Małopolska Rada Innowacji

Małopolska Rada Innowacji

W dniu 17 stycznia 2017 zbiera się Małopolska Rada Innowacji. Rada odbędzie się w Life Science Park w Krakowie, przy ul. Bobrzyńskiego 14.

Celem spotkania jest przedstawienie członkom MRI aktualnej sytuacji odnośnie działalności klastrów w Małopolsce oraz przedyskutowanie na tym tle regionalnej polityki klastrowej, jak również przedyskutowanie potrzebnych i możliwych zmian tej polityki w kierunku wykorzystania potencjału klastrów do realizacji wspólnych celów.

Proponowany program wystąpień:

 • Wprowadzenie: Klastry – idea, praktyka i korzyści dla Regionu, Kazimierz Murzyn (15 min)
 • Charakterystyka inicjatyw klastrowych w Małopolsce – prezentacje
  1. Nazwa, siedziba, formuła prawna
  2. Strategia, cele i zakres działania
  3. Struktura organizacyjna i członkowska
  4. Źródła i struktura finansowania w tym realizowane działania i projekty

(Każda prezentacja trwa 5 min i zawiera 4 slajdy przedstawiające powyższe informacje – lista prezentujących klastrów w załączniku)

 • Dyskusja: jak można poprawić funkcjonowanie klastrów w Regionie, podnieść jakość zarządzania, ustanowić relacje pomiędzy inicjatywami klastrowymi oraz ramy współpracy z władzami regionu z wizją korzyści dla wszystkich zainteresowanych.