Centrum Transferu Technologii CITTRU – Uniwersytet Jagielloński

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CITTRU)

Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.

Zadania CTT CITTRU:

  • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
  • kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
  • analiza potencjału rynkowego wyników badań,
  • dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
  • opracowanie oferty technologicznej UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji
  • promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
  • identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem
  • negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
  • koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych.

Aktualna oferta technologiczna: http://www.sciencemarket.pl/.

Adres

Centrum Transferu Technologii CITTRU – Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 6633830,
e-mail: cittru@uj.edu.pl

Strona www

Członkowie Klastra