Warsztaty w ramach programów Awangarda oraz Bloom

388
warsztaty awangarda bloom
Cele

Celem projektu jest rozwinięcie i wsparcie w Małopolsce długoterminowej współpracy małopolskich firm, przedsiębiorstw i jednostek naukowych ukierunkowanej na rozwój nowych technologii w dziedzinach Biogospodarki i Druku 3D, jako składników inteligentnych specjalizacji Regionu. W ty m kontekście celem jest również integracja różnych działań realizowanych w Regionie i wypracowanie spójnego programu rozwoju. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez promocję współpracy i wsparcie zaangażowania małopolskich firm, przedsiębiorstw i jednostek naukowych w działalność innowacyjną dotyczącą jednego z pięciu projektów pilotażowych Inicjatywy Awangarda: „ Bio-gospodarka”.

Oczekiwane rezultaty projektu

Rezultatem bezpośrednim będzie włączenie małopolskich podmiotów w działania Inicjatywy Awangarda (IA), szczególnie w aktywny udział przy realizacji międzynarodowych przedsięwzięć z zakresu B+ R w Projektach Pilotażowych i / lub Działaniach Demonstracyjnych Inicjatywy. Rezultatem pośrednim będzie zwiększenie potencjału przemysłowego, wzmocnienie wynalazczości i zdolności do innowacji firm, jednostek naukowych i B+ R, klastrów ora z innych organizacji otoczenia biznesu z Małopolski, działających w powiązaniu z inteligentną specjalizacją Regionu.

Ponadto realizacja zadania przyniesie długotrwałe korzyści:

  • umocnienie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego Małopolski jako przedsiębiorczego i innowacyjnego partnera dla działań w ramach IA,
  • zwiększenie zdolności uzyskania w przyszłości środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla firm zaangażowanych w Projekty Pilotażowe i Działania Demonstracyjne,
  • zwiększenie stopnia integracji i koordynacji działań w przekroju Regionu w powiązaniu z Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji.

Warsztaty są kontynuacją działań mających na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie Biogospodarki.

Miejsce: Park LifeScience; ul. Bobrzyńskiego 14; 30-348 Kraków

Data: 30.11.2018 r. (tj. piątek)

Plan warsztatów:

  • 09:45 – 11:45 cześć I: warsztaty Smart Lab oraz współtworzenia
  • 11:45 – 12:00 przerwa kawowa
  • 12:00 – 14:15 cześć II: warsztaty Smart Lab oraz współtworzenia
  • 14:15 – 14:30 podsumowanie warsztatów
  • 14:30 obiad

Szczegółowe informacje można uzyskać:
e-mail: biogospodarka@lifescience.pl
Małgorzata Kazak
+48 530 249 149


Warsztaty realizowane w ramach projektów BLOOM i Inicjatywa Awangarda

Inicjatywa Awangarda