Szkolenia dla pracowników sektora B+R

184

Trwa nabór na drugą turę szkoleń w projekcie „Naukowiec w biznesie”. Jest cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R. Pierwsze szkolenie już 17-18 listopada 2012.

Organizatorzy przygotowali serię bezpłatnych spotkań dotyczących prowadzenia badań naukowych i komercjalizacji ich wyników.

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedzin medycyny i biotechnologii, pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworzących konsorcja naukowe. Działania projektowe obejmują teren całej Polski.

Organizatorem szkoleń jest INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, komercjalizujący projekty technologiczne oraz firma Assign Clinical Research Poland Sp. z o.o., działająca w obszarze badań klinicznych.

 Zakres tematyczny szkoleń:

I cykl: Rozwój i zarządzanie produktami innowacyjnymi w obszarze nauk medycznych

II cykl: Badania prekliniczne i kliniczne omówione na przykładzie projektów naukowych

III cykl: Komercjalizacja produktów biotechnologicznych i medycznych w projekcie naukowym

Zakres tematyczny warsztatów:

I dzień: Komercjalizacja i ochrona patentowa z punktu widzenia biznesu

II dzień: Zarządzanie projektami badawczymi

Warsztaty zakończą się panelem dyskusyjnym, stanowiącym podsumowanie zagadnień poruszanych podczas zajęć.

 Harmonogram realizacji szkoleń w Krakowie:

  • I Cykl szkoleń – 17-18 listopada 2012 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
  • II Cykl szkoleń – 24-25 listopad 2012 
  • III Cykl szkoleń – 15-16 grudzień 2012

Warsztaty:  Warszawa: wrzesień 2013

Prowadzący I cykl szkoleniowy:

Ewa Waszkowska – Ekspert w dziedzinie biotechnologii; pracuje w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się klasyfikacją międzynarodową; bada aktualny stan wiedzy, a także sprawdza wnioski patentowe z dziedziny biotechnologii pod kątem merytorycznym. Posiada doświadczenie w szkoleniu egzaminatorów Urzędu Patentowego na wczesnym etapie ich kariery oraz kandydatów na rzeczników patentowych, w szczególności w odniesieniu do biologii i chemii. Magister biologii (Uniwersytet Warszawski, 1993 r.); doktor biochemii (Polska Akademia Nauk, 1999 r.); doświadczony badacz w dziedzinach biochemii i biotechnologii (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie w Padwie).

Mariusz Olejniczak – Ekspert w dziedzinie badan klinicznych rozwoju produktów leczniczych. Pracuje w Assign Clinical Research Poland Sp. z .o.o (Assign Group) jako Chief Operating Officer – Late Stage Project. Zajmuje się między innymi wsparciem i zarządzaniem projektami badań klinicznych (lokalnych, regionalnych i globalnych) oraz wsparciem klientów Assign Group w zakresie badań i rozwoju produktów leczniczych (włączając procedurę scientific advice). Absolwent biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Brał udział w wielu projektach komercyjnych, dotyczących mi. in z inżynierii tkankowej oraz urządzeń medycznych. Specjalizuje się w produktach biologicznych. Autor publikacji z zakresu modelu rozwoju produktów leczniczych.

Prowadzący II cykl szkoleniowy:

 Dr n. med. Antoni Jędrzejowski – Stowarzyszenie Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Z wykształcenia lekarz pediatra i doktor nauk medycznych, z zawodu kierownik międzynarodowych projektów badań klinicznych w firmie PAREXEL, a społecznie członek Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Ekspert od zarządzania projektowego certyfikowany przez Project Management Institute i wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi. Koordynator Grupy roboczej Stowarzyszenia GCPpl ds. badań klinicznych w populacji pediatrycznej.

 Roman Mossor – Ekspert w dziedzinie badań klinicznych pracuje w Altiora Sp. z o.o. (należy do Altiora LTD) jako Clinical Operations Director. Zajmuje się między innymi wsparciem i zarządzaniem projektami badań klinicznych (lokalnych, regionalnych i globalnych) oraz wsparciem klientów Firmy Altiora w zakresie badań i rozwoju produktów leczniczych. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Od ponad 10 lat pracuje w badaniach klinicznych na stanowiskach od podstawowych do kierowniczych, dzięki czemu wszelkie aspekty pracy w badaniach klinicznych, w tym planowanie badania, start-up, monitorowanie i nadzór jakościowy oraz medyczny.

Roland Kozłowski – Bio-przedsiębiorca z doświadczeniem w zarządzaniu firmami, doskonale rozumiejący problematykę łączenia nauki z biznesem, z dobrą opinią w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie. Posiadający siłę przebicia, charakteryzujący się zdecydowaniem oraz wytrwałością w dążeniu do sukcesu. Znany z umiejętności zarządczych, komunikacyjnych, biznesowych, w zakresie strategii rozwoju, jak również posiadający zdolność do słuchania, zrozumienia i oceniania. Osoba umiejąca pracować w zespole. Sprawdzony doradca w zakresie komercjalizowania naukowych pomysłów wraz z obeznaniem z przedsiębiorstwami
i środowiskiem akademickim. Posiadający znaczne doświadczenie w transakcjach, zdobyte podczas kierowania i rozwijania organizacji z obszaru life science, jak również w wyniku efektywnej komunikacji z inwestorami, kierownictwem, naukowcami, konsumentami oraz partnerami.

Maciej Sip – Współwłaściciel i Prezes SN BIOTECH TECHNOLOGIES, powstałej w 2008 roku spółki badawczo-wdrożeniowej, której misją jest „zamiana potencjału intelektualnego w ekonomiczny”. W oparciu o własny kapitał i „know-how” spółka rozwija innowacyjne technologie w dziedzinie biotechnologii i chemii w celu ich skutecznej komercjalizacji. Ekspert w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz restrukturyzacji, a także

w zarządzaniu projektami z dziedziny BiR. Wcześniej pracował w firmie Monsanto w Polsce i Europie Centralnej, miedzy innymi jako Dyrektor ds. Biotechnologii, Dyr. ds. Transferu Technologii, Dyr. Governmental & Public Affairs. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktor Nauk Agronomicznych (2002).

Udział w programie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

O udziale w Projekcie decyduje pozytywna weryfikacja Formularza rekrutacyjnego i kolejność nadesłania dokumentacji zgłoszeniowej. Wszyscy Uczestnicy otrzymają Certyfikat, poświadczający udział w szkoleniach.

 Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie projektu: www.biobiznes.investin.pl lub kontaktując się z Panią Ewą Zborowską,  Tel. +48 784 027 457, e.zborowska@investin.pl

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.