Rozwój współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w obszarze Nauk o Życiu

430
Inicjatywa Awangarda

Rozwój możliwości współpracy przedsiębiorstw z Małopolski z partnerami Inicjatywy Awangarda w ramach Projektów Pilotażowych Biogospodarka i Druku 3D

Celem projektu jest rozwinięcie i wsparcie w Małopolsce, długoterminowej współpracy ukierunkowanej na rozwój nowych technologii w dziedzinach Biogospodarki i Druku 3D, jako składników inteligentnych specjalizacji Regionu. W tym kontekście celem jest również integracja różnych działań realizowanych w Regionie i wypracowanie spójnego programu rozwoju. Działanie wpisuje się w cele strategiczne oraz założenia i strukturę współpracy Grup Tematycznych (SIG) Klastra LifeScience Kraków.

W projekcie będą wykorzystywane i wzmacniane rezultaty pierwszej edycji konkursu i projektu realizowanego przez Fundację w 2018 r. W szczególności będzie wykorzystywana i dalej rozwijana baza wiedzy nt. podmiotów z sektora biogospodarki i druku 3D opracowana przez Klaster, a także będą rozwijane projekty i koncepcje powstałe w wyniku dotychczasowych działań Klastra LifeScience Kraków i jego partnerów. Działania będą realizowane we współpracy z liderami projektów pilotażowych Biogospodarka i 3DTP Inicjatywy Awangarda. W szczególności będzie rozwijana koncepcja projektu demonstracyjnego Biopolimery oraz koncepcja zastosowania rezultatów tego projektu w obszarze druku 3D dla medycyny.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania obejmujące:

 1. Promocję Inicjatywy Awangarda w Małopolsce poprzez materiały i kampanie informacyjne
 2. Rozwój zdolności podejmowania współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w Małopolsce poprzez spotkania warsztatowe grup tematycznych Klastra
 3. Promocję Inicjatywy Awangarda w Małopolsce w ramach sesji tematycznych na #LSOS19
 4. Opracowanie modelowych projektów demonstracyjnych w celu ułatwiania włączania się małopolskich podmiotów do współpracy w ramach VI.
 5. Zapewnienie stałej współpracy z Departamentem Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawicielstwem Małopolski
  w Brukseli.

Zadania będą realizowane w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. na terenie Małopolski.


Zaangażowanie Małopolski w Inicjatywę Awangarda wynika z ambicji regionu bycia jednym z wiodących w Europie, opierającym swój rozwój m.in. na wiedzy i rosnącym sektorze badawczo-rozwojowym. Województwo ma znaczny potencjał instytucjonalny w obszarze innowacji. Dodatkowo wśród innych województw, Małopolska posiada duży potencjał w dziedzinie badań i rozwoju (B + R). Konkurencyjne są gałęzie gospodarki regionalnej oparte na wiedzy i wysokich technologiach, posiadające zdolność korzystania ze strategicznych zasobów Małopolski. „Biogospodarka” i „Druk 3D w Medycynie” są bezpośrednio wymienione, jako składniki małopolskiej inteligentnej specjalizacji Nauki o życiu, dla której Klaster LifeScience Kraków (Klastra) jest liderem i animatorem działań w skali regionu, jak również kraju i międzynarodowo. Zadanie wpisuje się w strategię działania i długoterminowe celami Klastra. Region Małopolska, poprzez działania, angażował się dotychczas w działania projektu pilotażowego „Biogospodarka” IA.

Działania Klastra polegają m.in. na:

 • utrzymywaniu kontaktów roboczych z liderami Pilotażu Biogospodarka IA,
 • uczestniczeniu w wydarzeniach i spotkaniach przedstawicieli regionów,
 • współpracy w opracowaniu wstępnej oferty Małopolski do projektu pilotażowego Biogospodarka, w tym w mapowaniu zasobów Regionu,
 • promocji współpracy w ramach Grupy Tematycznej Klastra (SIG) Biogospodarka,
 • organizowaniu i współorganizowaniu wydarzeń dotyczących tematu Biogospodarka,
 • promocji współpracy w ramach IA w kraju i zagranicą.

Temat Druku 3D jest realizowany w ramach grup tematycznych Klastra (SIG Druk 3D) jednak, poza formalnymi kontaktami z liderami Projektu Pilotażowego, nie miało miejsca bezpośrednie zaangażowanie w działania IA. W ramach działań Klastra została opracowana baza danych innowacyjnych podmiotów działających w Małopolsce w obszarach związanych z sektorem life science (Raporty dotyczące wybranych segmentów sektora life science w Małopolsce). Liczba i rodzaj podmiotów oraz ich działalność wskazują na znaczący potencjał innowacyjny, jednak działalność innowacyjna jest fragmentaryczna i słabo skorelowana w możliwościami, jakie daje zorganizowana współpraca na poziomie międzynarodowym. Wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa, aby stać się wartościowym partnerem w konsorcjach międzynarodowych, również stanowią wysoki próg, w szczególności dla firm z mniejszym potencjałem organizacyjnym. Wszystkie podmioty ujęte w w/w raportach stanowią podstawową grupę docelową działań zaplanowanych w projekcie.Oczekiwane rezultaty projektu

Rezultatem bezpośrednim będzie włączenie małopolskich podmiotów w działania Inicjatywy Awangarda (IA), szczególnie w aktywny udział przy realizacji międzynarodowych przedsięwzięć z zakresu B+R w Projektach Pilotażowych. Zakłada się, że co najmniej jeden nowy podmiot zaangażuje się w działania każdego z wybranych projektów pilotażowych IA. Rezultatem minimum będzie umocnienie pozycji i wzrost zdolności do współpracy członków SIGów, które będą reprezentowane w IA przez Klaster LifeScience Kraków.

Rezultatem pośrednim będzie zwiększenie potencjału przemysłowego, wzmocnienie wynalazczości i zdolności do innowacji firm, jednostek naukowych i B+R, klastrów oraz innych organizacji otoczenia biznesu z Małopolski, działających w powiązaniu z inteligentną specjalizacją Regionu.

Ponadto realizacja zadania przyniesie następujące długotrwałe korzyści:

 • umocnienie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego Małopolski jako przedsiębiorczego i innowacyjnego partnera dla działań w ramach IA,
 • zwiększenie zdolności uzyskania w przyszłości środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla firm zaangażowanych w Projekty Pilotażowe i Działania Demonstracyjne,
 • zwiększenie stopnia integracji i koordynacji działań w przekroju Regionu w powiązaniu z Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji.

Raporty oraz bazy podmiotów przygotowane w ramach projektu (rok 2018):

Inicjatywa AwangardaBliżej Brukseli – Inicjatywa Awangarda (PDF)


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego