Umowa o współpracy w ramach Klastra LifeScience Kraków

UMOWA O WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA

Tekst UMOWY O WSPÓŁPRACY w ramach Klastra Life Science Kraków

(Kraków, 20 października 2006r.)

 PREAMBUŁA:

 • dostrzegając potencjał regionu Małopolski w dziedzinie nauk biomedycznych oraz przyrodniczych zwanych dalej szerszym pojęciem „Life Science”, który charakteryzuje się wysoką jakością prowadzonych badań naukowo-badawczych oraz dynamicznie rozwijającym się przemysłem w tej dziedzinie,
 • widząc korzyści wynikające z zacieśnionej współpracy pomiędzy instytucjami, którym zależy na rozwoju dziedziny Life Science,
 • uznając za wartościową koncepcję zorganizowania współpracy instytucji Life Science w regionie w formie klastra, sformułowaną i zainicjowaną przez Uniwersytet Jagielloński,

Partnerzy postanowili nawiązać współpracę w ramach Klastra Life Science Kraków, zwanego dalej Klastrem.

§ 1

Celem przedsięwzięcia jest:

 1. Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Małopolsce.
 2. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.
 3. Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

§ 2

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

 1. Promowanie idei Klastra oraz Krakowa i regionu, jako miejsca dla tworzenia przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze Life Science.
 2. Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków funkcjonowania i rozwoju instytucji, firm i organizacji działających w sektorze Life Science w regionie Małopolski.
 3. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.
 4. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w szczególności z funduszy europejskich.
 5. Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.

§ 3

Klaster funkcjonuje jako samodzielne, wspólne przedsięwzięcie (projekt) Partnerów.

§ 4

 1.  Uczestnikiem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem Life Science lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
 2. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
 3. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra.
 4. Przyjęcie nowego uczestnika (Partnera) wymaga zgody zwykłej większości członków Rady Klastra.

§ 5

 1. Klaster działa w oparciu o własny program rozwoju i  regulamin.
 2. Regulamin Klastra przyjmowany przez Radę określi w szczególności:
  1. szczegółowe kwestie związane z wyborem organów Klastra, wygaśnięciem mandatu członka organu i uzupełnieniem jego składu,
  2. sposób finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej działalności Klastra.

§ 6

Organami Klastra są Rada Klastra i Zarząd Klastra.

§ 7

 1. Klaster, jako wspólne przedsięwzięcie, posiada władze w postaci Rady Klastra, w której skład wchodzą przedstawiciele Partnerów. Każdy z Partnerów ma prawo delegować do prac w Radzie Klastra jednego przedstawiciela.
 2. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań.
 3. Pracom Rady Klastra przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybierany zwykłą większością głosów przez Radę Klastra na dwuletnią kadencję spośród jej członków.
 4. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w uzgodnionych przez Partnerów terminach, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 5. Decyzje Rady Klastra zapadają zwykłą większością głosów w formie uchwał. Rada Klastra przy podejmowaniu decyzji będzie dążyła do uzyskania konsensusu.
 6. Rada Klastra przyjmuje zwykłą większością głosów regulamin Klastra, plan rozwoju Klastra oraz dokonuje wyboru Zarządu Klastra.
 7. Rada Klastra może powoływać zespoły zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju.

§ 8

 1. Za realizację bieżących zadań, określonych w ramach programu rozwoju Klastra odpowiadać będzie Zarząd Klastra, składający się z jednej do pięciu osób, powoływanych przez Radę Klastra.
 2. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa sprawozdania z działalności przed Radą Klastra.

§ 9

 1. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra prowadzić będzie Uniwersytet Jagielloński.
 2. Uniwersytet Jagielloński może wyznaczyć do realizacji zadań określonych w § 9 ust. 1 Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o.

§ 10

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 2. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie przez Partnera niniejszej Umowy nie skutkuje wypowiedzeniem umów zawartych przez Partnerów w ramach i w związku z działalnością Klastra.
 4. Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy.
 7. Finansowanie poszczególnych działań i aktywności wymaga odrębnych umów.
 8. Niniejsza umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów