Spotkanie SIG – Biogospodarka | 22.05.2017 | podsumowanie

209
SIG - Biogospodarka

W Nowym Sączu 22.05.2017r. Fundacja Klaster LifeScience Kraków oraz Sądecki Klaster Energii Odnawialnej zorganizowały spotkanie w ramach SIG (Special Interest Group) Biogospodarka. Na spotkaniu tym zainaugurowano wśród sądeckich firm, dyskusję na temat możliwości i opłacalności inwestowania w biogospodarkę. Jest to nowe podejście do interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, którą można w dużym przybliżeniu określić jako zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług – a więc robienia interesów przez lokalnie współpracujące firmy wykorzystujące w swoim działaniu lokalnie występujące zasoby.

SIG - Biogospodarka

Na spotkaniu tym przedstawiono główne tezy unijnego dokumentu pt.: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy”, w którym nakreślono strategię i plan działań gospodarczych Unii Europejskiej do 2020 roku w celu jej zmiany na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych technologiach biologicznych.

Z tej wstępnej dyskusji wynikało, że nasz subregion może wykorzystywać swój potencjał i rozwijać lokalną współpracę. Zwłaszcza powinien rozbudowywać łańcuch wartości przez firmy związane z zagospodarowaniem owoców a zwłaszcza z ich przechowalnictwem i przetwórstwem. Zebrani stwierdzili, że spory potencjał, do stabilnych i intratnych interesów ma kompleksowe podejście do rozwoju specjalistycznych dziedzin rehabilitacji a także rozszerzanie (reaktywacja) systemu usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem.

Jednocześnie za największą bolączkę, zagrażającą dynamice rozwoju subregionu, uznano brak zasobów paliw i energii. Konieczne jest dokonanie solidnej kompleksowej oceny ich lokalnych zasobów. Z jednej strony, celowe byłoby dokonanie rzetelnej oceny dotychczasowych wyników badań podstawowych odnoszących się do potencjału zasobów złóż paliw kopalnych (wykonanych już odwiertów badawczych poszukiwania ropy i gazu). Z drugiej, najistotniejsze jest opracowanie lokalnego programu wytwarzania energii (cieplnej i elektrycznej) z klasycznych odnawialnych jej źródeł (energia wody, słońca, wiatru i geotermii). Konieczne jest zwłaszcza, opracowanie systemu pozyskiwania energii przez wykorzystanie lokalnych zasobów szeroko pojętej biomasy. Wskazano, że produkcja i wykorzystanie biomasy (leśnej i rolniczej) na cele energetyczne, powinna stać się substytutem zamierającego w subregionie rolnictwa klasycznego. Taka reaktywacja rolnictwa, a właściwie cała dziedzina biogospodarki, może być równie dynamiczna jak sadownictwo. Uprawa roślin energetycznych dla właścicieli gruntów, osób trudniących się jej przetwarzaniem a także lokalnych producentów maszyn i urządzeń to możliwość utworzenie łańcucha współpracy wielu firm z różnych dziedzin. To może stać się źródłem dobrych, stabilnych interesów.

W trakcie dyskusji przytoczony został przykład, trwającej już kilka lat rozbudowy łańcucha lokalnej współpracy gospodarczej, pozytywnie wpływającej na lokalne rozwiązanie problemu lokalnej społeczności. Tym lokalnym problemem była utylizacja uciążliwych dla środowiska odpadów poprodukcyjnych z rzeźni, masarni, zakładów produkujących lub przetwarzających żywność. Udało się to rozwiązać kilku firmom skupionych wokół nowosądeckiej oczyszczalni ścieków. Trwające kilka lat próby i doświadczenia doprowadziły do opanowania technologii związanej z wykorzystaniem specjalistycznych dziedzin biotechnologii do produkcji biogazu. Biogaz pozwala na lokalną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Ten łańcuch współpracy można rozbudować o następne elementy.

Budowa takich lokalnych źródeł intratnych, stabilnych przedsięwzięć gospodarczych jest możliwa, tylko w momencie gdy znajdą się osoby kreatywne, nie wahające się dobrze skalkulowanego ryzyka. Tym bardziej, że rozwój oparty na wprowadzaniu innowacyjnych technik i technologii może liczyć na atrakcyjne wsparcie finansowe. Majowe spotkanie SIG Biogospodarka w Nowym Sączu było pierwszym, ale można mieć nadzieję, że nie ostatnim – bo perspektywy rozwoju biogospodarki są nader obiecujące.


Spotkanie odbyło się 22.05.2017, godz. 10:00-14:00

Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57 | Nowy Sącz


Spotkanie organizowane było przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego.

SIG - Biogospodarka