Life Science StartUp Scena

373
Life Science StartUp Scena

Spotkania Life Science StartUp Scena mają na celu umożliwianie, ułatwianie oraz przygotowanie do podejmowania i rozwijania nowych przedsięwzięć biznesowych (StartUpów) poprzez:

 1. nawiązywanie relacji i budowanie kontaktów w obszarze life science (networking),
 2. rozwijanie specyficznej wiedzy o rynku i jego potrzebach, niszach i możliwościach (exploration),
 3. identyfikowanie, weryfikowanie, testowanie i integrowanie swoich pomysłów (ideation),
 4. budowanie kompetencji i wiedzy niezbędnej dla efektywnego rozwoju nowego przedsięwzięcia (education)
 5. inspirowanie do działania, zmiany postaw i celów rozwojowych (inspiration).

Spotkania Life Science StartUp Scena odbywać się będą raz w miesiącu, w kameralnych lokalach w centrum Krakowa, z zarezerwowaną przestrzenią na prezentacje. Czas trwania każdego spotkania to około 2,5h. Planowane jest zorganizowanie 9 spotkań w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r.

Kraków posiada wszystkie atrybuty rozwojowego ekosystemu innowacji: zdywersyfikowane uczelnie, studentów i naukowców, inkubatory, co-laby i inne organizacje otoczenia biznesu, dużą liczbę startupów oraz zasoby kulturalne. Liczba nowych przedsięwzięć biznesowych opartych na innowacyjnych technologiach i pomysłach (StartUpów) rośnie stabilnie, co najmniej od dekady.

Dynamiczny wzrost nie odnosi się jednak do sektora life science, który z natury rzeczy stawia wyższą poprzeczkę: innowacje bazują na wiedzy specjalistycznej, często opartej na zaawansowanych sprzętowo badaniach laboratoryjnych, czas rozwinięcia i wdrożenia innowacji jest dłuższy a nakłady na badania oraz ryzyko niepowodzenia wyższe. Na tym tle istnieje duży niedosyt w porównaniu z innymi hubami life science w Europie oraz przekonanie o znaczącym, lecz niewykorzystanym potencjale.

Silną stroną sektora w Regionie są zasoby laboratoryjne oraz dostępne wyposażenie, rozwinięta działalność naukowa, duża liczba naukowców i studentów. Nadal istnieje jednak wiele barier i potrzeb dotyczących kompetencji środowisk startupowych, (które zostaną zaadresowane w proponowanym działaniu):

 • zbyt mało dobrych przykładów – potrzeba uczenia się od ludzi sukcesu, przedstawicieli firm, które osiągnęły sukces na miarę światową;
 • słaby kontakt z funduszami – potrzeba nawiązywania bezpośrednich relacji z inwestorami: „aniołami biznesu”, Seed Funds oraz VC, którzy znają branżę, rynek, bariery i możliwości, ponieważ już tą drogę przeszli;
 • małe umiejętności i doświadczenie w promowaniu idei StartUpów – potrzeba rozwijania kompetencji w zakresie prezentowania idei biznesu;
 • zbyt późne rozpoczynanie działalności biznesowej – potrzeba wczesnego przygotowywania się do uruchomienia biznesu na długo przed faktycznym działaniem;
 • brak umiejętności marketingowych, w tym w szczególności umiejętności sprzedaży – potrzeba rozwijania świadomości i kompetencji w zakresie marketingu i sprzedaży;
 • brak zasobów na start – potrzeba rozwijania kontaktów i zdolności pozyskiwania zasobów do rozwoju pomysłu czy biznesu;
 • zbyt duża ilość pomysłów oderwanych od realiów rynkowych – potrzeba weryfikowania pomysłów w odniesieniu do realnych potrzeb potencjalnych użytkowników.

Wydarzenia będą miały otwarty charakter i będą adresowane do:

 1. przedstawicieli sektora nauki, zamierzających podjąć działalność biznesową w oparciu o innowacyjne technologie i pomysły,
 2. przedstawicieli sektora MŚP prowadzących już działalność innowacyjną opartą na innowacyjnych technologiach,
 3. przedstawicieli centrów transferu technologii, inkubatorów, akceleratorów i innych przedsięwzięć z sektora otoczenia biznesu,
 4. przedstawicieli sektora finansów, w tym funduszy inwestycyjnych, zalążkowych i „aniołów biznesu” oraz banków,
 5. przedstawicieli organizacji potencjalnie zainteresowanym współpracą i wykorzystaniem lub zastosowaniem innowacyjnych produktów i usług w swojej działalności w powiązaniu z tematem „zdrowia i jakości życia”.

Efektywna współpraca osób i instytucji funkcjonujących w ramach jednego ekosystemu innowacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla rozwoju tego ekosystemu.

Każdy StartUp potrzebuje w fazie rozwoju i inwestycji „sprzedać się”  na rynku – potrzebuje partnerów, dzięki którym przetestuje produkt, zbuduje sieć sprzedaży, wejdzie na nowe rynki itp. Zawsze też potrzebuje inwestora, który wyłoży pieniądze na dalszy rozwój.

Dotarcie do właściwych osób, zbudowanie bazy kontaktów i nawiązanie skutecznych relacji jest wyzwaniem, które stoi przed każdym StartUpem.

Celem ogólnym działania jest (a) budowanie potencjału rozwoju MŚP poprzez działania edukacyjno- informacyjne, (b) stymulowanie współpracy nauka – biznes – rynek, (c) integrowanie idei i kompetencji z różnych specjalizacji w ramach wspólnych wyzwań i możliwości.

Cele szczegółowe obejmują:
 1. Wzrost ilości spotkań networkingowych dedykowanych wsparciu przedsiębiorczości w sektorze life science.
 2. W 2017 r. Klaster zorganizował 25 imprez o charakterze networkingowym (16 spotkania Special Interest Group, 5 spotkań Smart Lab, Dzień Otwarty Klastra,  LifeScienceOpenSpace 2017, 2 śniadania biznesowe). Wszystkie te wydarzenia miały na celu promocję współpracy w sektorze life science. W 2018 r. planowana jest kontynuacja spotkań dedykowanych promocji współpracy, a dodatkowo zaplanowano 9 nowych spotkań o charakterze warsztatowym służących wsparciu przedsiębiorczości. Zakłada się, że w tego typu spotkaniach, weźmie udział średnio po 30 osób.

 3. Wzrost jakości merytorycznej spotkań networkingowych dedykowanych wsparciu przedsiębiorczości w sektorze life science.
 4. Wzrost liczby osób zainteresowanych rozpoczynaniem lub rozwijaniem działalności biznesowej w sektorze life science.
 5. Wzrost liczby interakcji B2B realizowanych w celu nawiązania współpracy.

Life Science StartUp Scena