Mapa polskiej branży farmaceutycznej

Ministerstwo Gospodarki wraz z firmą Deloitte realizuje projekt 

„Mapa polskiej branży farmaceutycznej – Poszukiwanie możliwości poprawy warunków działania branży farmaceutycznej”. 

.

W ramach projektu planowane jest:

  • Ustanowienie wspólnej platformy dla transparentnej dyskusji o regulacjach mających wpływ na branżę farmaceutyczną;
  • Wypracowywanie wspólnego stanowiska branży wobec planowanych i opracowywanych regulacji;
  • Włączenie wspólnej reprezentacji przedstawicieli branży do dialogu w zakresie regulacji dotyczących branży, na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.

Na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie w dniu 8 lipca zostały przedstawione wstępne założenia i plan działania, który w pierwszym kroku zakłada utworzenie grup zadaniowych dedykowanych poszczególnym etapom łańcucha wartości w branży bio-med-pharma (slajd #7 w prezentacji Deloitte).

MG zaprasza do pracy w grupach zadaniowych osoby reprezentujące organizacje, instytuty, przedsiębiorców oraz niezależnych ekspertów.
Osoby zainteresowane pracą w poszczególnych grupach mogą się zgłaszać indywidualnie do dnia 24 lipca br. na adres mailowy Anna.Rusiecka@mg.gov.pl. Przynależność i prace w grupach opierają się na zasadzie dobrowolności i są nieodpłatne. Do prac w grupach można przystąpić lub wystąpić z nich na każdym etapie.

.

Klaster LifeScience jest zaangażowany w proces i będzie w miarę potrzeb wspierać /  koordynować współpracę na poziomie regionu.
W najbliższym czasie w Krakowie zostanie zorganizowane spotkanie osób, które zgłosiły akces do projektu i grup zadaniowych. Chęć uczestnictwa w spotkaniu grupy krakowskiej można zgłaszać mailowo na adres kmurzyn@lifescience.pl.

.

.

pdf

Prezentacja Deloitte

.