Rozwój współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w obszarze Nauk o Życiu

Inicjatywa Awangarda

Celem projektu jest rozwinięcie i wsparcie w Małopolsce, długoterminowej współpracy małopolskich firm, przedsiębiorstw i jednostek naukowych, ukierunkowanej na rozwój nowych technologii w dziedzinach Biogospodarki i Druku 3D, jako składników inteligentnych specjalizacji Regionu. W tym kontekście celem jest również integracja różnych działań realizowanych w Regionie i wypracowanie spójnego programu rozwoju.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez promocję współpracy i wsparcie zaangażowania małopolskich firm, przedsiębiorstw i jednostek naukowych w działalność innowacyjną dotycząca dwóch z pięciu projektów pilotażowych IA: „Bio-gospodarka” i „Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania obejmujące:

 1. opracowanie „Raportu Otwarcia” dotyczącego działań realizowanych w Małopolsce w kontekście współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w odniesieniu do dwóch wybranych tematów: „Biogospodarka” i „Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D”.
 2. promocję współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w Małopolsce poprzez organizację konferencji i innych wydarzeń adresowanych do sektora nauki i biznesu,
 3. opracowanie mapy innowacyjności zawierającej opis zasobów intelektualnych i organizacyjnych dotyczących wybranych tematów w Regionie,
 4. opracowanie „Map Drogowych” dla rozwoju SIG DRUK 3D oraz SIG BIOGOSPODARKA w Małopolsce, oraz włączenie firm i sektora nauki do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych IA.
 5. bezpośrednie wsparcie w nawiązaniu i zaangażowaniu się podmiotów gospodarczych i naukowych w działania IA.

Zadania będą realizowane w terminie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. na terenie Małopolski.


Zaangażowanie Małopolski w Inicjatywę Awangarda wynika z ambicji regionu bycia jednym z wiodących w Europie, opierającym swój rozwój m.in. na wiedzy i rosnącym sektorze badawczo-rozwojowym. Województwo ma znaczny potencjał instytucjonalny w obszarze innowacji. Dodatkowo wśród innych województw, Małopolska posiada duży potencjał w dziedzinie badań i rozwoju (B + R). Konkurencyjne są gałęzie gospodarki regionalnej oparte na wiedzy i wysokich technologiach, posiadające zdolność korzystania ze strategicznych zasobów Małopolski. „Biogospodarka” i „Druk 3D w Medycynie” są bezpośrednio wymienione, jako składniki małopolskiej inteligentnej specjalizacji Nauki o życiu, dla której Klaster LifeScience Kraków (Klastra) jest liderem i animatorem działań w skali regionu, jak również kraju i międzynarodowo. Zadanie wpisuje się w strategię działania i długoterminowe celami Klastra. Region Małopolska, poprzez działania, angażował się dotychczas w działania projektu pilotażowego „Biogospodarka” IA. Działania Klastra polegają m.in. na:

 • utrzymywaniu kontaktów roboczych z liderami Pilotażu Biogospodarka IA,
 • uczestniczeniu w wydarzeniach i spotkaniach przedstawicieli regionów,
 • współpracy w opracowaniu wstępnej oferty Małopolski do projektu pilotażowego Biogospodarka, w tym w mapowaniu zasobów Regionu,
 • promocji współpracy w ramach Grupy Tematycznej Klastra (SIG) Biogospodarka,
 • organizowaniu i współorganizowaniu wydarzeń dotyczących tematu Biogospodarka,
 • promocji współpracy w ramach IA w kraju i zagranicą.

Temat Druku 3D jest realizowany w ramach grup tematycznych Klastra (SIG Druk 3D) jednak, poza formalnymi kontaktami z liderami Projektu Pilotażowego, nie miało miejsca bezpośrednie zaangażowanie w działania IA. W ramach działań Klastra została opracowana baza danych innowacyjnych podmiotów działających w Małopolsce w obszarach związanych z sektorem life science (Raporty dotyczące wybranych segmentów sektora life science w Małopolsce). Liczba i rodzaj podmiotów oraz ich działalność wskazują na znaczący potencjał innowacyjny, jednak działalność innowacyjna jest fragmentaryczna i słabo skorelowana w możliwościami, jakie daje zorganizowana współpraca na poziomie międzynarodowym. Wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa, aby stać się wartościowym partnerem w konsorcjach międzynarodowych, również stanowią wysoki próg, w szczególności dla firm z mniejszym potencjałem organizacyjnym. Wszystkie podmioty ujęte w w/w raportach stanowią podstawową grupę docelową działań zaplanowanych w projekcie.


Oczekiwane rezultaty projektu

Rezultatem bezpośrednim będzie włączenie małopolskich podmiotów w działania Inicjatywy Awangarda (IA), szczególnie w aktywny udział przy realizacji międzynarodowych przedsięwzięć z zakresu B+R w Projektach Pilotażowych i/lub Działaniach Demonstracyjnych Inicjatywy.

Rezultatem pośrednim będzie zwiększenie potencjału przemysłowego, wzmocnienie wynalazczości i zdolności do innowacji firm, jednostek naukowych i B+R, klastrów oraz innych organizacji otoczenia biznesu z Małopolski, działających w powiązaniu z inteligentną specjalizacją Regionu.

Ponadto realizacja zadania przyniesie długotrwałe korzyści:

 • umocnienie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego Małopolski jako przedsiębiorczego i innowacyjnego partnera dla działań w ramach IA,
 • zwiększenie zdolności uzyskania w przyszłości środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla firm zaangażowanych w Projekty Pilotażowe i Działania Demonstracyjne,
 • zwiększenie stopnia integracji i koordynacji działań w przekroju Regionu w powiązaniu z Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji.

Wszystko co chcesz wiedzieć na temat Inicjatywy Awangarda:

Inicjatywa AwangardaPOBIERZ PLIK


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie

Inicjatywa Awangarda