Biogospodarka w Małopolsce i Inicjatywa Awangarda – programy, projekty, działania

80

Działania i współpraca Regionu z IA

Inicjatywa Awangarda została zapoczątkowana w listopadzie 2013 roku jako inicjatywa o charakterze politycznym, mająca na celu promowanie regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz współpracy międzyregionalnej opartej na klastrach. Klastry są głównym składnikiem programu UE na rzecz odnowy przemysłu. Celem inicjatywy było współkształtowanie przyszłych kierunków rozwoju polityki UE. Warto zaznaczyć, iż Inicjatywa rozwijała się w ramach ścisłego dialogu z Komisją Europejską (KE).

W 2013 roku dzięki zabiegom Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli, Małopolska została  zaproszona do udziału w konferencji wysokiego szczebla „Regiony jako motory nowego wzrostu gospodarczego opartego na inteligentnych specjalizacjach”.  W dniu 13 listopada 2014 roku w Mediolanie, podpisało 26 regionów tzw. Deklarację Mediolańską. Małopolska, na mocy decyzji Sejmiku, podpisała Deklarację Mediolańską w Brukseli, 16 kwietnia 2015 roku.

Deklaracja Mediolańska

to dokument zobowiązujący regiony EU do podejmowania działań na rzecz:

  1. Budowy i wspierania międzyregionalnych sieci współpracy, które umożliwią podejmowanie wspólnych inwestycji w priorytetowych dla Europy dziedzinach, (np. projekty pilotażowe w obszarach ujętych w strategiach inteligentnych specjalizacji w tym dotyczące zaawansowanych technologii wytwarzania).
  2. Ułatwiania dostępu do finansowania łączonego dla projektów współfinansowanych przez różnych partnerów tak, aby wykorzystywać synergię pomiędzy regionalnymi, krajowymi i europejskimi instrumentami wspierającymi współpracę międzyregionalną.
  3. Poszukiwania rozwiązań zmierzających do zwiększania publicznych i prywatnych inwestycji w projekty pilotażowe i demonstracyjne realizowane przez klastry przemysłowe (przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego/ Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego).
  4. Wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji w taki sposób, aby przyczyniać się do poprawy koordynacji działań pomiędzy regionami, klastrami tworzonymi oddolnie oraz europejskimi programami partnerskimi (także poprzez rozwój nowych polityk wspierających specyficzne sektory i inicjatywy).
  5. Zaangażowania w realizację europejskiej polityki klastrowej, poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji i udział w projektach pilotażowych, które rozwijają międzyregionalną współpracę klastrów.

Kolejnym punktem zwrotnym była konferencja zorganizowana w lutym 2016 roku w Katowicach. Efektem było zaangażowanie małopolskiego Klastra LifeScience w prace nad Projektem Pilotażowym Biogospodarka oraz zaproszenie do współpracy lokalne podmioty działające w obrębie małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Małopolska w ramach Inicjatywy Awangarda

Małopolska wsparła działania IA w zakresie uzyskania osobowości prawnej IA, a następnie na mocy uchwały Sejmiku WM oraz zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2018, stała się oficjalnym członkiem Stowarzyszenia Inicjatywa Awangarda.  Małopolska poprzez swoje Przedstawicielstwo w Brukseli aktywnie uczestniczy w pracach mających na celu omijanie wąskich gardeł i tworzenie nowych możliwości dla wzrostu gospodarczego poprzez inteligentne specjalizacje ze wsparciem środków UE.

AvangardaChcąc zintensyfikować współpracę z IA w regionie, Województwo Małopolskie ogłosiło w 2018 roku konkurs na realizację zadań publicznych pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Celem konkursu było wyłonienie moderatora współpracy pomiędzy małopolskimi firmami, klastrami, jednostkami naukowymi, jednostkami B+R a Inicjatywą Awangarda. Współpraca ma umożliwić podmiotom z Małopolski aktywny udział w realizowanych w ramach IA Projektach Pilotażowych i Działaniach Demonstracyjnych wzmacniających potencjał przemysłowy regionu. Zadanie to zostało powierzone Fundacji Klaster LifeScience Kraków.

Działania Klastra LifeScience Kraków związane z tematem Biogospodarki

Działania Klastra skupiają się na animacji grupy tematycznej (SIG) BIOGOSPODARKA oraz na promocji tej dziedziny poprzez organizację wydarzeń, których celem jest popularyzacja wiedzy, promocja innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wspieranie współpracy w obszarze biogospodarki. Dotychczasowe działania w ramach SIG to:

1. Bioekonomia: sesja w ramach Forum Inwestycyjnego w Tarnowie 2015.09.07

Celem sesji była ocena statusu „bioekonomii i biobiznesu” w kontekście krajowych i europejskich programów rozwojowych oraz uaktualnienie i przybliżenie słuchaczom aktualnych wyzwań, inicjatyw i działań dotyczących bioekonomii w Europie.

Sesja dedykowana była specjalistom z sektora nauki i biznesu, ekspertom of własności intelektualnej i finansów, organizacjom konsumenckim, politykom oraz innym osobom zainteresowanym zrównoważonym rozwojem.

Sesja zapoczątkowała dialog, którego rezultaty w końcowym efekcie miały zostać przedstawione w formie rekomendacji podczas kongresu EFB 2016 w Krakowie. Po raz pierwszy zaprezentowano cele i zasady działania Inicjatywy Awangarda.

2. Spotkanie SIG BIOGOSPODARKA w dniu 18 luty 2016 r. we współpracy z South Poland Clean Cluster
    Na spotkaniu omówiono perspektywy rozwoju w kontekście projektów, w których mogą uczestniczyć podmioty z Małopolski. Poruszane tematy dotyczyły także Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych. W programie spotkania poruszono po raz pierwszy kwestię współpracy z VI, w tym:
  1. Przedstawiono informacje o działaniach w ramach Inicjatywy Awangarda oraz planowane tematy pilotażowe
  2. Omówiono jeden z przypadków (demo case): Inne sposoby wykorzystania biogazu. Reminiscencje ze spotkania przygotowującego projekt w ramach VI przedstawiała Firma Energy Solutions, która za pośrednictwem Klastra brała udział w spotkaniu w Mediolanie.
  3. Przedstawiono plan Bioeconomy Open Space podczas ECB 2016 i zaproszenie do prezentacji działań i wpływu na biogospodarkę podczas Europejskiego Kongresu Biotechnologii.
3. Potencjał rozwoju współpracy w obszarze biogospodarki (SIG Biogospodarka). Spotkanie, zorganizowane w Nowym Sączu 22.05.2017r. we współpracy z Sądeckim Klastrem Energii Odnawialnej.

Na spotkaniu zainaugurowano wśród sądeckich firm, dyskusję na temat możliwości i opłacalności inwestowania w biogospodarkę. Na spotkaniu tym przedstawiono główne tezy unijnego dokumentu pt.: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy”. Dokument nakreśla strategię i plan działań gospodarczych Unii Europejskiej do 2020 roku w celu jej zmiany na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych technologiach biologicznych.

4. Potencjał rozwoju współpracy w obszarze biogospodarki – Spotkania SIG Biogospodarka w Kętach (30.10.2017 r.) oraz w Gminie Krzeszowice  (18.12.2017 r.).

Spotkania wyjazdowe SIG Biogospodarka miały na celu przedyskutowanie z lokalnymi przedsiębiorstwami możliwości zwiększenia konkurencyjności firm uczestniczących w jednym łańcuchu wartości np. produktów rolnych i spożywczych. Celem spotkań było zachęcenie do podjęcia działania i pokazanie możliwości wykorzystania dostępnej wiedzy i doświadczeń dla wsparcia rozwoju pojedynczej firmy.

5. Sesja „Bioeconomy and Biobusiness” na Europejskim Kongresie Biogospodsarki w Krakowie – 5 lipca 2016 r.
Bioeconomy Open Space & Exhibition 2016

Bioeconomy Open Space & Exhibition to wydarzenie zrealizowane w powiązaniu z 17-tym Europejskim Kongresem Biotechnologii (ECB), które odbyło się w Krakowie w dniach 3-6 lipca 2016r. Sesja zorganizowana była w ramach ECB po raz pierwszy, w odpowiedzi na propozycję Klastra LifeScience Kraków. Celem działania była popularyzacja tematu „Innowacji dla Bioekonomii” wśród sektora naukowego i biznesowego. Drugim celem była promocja inteligentnej specjalizacji Regionu Małopolska, jako miejsca rozwoju nauki i technologii wykorzystywanych przez bio-biznes.

6. Sesja Biogospodarka w ramach  Life Science Open Space 2016 

Sesja została zorganizowana we współpracy z UMWM. Celem było przedstawienie Regionalnej Strategii Innowacji w kontekście Inicjatywy Awangarda oraz omówienie jej działań i pilotażowych projektów. Przedstawiono informacje o wspólnym przedsięwzięciu na rzecz Bioprzemysłu, którego realizatorem jest BBI JU. Oceniano też aktualny stan biogospodarki w Małopolsce, na podstawie danych z raportu Klastra. Szeroko przedstawiono współpracę w ramach działań konsorcjum projektowego CELL-MOL-TECH. Celem sesji było wzbudzenie dyskusji na temat najlepszego programu dla biogospodarki w Małopolsce.

Prezentowany tekst jest fragmentem raportu opracowanego w ramach projektu pn. „Rozwój współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w obszarze Nauk o Życiu„.

Więcej na temat Inicjatywy Awangarda znajdziesz tutaj: