Małopolski Festiwal Innowacji 2013

47
Festiwal Innowacji 2013

Małopolski Festiwal Innowacji to wydarzenie umożliwiające spotkanie środowisk akademickich z biznesem i ułatwiające ich wzajemną współpracę. Ma ona przynieść obu stronom wymierne korzyści.

Zadaniem Festiwalu jest promocja transferu technologii, innowacyjności i przedsiębiorczości, a także wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk między uczestnikami. Adresatami Festiwalu są przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, studenci i instytucje otoczenia biznesu. To dla nich, w wybranych miastach Małopolski, przygotowane będą wydarzenia poświęcone innowacjom i przedsiębiorczości – targi, konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty.
Festiwal miał miejsce w dniach 3-7 czerwca 2013 r.w Krakowie. Szczegółowy program dostępny na stronie www.malopolska.pl. Organizatorem Festiwalu jest Województwo Małopolskie.

W ramach Festiwalu odbędą się również Małopolskie Targi Innowacji, 5 czerwca 2013 r. w godzinach 10.00 do 18.00 na Małym Rynku. Nie zabraknie na nich również stoiska Klastra.

 
 

 

 

.

Projekt SMART+
„Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju”
(Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC)
Poprawa efektywności polityki regionalnej w zakresie zwiększenia potencjału małych i średnich przedsiębiorstw w procesie absorpcji innowacji i wdrażania najnowszych technologii to główne założenie projektu SMART+. Celem projektu jest analiza i rozpowszechnienie dobrych praktyk z dziedziny badań i nowoczesnych technologii, tak aby dopasować działalność instytucji otoczenia biznesu do potrzeb sektora MŚP. Celowi temu służyć ma zatem odpowiednia polityka regionów w zakresie zwiększania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe SMART+:

  • zwiększenie uczestnictwa firm z sektora MŚP w klastrach i sieciach współpracy;
  • poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania;
  • tworzenie strategii promocji innowacyjnych pomysłów;
  • wsparcie współpracy pomiędzy MŚP i instytucjami naukowo-badawczymi;
  • zwiększenie kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie badań i nowoczesnych technologii oraz zarządzania innowacjami.

Strona projektu:  www.smartplusinnovations.eu
Kontakt: smartplus@malopolska.mw.gov.pl