Instytut Przemysłu Skórzanego

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Instytut działa jako jednostka budżetowa (organem założycielskim jest Minister Gospodarki). Specjalistyczna kadra fachowców, umiejąca współpracować na poziomie krajowym i europejskim dzięki dobrej znajomości języków (angielski, francuski,niemiecki, rosyjski) pozwoliła na rozwój nowych obszarów wiedzy i dobrą współpracę z innymi instytutami europejskimi. Wykorzystując dobre stosunki i współpracę od wielu lat ze środowiskiem naukowym Krakowa prowadzimy zaawansowane badania z naukowcami z Politechniki Krakowskiej, AGH, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Udział IPS (dawniej CLPO) w projekcie unijnym w ramach VI Programu Ramowego pozwolił na zajęcie się nowatorską dziedziną badań. Dzięki specjalizacji w zakresie funkcjonalizacji materiałów w obszarze komfortu i zdrowotności użytkowej obuwia oraz dobrym, partnerskim kontaktom branżowym na poziomie europejskim uczestniczyliśmy wraz z 51 członkami konsorcjum w projekcie „CEC-MADE-SHOES”, który został zakończony w r. 2009. W oparciu o te doświadczenia nadal współpracujemy z europejskimi Instytutami i Organizacjami w nowych interdyscyplinarnych projektach badawczo-rozwojowych.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu Przemysłu Skórzanego jest:

  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie garbarstwa, obuwnictwa i futrzarstwa a także innowacyjnych materiałów i tworzyw wykorzystywanych w przemyśle wyrobów skórzanych i w obuwnictwie,
  2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Do zakresu działania Instytutu należą:

  • badania naukowe i prace rozwojowe obejmujące: nowe obszary wiedzy takie jak zaawansowana inżynieria tworzyw sztucznych i materiałów skórzanych , antropometria i fizjologia stóp, mikrobiologia, antropologia, ortopedia, ochrona stóp dzieci, profilaktyka schorzeń stóp (cukrzycowych i RZS), nowoczesne metody projektowania obuwia i spodów 2D i 3D, projektowanie i konstrukcja kopyt, doskonalenie i modernizacja technologii produkcji ,ochrona środowiska naturalnego oraz zagospodarowywanie i utylizacja odpadów,
  • ocenę funkcjonalności, zdrowotności i jakości użytkowej wyrobów, materiałów i tworzyw sztucznych, w tym nanomateriałów i „materiałów inteligentnych”,
  • wykonywanie usług badawczych i eksperckich w zakresie m. in. jakości użytkowej materiałów, obuwia i innych wyrobów skórzanych, włókienniczych i skóropodobnych dla celów certyfikacyjnych, technologicznych, reklamacyjnych i rozjemczych,
  • doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, m.in. poprzez opracowywanie norm i procedur badawczych oraz udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
  • opiniowanie dokumentów rządowych i unijnych odnoszących się do przemysłu skórzanego itp.

Oferta dla przedsiębiorców:

  • Szkolenia otwarte i zamknięte w zakresie: projektowania i konstruowania obuwia, modelowania kopyt w powiązaniu z projektowaniem obuwia, sposobów i technik oceny kopyt; oceny jakości i reklamacji obuwia i wyrobów skórzanych ,podstaw produkcji obuwia, odbioru jakościowego obuwia; systemów zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego.
  • Organizujemy interdyscyplinarne, specjalistyczne konferencje i seminaria naukowe krajowe i międzynarodowe, poświęcone między innymi: nowym innowacyjnym technologiom i technikom stosowanym w przemyśle skórzanym (szczególnie obuwniczym), nowym innowacyjnym materiałom stosowanym w produkcji obuwia oraz w produkcji komponentów do wytwarzania obuwia, obuwiu dziecięcemu, zaopatrzeniu ortopedycznemu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp, w tym obuwia, wkładek oraz różnego typu ortez, zagospodarowaniu odpadów i czystym technologiom produkcyjnym.

Więcej informacji na stronie www.ips.krakow.pl

Adres

30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 9,

Kontakt

Tel.: +48 12 2663511,
e-mail: oddzial@ips.krakow.pl

Strona www

Członkowie Klastra