Zapytanie ofertowe – Badania kliniczne

Zapytanie ofertowe - Badania kliniczne

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych w przedmiocie wpływu wibracji współczulnych i ciepła podczerwieni na postawę ciała jako wyznacznika statycznej i dynamicznej sprawności ciała człowieka.

Wiedza na temat wpływu opisywanego czynnika fizycznego na postawę ciała pozwoli na ograniczenie skutków procesu starzenia, które są pochodnymi zaburzeń składowych organizmu: narządu wzroku, zmysłu równowagi, układu nerwowego, układu mięśniowo-szkieletowego, czy układu krążenia. Uzyskane pomiary wybranych parametrów postawy ciała w obiektywny (liczbowy) sposób wykażą na które zaburzenia i w jakim stopniu oddziałują badane czynniki fizyczne. Dodatkowo projekt badawczy wykaże możliwość redukcji dolegliwości bólowych poprzez oddziaływanie opisywanych bodźców.

Badaniami zostaną objęte osoby powyżej 55 roku życia, w liczbie nie mniejszej niż 35. Grupa badana zostanie poddana 12-tygodniowej sesji terapeutycznej (1 zabieg tygodniowo) z wykorzystaniem mechanicznych wibracji wykorzystujących zjawisko rezonansu stochastycznego i ciepła podczerwieni. Pomiary diagnostyczne zostaną wykonane przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu leczniczego i obejmą pomiar poziomu dolegliwości bólowych z wykorzystaniem skali wzrokowo analogowej VAS, pomiar wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp z wykorzystaniem fotopodoskopu, pomiar sił reakcji podłoża oraz stabilności i symetrii obciążenia kończyn dolnych przy użyciu maty tensometrycznej oraz pomiar krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej.

Rezultaty przeprowadzonej procedury badawczej w jednoznaczny sposób określą efektywność innowacyjnej formy terapii i pozwolą w odpowiedni, skoordynowany sposób wdrożyć ją w innowacyjny, kompleksowy, holistyczny model diagnostyczno-terapeutyczny, gwarantujący utrzymanie pacjentów starzejących się w możliwie najwyższej sprawności fizycznej.


Więcej informacji w ulotce dotyczącej zapytania:

[iconbox_top icon=”PDF_Documents.png”]Zapytanie ofertowe[/iconbox_top]

Więcej informacji nt. oferty: