Misje wyjazdowe przedstawicieli MŚP na spotkania eksperckie dotyczące współpracy przy rozwoju innowacyjnych produktów i usług

768
Misje wyjazdowe przedstawicieli MŚP

Zostaną zorganizowane misje wyjazdowe na imprezy i spotkania tematyczne w ramach ‘Międzynarodowych Sieci Współpracy’ Klastra, w celu ułatwienia MŚP bezpośredniego nawiązywania kontaktów biznesowych i zaangażowania się w innowacyjne projekty i konsorcja przemysłowe.

Celem misji będzie ułatwienie nawiązania współpracy biznesowej w ramach międzynarodowych konsorcjów tworzonych wokół tematów wskazanych w uszczegółowieniu RIS i wspieranych poprzez grupy tematyczne Klastra (SIG). W ramach Projektu wspierana będzie w szczególności współpraca obejmująca międzynarodowe sieci „Inicjatywa Awangarda”, CEBR, SCANBALT.

Udział w misjach będą brali eksperci – przedstawiciele innowacyjnych MŚP, prowadzących działalność związaną z jednym z tematów określonych w uszczegółowieniu inteligentnej specjalizacji ‘Nauki o Życiu’, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakłada się, że poprzez aktywne zaangażowanie ekspertów z MŚP w prace grup tematycznych międzynarodowych sieci współpracy (SIG), możliwe będzie zwiększenie liczby przedsiębiorców wchodzących w porozumienia i konsorcja realizujące innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe, związane z inteligentną specjalizacją  ‘Nauki o Życiu’ w Małopolsce. Firmy biorące udział w spotkaniach i pracach SIG mają szansę wnieść do wspólnego projektu swoje know-how, technologie i patenty, i uczestniczyć w opracowaniu nowych produktów i usług, a także zyskać możliwość rozwoju w międzynarodowej strukturze biznesowej.

W ramach Projektu wspierany będzie głównie udział w spotkaniach odbywających się w Europie, rekomendowanych przez „Inicjatywę Awangarda” oraz organizacje CEBR i SCANBALT. Istnieje również możliwość udziału w innych imprezach partneringowych, które są tematycznie związane ze specjalizacjami Małopolski.

Zostanie zorganizowanych łącznie 13 misji w ramach których zaplanowano wsparcie udziału 26 osób – przedstawicieli MŚP reprezentujących firmy sektora life science z Małopolski.  Na stronach Klastra będą publikowane informacje o możliwych i rekomendowanych imprezach objętych działaniami w ramach projektu. Zapraszamy również do składania własnych propozycji imprez partneringowych i spotkań, w których udział może potencjalnie zostać objęty wsparciem.

Możliwości i zasady udziału w projekcie /misje wyjazdowe/:

  1. Wsparciem objęte są firmy sektora MŚP.
  2. Zostanie zorganizowanych łącznie 13 misji w ramach których wsparcie udziału otrzyma 26 osób – przedstawicieli MŚP reprezentujących firmy sektora life science z Małopolski. Jedna firma może uczestniczyć w wielu imprezach.
  3. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu kosztów podróży i pobytu w miejscach odbywania się spotkań oraz ubezpieczenia podróżnego. Pozostałe koszty pokrywane są przez firmy uczestniczące w projekcie we własnym zakresie.
  4. Wsparcie w ramach niniejszego projektu stanowi pomoc ‘de minimis’ i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. Uczestnicy są odpowiedzialni za właściwe i zgodne ze stanem rzeczywistym raportowanie otrzymanej pomocy ‘de minimis’.
  5. Do programu wsparcia będą kwalifikowane wyłącznie firmy zdolne uzasadnić swój udział w misjach poprzez wykazanie się strategią internacjonalizacji i konkretną ofertą. Ocena kwalifikacji odbywać się będzie poprzez rozmowę z osobą odpowiedzialną za działanie w Firmie.
  6. Pierwszeństwo w kwalifikacji będą miały podmioty i osoby uczestniczące w warsztatach przygotowujących do udziału w targach organizowanych w ramach Zadania 3 Projektu.

Zgłoś swój udział! Skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.

Przystąp do projektu


Poprzedni artykułRozwój kompetencji w zakresie internacjonalizacji MŚP sektora wysokich technologii
Następny artykułWsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach targowych / partneringowych