Spotkania SIG – Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo | 23.06.2016 | Podsumowanie

215
Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo
Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo

Jednym z głównych narzędzi współczesnej gospodarki jest rolnictwo. Z biegiem czasu następuje ciągły rozwój technologii, narzędzi oraz procesów w nim wykorzystywanych. Rolnictwo zrównoważone ma na celu wsparcie zrównoważonego systemu gospodarowania polegającego na racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, a co za tym idzie ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze oraz zapobieganie zmniejszeniu substancji organicznej w glebie.

Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo

Taki właśnie temat został poruszony na kolejnym spotkaniu SIG, podczas którego próbowaliśmy odpowiedzieć na najważniejsze pytania, omówić jego problemy oraz perspektywy w naszym kraju na najbliższe lata.

Rolnictwo


Spotkanie rozpoczęliśmy wystąpieniem Pana Kazimierza MurzynaDyrektora Zarządzającego Klastra LifeScience Kraków, który krótko opowiedział o inicjatywie klastrowej oraz przybliżył tematykę SIG (Special Interest Groups). Zwrócił szczególną uwagę na to, że spotkania te są punktem wyjściowym do dalszych badań oraz współpracy. Zachęcał uczestników, aby zgłosili się do bazy Ekspertów Klastra LifeScience Kraków w wybranej przez siebie specjalizacji life science, (www.bit.ly/zglosEksperta).

Kolejnym prelegentem był Pan Marcin Jakubiec z Agencji Rynku Rolnego. Podczas wystąpienia dowiedzieliśmy się o roli ARR w wspieraniu nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa, przedstawione zostały poszczególne grupy działań. Pan Jakubiec zwrócił także szczególną uwagę na rolnictwo w województwie małopolskim, które w porównaniu do innych części kraju, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. W wystąpieniu szeroko zostały omówione grupy producentów rolnych oraz wymierne korzyści wynikające z przynależności do tych grup. To właśnie dzięki prawidłowemu zorganizowaniu i dostosowaniu produkcji do wymagań odbiorców pod względem ilości i jakości, oczywiście z zastosowaniem wszelkich zasad ochrony środowiska na etapie produkcji, przechowywania oraz dystrybucji swoich produktów, rolnicy zapewniają sobie silniejszą pozycję na rynku, a co za tym idzie także wyższe przychody. Dowiedzieliśmy się również co powinien zawierać opracowywany na okres pięciu lat plan biznesowy grupy producentów rolnych.

Następnie swoją prezentację wygłosił Pan Jerzy Wróblewski z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który przedstawił nam mechanizmy zapobiegające erozji w kontekście płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jerzy Wróblewski przedstawił m.in. zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące minimalnych norm oraz poruszył ważny temat kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności (Cross Compliance). Na koniec omówił pakiety przygotowane w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, których celem jest zapobieganie erozji i poprawa gospodarowania glebą.

Wystąpienia prelegentów zakończyła prezentacja dr Roberta Witkowicza z Uniwersytetu Rolniczego, który postawił sobie za cel omówienie problemów oraz przyszłości polskiej agronomii. Szeroko nakreślił kierunki zmian systemów produkcji rolniczej w polskim rolnictwie. Dowiedzieliśmy się także, jakie są cele rolnictwa integrowanego oraz jak kształtuje się przestrzeń produkcyjna na terenie całego kraju (biorąc pod uwagę wskaźnik bonitacji agroklimatu oraz wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Dr Witkowicz zwrócił szczególną uwagę na czynniki, od których zależy dalszy rozwój rolnictwa w Polsce.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji odbyła się żywa dyskusja, podczas której każdy mógł wyrazić swoją opinię. Znaczną część dyskusji zdominowała jednak tematyka polskiej agronomii.


Już po wakacjach zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu SIG, tym razem poświęcone tematyce Innowacyjnego Szpitala.

Spotkanie odbyło się 23.06.2016, godz. 16.00-18.00

W budynku ARR | ul. Mogilska 104 | Kraków