Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Na Politechnice Krakowskiej funkcjonuje 7 wydziałów i 6 międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Politechnika zatrudnia 1232 nauczycieli akademickich.

Na uczelni kształci się około 17 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ok. 250 na studiach doktoranckich.

Prowadzenie badań naukowych jest podstawowym, obok dydaktyki, obowiązkiem państwowych szkół wyższych, szczególnie uczelni technicznych. Jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej realizują badania naukowe w formie: działalności statutowej, badań własnych, projektów badawczych własnych w tym promotorskich i habilitacyjnych, projektów zamawianych, rozwojowych, celowych, specjalnych projektów badawczych, projektów wchodzących w skład międzynarodowych projektów badawczych (w tym Unii Europejskiej), prac badawczo-rozwojowych i usługowych (w tym opinii i ekspertyz), zlecanych przez krajowe i zagraniczne instytucje i podmioty gospodarcze.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje również inwestycje służące badaniom naukowym, a także prace wspomagające badania naukowej, tj. upowszechnianie, promocję, popularyzację osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych.

Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa finansowana jest ze środków budżetowych (dotacje podmiotowe i celowe), ze środków zagranicznych (w tym z Unii Europejskiej), a także ze środków pozyskiwanych od zleceniodawców jako zapłata za wykonane prace naukowo-badawcze i usługowe.

Politechnika Krakowska od wielu lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi z całej Polski, szczególnie z firmami mającymi siedzibę na terenie Polski południowej. Współpraca ta polega na realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań rutynowych, przede wszystkim ekspertyz i opinii naukowych, a także innych form doradztwa naukowo-technicznego (konsultacje, udział w radach naukowych, zespołach ekspertów itp.). Istotnym elementem tej współpracy jest uczestnictwo w Krakowski Parku Technologicznym w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Czyżynach.

Politechnika Krakowska prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę naukową i wymianę studencką z większością krajów Europy, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą , Australią oraz krajami Azji, w tym Japonią. Współpraca odbywa się w ramach realizowanych porozumień bilateralnych (32 umowy, w ramach których wyjechało w ostatnim roku ok. 150, a przyjechało ok.120 naukowców). Bardzo istotne miejsce zajmują realizowane przez uczelnię programy unijne, np. program SOKRATES/ERASMUS, w ramach którego podpisanych jest 120 umów – dzięki nim rocznie wyjeżdża z PK na studia zagraniczne ok. 150 studentów, a przyjeżdża ok. 50, a także stypendia wspomagane przez Fundację Fullbrighta.

Uczelnia podpisała umowy o podwójnym dyplomowaniu z trzema niemieckimi uczelniami, a Wydział Architektury posiada akredytację Royal Institute of British Architects ważną do 2010 roku. PK jest członkiem klastrów: Klastra Technologii Informacyjnych, Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii oraz Międzynarodowego Klastra Innowacyjnych Technologii.

Wydział Mechaniczny PK, Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki.

Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki prowadzi prace naukowo-badawcze oraz oferuje usługi eksperckie w zakresie badań materiałowych, modelowych badań laboratoryjnych oraz symulacji numerycznych w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a w szczególności w zakresie inżynierii klinicznej, biomechaniki urazów, bioinżynierii stomatologicznej oraz inżynierii biomateriałów.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskej od 1997 roku pełni funkcję pośrednika pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami, wspiera innowacyjne rozwiązania, realizuje międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Ułatwia przedsiębiorcom i instytucjom badawczym kontakty technologiczne, tworzy układy partnerskie, pomaga przygotować wnioski do Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych.

Od 1999 roku Centrum spełnia rolę Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych, Badań i Rozwoju Technologicznego, od 2004 – Europejskiego Regionalnego Centrum Informacji do Naukowców. W latach 2000-2008 było koordynatorem Ośrodka Przekazu Innowacji (IRC) Polska Południowa, a obecnie koordynuje sieć będącą kontynuacją IRC – „Enterprise Europe Network – Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”. Od 2004 roku Centrum posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych i proinnowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach wspierania współpracy biznesu z nauką, w 2007 roku, w Centrum Transferu Technologii stworzono bazę ofert Politechniki Krakowskiej dla przemysłu.

Adres

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków

Kontakt

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Prorektor PK
Tel.: +48 12 6282204
e-mail: pn@pk.edu.pl

Strona www

Członkowie Klastra