Opracowanie i wdrożenie angielsko-języcznej wersji portalu informacyjnego Klastra LifeScience Kraków www.lifescience.pl

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

W ramach projektu zaplanowano wdrożenie nowej, angielsko-języcznej wersji portalu informacyjnego Klastra LifeScience Kraków www.lifescience.pl rozbudowanego o zintegrowaną funkcjonalność elektronicznego katalogu zasobów i oferty gospodarczej Bio-Regionu Małopolska w obszarze life science. Szczegółowy opis projektu dostępny jest na stronie https://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/.

Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie negocjacji z ogłoszeniem jest usługa ekspercka polegająca na:

 1. Opracowanie i wdrożenie nowej, angielsko-języcznej wersji portalu informacyjnego Klastra LifeScience Kraków www.lifescience.pl rozbudowanego o zintegrowaną funkcjonalność elektronicznego katalogu zasobów i oferty gospodarczej Bio-Regionu Małopolska w obszarze life science.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta wstępna powinna zostać złożona za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://podio.com/webforms/17348123/1166401
 2. Oferent powinien wypełnić pola formularza oraz załączyć plik w formacie pdf zawierający:
  1. tytuł referencyjny zamówienia
  2. datę sporządzenia
  3. nazwę oferenta
  4. dane kontaktowe oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail
  5. numer NIP
  6. opis oferty odnoszący się do punktu ‚Opis przedmiotu zamówienia’ (max: 1 strona)
  7. opis doświadczenia oferenta w tym wskazanie projektów referencyjnych (max. 1 strona)
  8. termin obowiązywania oferty
  9. czytelny podpis wykonawcy

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Jakość merytoryczna oferty
  • Szata graficzna i funkcjonalność w technologii informatycznej opartej o platformę Word Press.
  • Funkcjonalność zintegrowanego z portalem katalogu powinna umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie informacji wg różnych kryteriów merytorycznych.
  • Funkcjonalność zintegrowanego z portalem katalogu powinna umożliwiać wydrukowanie wyszukanych informacji w postaci dedykowanego raportu.
  • Skuteczność zabezpieczenia wydawnictwa opartych o platformę Word Press.
 2. Kompetencje: Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie:
  • Realizacji wielojęzycznych wydawnictw opartych na platformie Word Press – wymagane są referencyjne przykłady wydawnictw w j. polskim i angielskim.
  • Realizacji videobloga na platformie WordPress – wymagane są przykłady referencyjne.
  • Realizacji katalogu ofert zintegrowanego z wydawnictwem na platformie WordPress – wymagane są przykłady referencyjne.
  • Przykłady zabezpieczeń wydawnictw opartych o platformę Word Press.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów dla sektora life science będzie dodatkowym atutem.

B. Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji w celu ustalenia ostatecznego zakresu, sposobu i ceny zrealizowania usługi. Negocjacje zostaną przeprowadzone w okresie 22.12.2016 -29.12.2016.
C. Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do przedstawienia wiążącej oferty cenowej.

Termin składania ofert:

Czwartek, 15 Grudnia 2016

Termin wykonania zamówienia:

Wtorek, 28 Lutego 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Violetta Wilk, Specjalista ds. Administracyjnych

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: vwilk@lifescience.pl