Zespół Szkół Chemicznych im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KRAKOWIE

Rodowód naszej szkoły sięga 1834 r. tj. założenia przez Szczepana Humberta Instytutu Technicznego – pierwszej zawodowej placówki oświatowej na polskich ziemiach, która kontynuowała tradycje kształcenia technicznego prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński. INSTYTUT TECHNICZNY zajął pozycję na pograniczu szkoły średniej i wyższej.

W 1876 roku został stopniowo przekształcony w Instytut Techniczno-Przemysłowy z wydziałami: mechanicznym, budowlanym i chemii technicznej- reprezentował wyższy stopień nauk technicznych w kierunku praktycznym i stawiał wysokie wymagania kandydatom i uczniom. W 1882 roku Instytutowi przyznano tytuł Akademii Przemysłowo-Technicznej, a w 1885 roku powstała PAŃSTWOWA SZKOŁA PRZEMYSŁOWA.

Jej działalność trwała 66 lat tj. do 1951 roku. Ten okres zakończyła bardzo radykalna reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce Ludowej, która zlikwidowała wszystkie poprzednio istniejące szkoły i wprowadziła nowy system szkolny. W wyniku tej reformy utworzono Technikum Chemiczne, które w 1974 r zostało przekształcone w Zespół Szkół Chemicznych. W 1978 roku młodzież wybrała na patrona Naszej Szkoły Marię Skłodowską–Curie.

Kolejnym etapem było powstanie w 1992r XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, a w 1994 r TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA.

Wszystkie Szkoły wchodzące obecnie w skład ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH tj:

  • Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3
  • XXVI Liceum Ogólnokształcące są spadkobiercami tych chlubnych tradycji „SZKÓŁ HUMBERTOWSKICH” i prawie 200-letniej obecności w życiu Krakowa.

Szkoła została wyróżniona:

  • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
  • Pucharem Ministra Edukacji Narodowej za zdobycie tytułu Technik Roku,
  • Statuetką „Żubra” – Młodzież dla Ochrony Środowiska przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji,
  • Pucharem Prezydenta Miasta Krakowa za działalność ekologiczną.

W XXVI LO realizowane są programy liceum ogólnokształcącego z poszerzonym materiałem zarówno z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych .tj: chemia i biologia, historia i język polski, geografia, historia i język angielski, matematyka i informatyka.Większość absolwentów po ukończeniu szkoły podejmuje studia wyższe na renomowanych krakowskich uczelniach. Młodzież naszej szkoły z powodzeniem zdaje egzamin maturalny (LO-100%).

Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 kształci w zawodach technik analityk i technik ochrony środowiska. Większość absolwentów po ukończeniu szkoły podejmuje studia wyższe na renomowanych krakowskich uczelniach. Młodzież naszej szkoły z powodzeniem zdaje egzamin maturalny i zawodowy. Absolwenci bez trudu uzyskują zatrudnienie w wielu krakowskich zakładach przemysłowych i laboratoriach.

Wypracowane przez wiele lat metody pracy z uczniem, tradycje szkoły, program wychowawczy są realizowane w jednakowym stopniu w obu szkołach. Młodzież wspólnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych, konkursach i olimpiadach kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich i finałów centralnych. Nasza Szkoła czynnie, zgodnie z kierunkami kształcenia, uczestniczy w pogłębianiu edukacji ekologicznej uczniów, podejmuje szereg inicjatyw mających na celu poszerzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, warsztaty tematyczne między innymi; dziennikarskie, analizy chemicznej, biologiczne, turystyczne, kulturoznawcze, marketingowe, bankowości oraz koła zainteresowań, zajęcia sportowe, konsultacje dla maturzystów oraz uczniów mających problemy z nauką, zbiorowe wyjścia do teatrów i muzeów krakowskich, wycieczki krajowe i zagraniczne , wymianę zagraniczną.

Pomimo dużych osiągnięć szkoły w różnych dziedzinach musimy jako szkoła nowoczesna, twórcza ciągle się doskonalić. Ze względu na wspaniałą bazę, a także wspaniale przygotowaną kadrę powinniśmy stać się „SZKOŁĄ KSZTAŁCENIA CHEMICZNEGO I EKOLOGICZNEGO” w Krakowie. Ponieważ jesteśmy jedyną szkołą chemiczną w tym mieście, która kształci jednocześnie i „chemików” i „ekologów”. Przyszli „chemicy” widzą i czują problem ochrony środowiska, a „ekolodzy” próbują eliminować lub minimalizować szkodliwe działania chemii.

Adres

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Curie Skłodowskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 44,
31-123 Kraków

Kontakt

dyrektor Elżbieta Ramatowska
Tel.: +48 12 4224241,
e-mail: dyrektor@zsch.krakow.pl

Strona www

Członkowie Klastra