Małopolski Urząd Wojewódzki

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

  1. przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
  2. zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
  3. organu rządowej administracji zespolonej w województwie;
  4. organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
  5. organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  6. reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
  7. organu obowiązanego zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki;
  8. organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.

Adres

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków

Kontakt

Paweł Mucha – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Tel.: +48 12 3921643,
e-mail: dyrektorgeneralny@malopolska.uw.gov.pl

Strona www

Członkowie Klastra