Konkurs “Europejskie nagrody Promocji Przedsiębiorczości”

Europejskie nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji konkursu “Europejskie nagrody Promocji Przedsiębiorczości”. Konkurs został ogłoszony przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2017 r. nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach: promowanie ducha przedsiębiorczości, inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze, rozwój środowiska biznesowego, wspieranie umiędzynarodowienia działalności, wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami, a także przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca wyłączenie społeczne. Konkurs zostanie zorganizowany na dwóch etapach: krajowym oraz europejskim.

W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w Konkursie kraje. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2017 roku.

W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Szczegółowe informacje o Konkursie “Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: “http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en.

Zgłoszenia należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na formularzu z załącznika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2017 r. – na adres mailowy: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl.


[iconbox_top title=”Dodatkowe informacje o konkursie” icon=”Word_Documents.png”]Przykłady zwycięskich projektów ENP
Informacja o kategoriach konkursowych ENP 2017
formularz zgłoszeniowy 2017