Wykonanie analiz i opracowanie raportów dotyczących wybranych segmentów sektora life science w Małopolsce

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

W ramach projektu zaplanowano wykonanie analiz i opracowanie 3 raportów dotyczących aktualnych zasobów i potencjału rozwojowego wybranych segmentów sektora life science w Małopolsce. Zadanie to powinno być komplementarne z innymi działaniami zaplanowanymi w projekcie Pro-Bio Małopolska, a także ogólnie ze strategią działania Klastra LifeScience Kraków. Szczegółowy opis projektu dostępny jest na stronie http://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/.

Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie negocjacji z ogłoszeniem jest usługa polegająca na:

 1. Wykonaniu analiz oraz sporządzeniu raportów na temat stanu aktualnego i perspektyw rozwoju trzech segmentów sektora life science w Małopolsce:
  • technologie medyczne i farmacja;
  • technologie żywności;
  • technologie środowiskowe;
 2. Dostarczeniu raportów:
  • w j. polskim i j. angielskim;
  • w wersji elektronicznej pdf umożliwiającej wybieranie kategorii informacji z menu i oraz wyszukiwanie informacji po słowach kluczowych;
  • format przygotowany do druku i opublikowania na stronach www;

Raporty uwzględniać będą tematy wiodące zdefiniowane w dokumencie INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO USZCZEGÓŁOWIENIE OBSZARÓW WSKAZANYCH W REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020


Sposób przygotowania i złożenia oferty:

 1. Oferta wstępna powinna zostać złożona za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://podio.com/webforms/17348123/1166401
 2. Oferent powinien wypełnić pola formularza oraz załączyć plik w formacie pdf zawierający:
  1. tytuł zamówienia
  2. datę sporządzenia
  3. nazwę oferenta
  4. dane kontaktowe oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail
  5. numer NIP
  6. opis oferty odnoszący się do punktu ‚Opis przedmiotu zamówienia’
  7. opis doświadczenia oferenta w tym wskazanie projektów referencyjnych
  8. termin obowiązywania oferty
  9. czytelny podpis wykonawcy

Warunki udziału w negocjacjach:

Kompetencje i doświadczenie

 • Oferent powinien wykazać się posiadaniem adekwatnych zasobów osobowych i technicznych potwierdzających zdolność przygotowania raportów w terminie i odpowiedniej jakości.
 • Oferent powinien wykazać się min 3 letnim doświadczeniem na rynku usług związanych z infobrokeringiem technologicznym.
 • Oferent powinien wykazać się referencjami dla min 10 projektów, w tym dotyczących przygotowania min. 3 raportów.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

A. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 1. Wartość merytoryczna raportów:
  • Rodzaj i zakres analiz wskazanych segmentów technologii w sektorze life science w Małopolsce.
  • Metodologia przeprowadzenia analiz i przygotowania raportów .
 2. Wartość użytkowa raportów:
  • Sposób opracowania dokumentów, w tym funkcjonalność wyszukiwania wyszukiwania informacji.
  • Organizacja informacji i spis treści.

B. Oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji w celu ustalenia ostatecznego zakresu i sposobu zrealizowania usługi. Negocjacje zostaną przeprowadzone w okresie 22.12.2016 – 29.12.2016.
C. Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do złożenia wiążącej oferty z podaniem ceny.

Termin składania ofert:

Poniedziałek, 19 Grudnia 2016

Termin wykonania zamówienia:

Piątek, 24 Marca 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Violetta Wilk, Specjalista ds. Administracyjnych

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: vwilk@lifescience.pl