Smart Lab Biogospodarka – warsztaty dla profesjonalistów

868

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu czterech warsztatów Smart Lab, których celem jest zdefiniowanie mapy drogowej (Business Technology Roadmap) dla wybranego scenariusza rozwoju technologii w obszarze Biogospodarki.

Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach kierowane jest wyłącznie do osób reprezentujących sektory nauki i biznesu, związanych bezpośrednio lub pośrednio z dziedziną biogospodarki w Małopolsce.

Cele warsztatów 

Celem warsztatów, realizowanych w konwencji „Procesu przedsiębiorczego odkrywania”, jest identyfikacja potencjału rozwoju wybranych technologii lub łańcuchów wartości w dziedzinie biogospodarki. Oczekiwanym rezultatem jest: 

  1. Określenie kierunków rozwoju i priorytetów wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych we współpracy nauka-biznes-rynek-administracja;  
  2. Zidentyfikowanie szans i uwarunkowań oraz zbudowanie masy krytycznej dla innowacyjnych przedsięwzięć wymagających systemowego wsparcia w ramach Regionalnej Strategii Innowacji; 
  3. Wskazanie zakresu i źródeł finansowania rozwoju z udziałem funduszy publicznych, w celu zapewnienia realizacji i dalszego rozwoju wybranego scenariusza działania;    

Rezultaty warsztatów zostaną również wykorzystane do aktualizacji Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego i jego Inteligentnych Specjalizacji. 

Zakres tematyczny warsztatów 

Punktem wyjściowym dla warsztatów Smart Lab będzie obszar tematyczny zidentyfikowany w drodze pogłębionych wywiadów oraz analizy desk research, zrealizowanych w ramach w/w projektu: „biodegradowalne i biopochodne alternatywy dla tworzyw sztucznych i syntetycznych oraz biosurfaktanty”. Metodyka warsztatów Smart Lab zakłada możliwość rozwinięcia scenariusza wiodącego w oparciu o inne obszary tematyczne, o ile tak zdecydują uczestnicy. Na wstępie zostanie przedstawiona prezentacja wprowadzająca uczestników w przedmiot warsztatów.  

Formuła i zasady uczestnictwa

Program będzie realizowany w formule interaktywnych warsztatów, prowadzonych przez ekspertów, co zapewni aktywny i równy udział interesariuszy, a także nada wynikowemu dokumentowi odpowiedni poziom merytoryczny oraz cechy wykonalności. Warunkiem sukcesu jest udział kompetentnych osób reprezentujących różne interesy (nauka-biznes-rynek-administracja) w ramach jednego ekosystemu innowacji. Warsztaty realizowane będą w wersji online lub w miarę możliwości w wersji stacjonarnej. Udział w warsztatach odbywa się wyłącznie za zaproszeniem. Uczestnicy otrzymają dostęp do współdzielonego katalogu na SharePoint, gdzie będą składowane dokumenty związane z warsztatami (w tym „Raport otwarcia”) i gdzie dokonywać się będzie edycja i recenzja dokumentów pomiędzy warsztatami. Każde ze spotkań będzie trwać do 6h z niezbędnymi przerwami w trakcie.

Jak będą przebiegać warsztaty Smart Lab?

Warsztaty będą realizowane w oparciu o metodykę Smart Lab przygotowaną dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Proces realizowany jest w etapach, podzielonych na cztery spotkania warsztatowe:

  • SL 1: poznanie się interesariuszy, ocena i wybór obszaru biznesowego, przygotowanie SWOT i/lub analizy łańcucha wartości oraz identyfikacja kluczowych czynników sukcesu; wskazanie potrzeb w zakresie badań i rozwoju oraz ocena trendów rynkowych; Zebrane materiały służą do przygotowania kolejnego spotkania;
  • SL 2: prezentacja potencjału naukowego w kontekście obszaru biznesowego, potrzeb B+R i zidentyfikowanych; opracowanie wspólnej wizji rozwoju obszaru biznesowego; W oparciu o wyniki spotkania, przygotowywana jest wstępna wersja BRT, zawierająca analizę trendów rynkowych i technologicznych dla obszaru biznesowego oraz propozycję mapy drogowej rozwoju w oparciu o projekty B&R&I;
  • SL 3: prezentacja BTR, potwierdzenie założeń, ocena możliwości inwestowania w wybrany obszar biznesowy, przygotowanie średniookresowej strategii rozwoju, identyfikacja potrzeb, kierunków i zasad wsparcia ze strony administracji regionalnej;
  • SL 4: opracowanie fiszek projektowych dla przyszłych wspólnych działań, opracowanie rekomendacji dla RSI, przyjęcie programu i harmonogramu dalszych działań;

Wstępny kalendarz wydarzeń  

Etap Termin Platforma Uwagi 
Przygotowanie Tydzień 23-24 SharePoint   
Warsztaty SL-1 Tydzień 26 Online  
Opracowanie wyników SL-1 Tydzień 26-27 SharePoint  
Warsztaty  SL-2 Tydzień 28  Online/stacjonarnie/ hybrydowo Termin i formuła zostaną uzgodnione w ramach SL1 
Opracowanie wyników SL-2 Tydzień 29-30   
Warsztaty SL-3 Tydzień 35 Online/stacjonarnie/ hybrydowo Termin i formuła zostaną uzgodnione w ramach SL2 
Opracowanie wyników SL-3 Tydzień 36   
Warsztaty SL-4 Tydzień 37 Online/stacjonarnie/ hybrydowo Termin i formuła zostaną uzgodnione w ramach SL3 

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia
poprzez zarejestrowanie się na pierwsze spotkanie:
Warsztaty Smart Lab 1/4
Wtorek, 29 Czerwca 2021
godz. 09:00 – 15:00

Eksperci prowadzący SmartLab 

Joanna HOŁUB  

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z 20-letnim doświadczeniem w obszarach: zarządzanie strategiczne, projektowanie systemów informacyjnych zarządzania (MIS) oraz marketingu MkIS), strategie gospodarcze, przedsiębiorczość i innowacyjność firm i regionów, marketing, komercjalizacja produktów i usług, badania marketingowe, analizy strategiczne rynku i konkurencji, projektowanie agend badawczych i metodologii badań.

Jarosław OSIADACZ 

Z wykształcenia chemik (dr) i biotechnolog (mgr inż.). Teoretyk i praktyk innowacji.  Wykładowca i kierownik merytoryczny wielu szkoleń i studiów podyplomowych, specjalizuje się w zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji. Autor i współautor metodyk audytu innowacyjnego dla Krajowej Sieci Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz metodyki Business Technology Roadmap / SmartLab na potrzeby analiz Inteligentnych Specjalizacji. Analityk biznesowy, autor ponad 50 wycen technologii (także na wczesnym etapie – będących rezultatami badań naukowych), 28 strategii komercjalizacji, 21 modeli biznesowych i biznesplanów. Coach biznesowy. 

Organizatorem warsztatów Smart Lab jest Klaster LifeScience Kraków.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Poprzedni artykułLife Science Open Space 2021 – co warto wiedzieć i jak się przygotować?
Następny artykułPodziel się żywnością z potrzebującymi!