Zapytanie ofertowe – Przelot na trasie Kraków – Göteborg (Szwecja) – Kraków

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Klaster LifeScience Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przelot na trasie Kraków – Göteborg (Szwecja) – Kraków dla grupy 2 osób w celu uczestnictwa w wydarzeniu Leva & Fungera (Living & Functioning) 2017, organizowanym w Göteborg (Szwecja), w dniach 4-6 kwietnia 2017 roku.


Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 • Miejsce wylotu: Kraków – godziny poranne (uczestnikom zależy aby ok południa być na miejscu);
 • Miejsce docelowe: Göteborg (Szwecja);
 • Termin: 03.04.2017r. – 07.04.2017r.;
 • Ilość osób: 2.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • cena (waga 70 %);
 • dogodność połączenia (waga 20 %);
 • warunki płatności za bilety (waga 10 %).

Punktacja w kryterium cena przyznawana będzie poprzez dokonanie następującego obliczenia: Px=Cmin/Cx x 70. Podane wartości oznaczają:

 • Px – liczba punktów dla oferty nr „x”.
 • Cmin – najmniejsza cena spośród wszystkich cen zaproponowanych przez Oferentów.
 • Cx – cena oferty nr „x”.

Punktacja w kryterium dogodność połączenia przyznawana będzie według schematu:

 • 0-1 przesiadki, czas przelotu w jedną stronę poniżej 4 godz. – 20 pkt;
 • 1-3 przesiadki, czas przelotu w jedną stronę powyżej 4 godz. – 0 pkt.

Punktacja w kryterium warunki płatności za bilety przyznawana będzie według schematu:

 • Termin płatności 8 dni i więcej – 10 pkt;
 • Termin płatności 7 dni i mniej – 0 pkt.

Jeden oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert.


Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi firmami.

Termin składania ofert:

Wtorek, 28 Lutego 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Beata Gawin, Specjalista ds. Organizacji

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: bgawin@lifescience.pl


Informacja o wyborze wykonawcy:

Wybrany wykonawca:
WhyNotTravel Sp. z o.o.
ul. Kielnarowa108 a, 36-020 Tyczyn

Data wpłynięcia oferty:
22.02.2017