LivingLab dla Zdrowego i Aktywnego Życia

234
LivingLab

Projekt polega na wsparciu przedsiębiorców i innowatorów poprzez działania realizowane w ramach koncepcji Żywego Laboratorium (Living Labu) adresującego wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem oraz potrzebą zdrowego, aktywnego i niezależnego życia (AHA – Active Healthy Aging).

W ramach projektu zorganizowanych zostanie:

 1. 6 spotkań warsztatowych i networkingowych pod nazwą AHA – StartUp Scena;
 2. 2 hackathony w temacie AHA (A-H-A-thony), angażujące twórców i odbiorców innowacji;
 3. 1 sesja INSPIRACJE w ramach LifeScience Open Space 2018;
 4. 6 kampanii informacyjnych, promujących projekt, zaplanowane działania oraz rezultaty projektu.

Celem wymienionych działań będzie:

 • Promocja innowacyjności i transformacji cyfrowej w dziedzinie zdrowego i aktywnego życia
 • Budowanie relacji i kontaktów umożliwiających efektywną współpracę na rynku AHA
 • Rozwijanie specyficznej wiedzy o potrzebach, niszach i możliwościach rynku AHA
 • Identyfikowanie, weryfikowanie, testowanie i integrowanie swoich pomysłów
 • Budowanie kompetencji i wiedzy niezbędnej dla efektywnego rozwoju nowego przedsięwzięcia
 • Inspirowanie do działania, zmiany postaw i celów rozwojowych

Projekt realizowany będzie w ramach działań Klastra LifeScience Kraków, jako komplementarny element strategii rozwoju lokalnego eko-systemu innowacji. Projekt Living Labu dla rynku AHA realizowany jest we współpracy z Centrami Aktywności Seniora działającymi w Krakowie. Klaster przygotowuje już we współpracy z CAS i UMK podstawy działania LivingLabów. W marcu 2018 odbył się Dzień Seniora Innowatora, na którym idea innowacyjności na rynku AHA została po raz pierwszy zaprezentowana wszystkim zainteresowanym.

Elementem tych działań jest coroczna konferencja Life Science Open Space (kolejna edycja: październik 2018 r.) oraz portal www.lifescienceopenaspace.pl. W ramach LSOS realizowana będzie ścieżka tematyczna „Aktywne Zdrowe Życie”.

Społeczeństwo w Polsce (i w całej Europie) szybko się starzeje. Jednak życie dłużej nie zawsze oznacza życie w zdrowiu, bardziej aktywnie i niezależnie. Liczba osób w wieku powyżej 65 lat podwoi się w ciągu najbliższych 50 lat, a liczba osób powyżej 80 roku życia będzie niemal trzykrotnie wyższa. Średnia długość życia będzie nadal wzrastać, a jednocześnie niezdrowe lata życia stanowią średnio około 20% życia przeciętnego obywatela. Wskaźnik ten dla mieszkańców dużych miast jest jeszcze wyższy. Postęp technologiczny, a w szczególności tempo transformacji cyfrowej, stanowi kolejny, nakładający się na problemy zachowania sprawności fizycznej i zdrowia, składnik utrudniający życie osób starszych i niesamodzielnych.

Wobec powyższego, aktywne i zdrowe starzenie się jest wyzwaniem społecznym, dzielonym przez wszystkie kraje europejskie. Jest także szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, które są w stanie dostarczać innowacyjne rozwiązania, odpowiadające na potrzeby osób w wieku dojrzałym i starszym.

Projekt adresowany jest do dwóch grup odbiorców:

 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą (StartUpów) oraz przedsiębiorców sektora MŚP,
 • osób chcących prowadzić bardziej aktywne, niezależne i zdrowe życie przez całe życie, również w wieku dojrzałym, poprodukcyjnym.

Kraków posiada wszystkie atrybuty potrzebne dla rozwoju innowacji odpowiadających na powyższe wyzwania: zdywersyfikowane uczelnie, studentów i naukowców, inkubatory, co-laby i inne organizacje otoczenia biznesu, dużą liczbę startupów oraz zasoby kulturalne. Liczba nowych przedsięwzięć biznesowych opartych na innowacyjnych technologiach i pomysłach (startupów) rośnie stabilnie, co najmniej od dekady.

Dynamiczny wzrost nie dotyczy jednak całego sektora life science, który z natury rzeczy stawia wyższą poprzeczkę: innowacje bazują na wiedzy specjalistycznej, często opartej na zaawansowanych sprzętowo badaniach laboratoryjnych, czas rozwinięcia i wdrożenia innowacji jest dłuższy, a nakłady na badania oraz ryzyko niepowodzenia wyższe. Na tym tle istnieje nadal niedosyt w porównaniu z innymi hubami life science w Europie oraz przekonanie o znaczącym, lecz niewykorzystanym potencjale.

Silną stroną sektora life science w Regionie są zasoby laboratoryjne oraz dostępne wyposażenie, rozwinięta działalność naukowa, duża liczba naukowców i studentów oraz rosnąca liczba nowych przedsięwzięć biznesowych. Nadal istnieje jednak wiele barier i potrzeb dotyczących kompetencji środowisk startupowych, które zostaną zaadresowane w proponowanym działaniu:

 • duża ilość pomysłów oderwanych od realiów rynkowych – potrzeba weryfikowania pomysłów w odniesieniu do realnych potrzeb potencjalnych użytkowników – w tym wypadku osób w wieku starszym;
 • pomysły na nowe rozwiązania rzadko adresowane są do osób słabo radzących sobie z nowymi technologiami, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;
 • mało dobrych przykładów – potrzeba uczenia się od ludzi sukcesu, przedstawicieli firm, które osiągnęły sukces na miarę światową;
 • słaby kontakt z funduszami – potrzeba nawiązywania bezpośrednich relacji z inwestorami: „aniołami biznesu”, Seed Funds oraz VC, którzy znają branżę, rynek, bariery i możliwości, ponieważ już tę drogę przeszli;
 • małe umiejętności i doświadczenie w promowaniu idei startupów – potrzeba rozwijania kompetencji w zakresie prezentowania idei biznesu;
 • zbyt późne rozpoczynanie działalności biznesowej – potrzeba wczesnego przygotowywania się do uruchomienia biznesu na długo przed faktycznym działaniem;
 • brak umiejętności marketingowych, w tym w szczególności umiejętności sprzedaży – potrzeba rozwijania świadomości i kompetencji w zakresie marketingu i sprzedaży;
 • brak zasobów na start – potrzeba rozwijania kontaktów i zdolności pozyskiwania zasobów do rozwoju pomysłu czy biznesu;

W ramach strategii działania Klastra LifeScience Kraków rozwijana jest tzw. Grupa tematyczna „Zdrowe i aktywne życie”, której celem jest integrowanie działań i wspieranie interdyscyplinarnej współpracy na rzecz innowacji adresowanych do osób w wieku dojrzałym i poprodukcyjnym.

Wydarzenia będą miały charakter otwarty i będą adresowane do:

 • przedstawicieli sektora MŚP, prowadzących już działalność innowacyjną opartą na innowacyjnych technologiach;
 • przedstawicieli sektora nauki, zamierzających podjąć działalność biznesową w oparciu o innowacyjne technologie i pomysły;
 • przedstawicieli centrów transferu technologii, inkubatorów, akceleratorów i innych przedsięwzięć z sektora otoczenia biznesu;
 • osób korzystających z oferty Centrów Aktywności Seniora w Krakowie;
 • przedstawicieli innych organizacji, potencjalnie zainteresowanym współpracą i wykorzystaniem lub zastosowaniem innowacyjnych produktów i usług na rynku „zdrowe aktywne życie”.

Efektywna współpraca osób i instytucji funkcjonujących w ramach jednego ekosystemu innowacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla rozwoju tego ekosystemu. Każdy startup potrzebuje w fazie rozwoju i inwestycji „sprzedać się” na rynku – potrzebuje partnerów, dzięki którym przetestuje produkt, zbuduje sieć sprzedaży, wejdzie na nowe rynki itp. Zawsze też potrzebuje inwestora, który wyłoży pieniądze na dalszy rozwój. Dotarcie do właściwych osób, zbudowanie bazy kontaktów i nawiązanie skutecznych relacji jest wyzwaniem, które stoi przed każdym startupem.

Celem ogólnym działania jest (a) budowanie potencjału rozwoju MŚP poprzez działania edukacyjno- informacyjne, (b) stymulowanie współpracy nauka–biznes–rynek, (c) integrowanie idei i kompetencji z różnych specjalizacji w ramach wspólnych wyzwań i możliwości, (d) zwiększanie konkurencyjności działalności innowacyjnej oraz ekspansja na nowe rynki przedsiębiorców z sektora MŚP oraz (e) poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców Krakowa z naciskiem na osoby starsze.

Cele szczegółowe:
 • Wzrost ilości spotkań networkingowych, dedykowanych wsparciu przedsiębiorczości w sektorze life science.
 • W 2017 r. Klaster zorganizował 25 imprez o charakterze networkingowym (16 spotkań Special Interest Group, 5 spotkań SmartLab, Dzień Otwarty Klastra, LifeScienceOpenSpace 2017, 2 śniadania biznesowe). Wszystkie te wydarzenia miały na celu promocję współpracy w sektorze life science. W 2018 r. planowana jest kontynuacja spotkań dedykowanych promocji współpracy, a dodatkowo zaplanowano 6 spotkań o charakterze warsztatowo-networkingowym oraz 2 hackathony służące wspieraniu przedsiębiorczości. Zakłada się, że w spotkaniach, weźmie udział średnio po 30 osób a w hackathonach łącznie około 15 zespołów (min. 2 osobowe).

 • Wzrost jakości merytorycznej spotkań warsztatowych dedykowanych konkretnym potrzebom. Koncentracja wsparcia na rynku AHA zwiększy skuteczność oraz rezultaty biznesowe uczestników spotkań Klastra.
 • Wzrost liczby osób zainteresowanych rozpoczynaniem lub rozwijaniem działalności biznesowej na rynku AHA.
 • Wzrost ilości i jakości interakcji pomiędzy twórcami i użytkownikami innowacji.
 • Wzrost zaangażowania osób starszych i niesamodzielnych w działania pro-innowacyjne i przedsiębiorcze.

LivingLaby