Instytut Zootechniki PIB

INSTYTUT ZOOTECHNIKI PIB

Instytut Zootechniki należy do największych polskich instytutów naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym. Podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Utworzony został 31 maja 1950 roku – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów – z inicjatywy wybitnego zootechnika i genetyka prof. Teodora Marchlewskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego. Działalność ta ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji taniej i bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Główne i strategiczne dla zmieniających się potrzeb produkcji zwierzęcej kierunki badawcze IZ to:

 • Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich oraz ochrona zasobów genowych,
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • Biotechnologiczne metody produkcji zwierzęcej,
 • Technologia, ekologia i ekonomika produkcji zwierzęcej,
 • Jakość produktów i surowców pochodzenia zwierzęcego.

Program badawczy Instytutu jest realizowany w 6 działach:

 • Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt
 • Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt
 • Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 • Dział Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt
 • Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej

Osiągnięcia IZ, będące efektem podejmowanych przez jego pracowników przez ponad 50 lat prac naukowych, upowszechnieniowych i wdrożeniowych, zaowocowały nadaniem Instytutowi Zootechniki z dniem 23 listopada 2006 roku – na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest to poważne osiągnięcie i wyróżnienie, a zarazem wyzwanie i zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy dla dobra zootechniki i nauki polskiej.

Adres

Instytut Zootechniki
ul. Krakowska 1,
32-083 Balice

Kontakt

Beata Michalik
Tel.: +48 666 081 292,
e-mail: bmichalik@izoo.krakow.pl

Strona www

Członkowie Klastra