Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Fundacja Klaster LifeScience Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Klaster LifeScience Kraków.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Obrazy nie posiadają opisów alternatywnych. Brak oznaczenia fokusa podczas poruszania się po stronie wyłącznie za pomocą klawiatury. Brak napisów do materiałów filmowych. Nieprawidłowy kontrast kolorów dla elementów tekstowych i nietekstowych na stronie. Formularz kontaktowy posiada zabezpieczenie reCAPTHA, które jest niedostępne dla osób niewidomych. Część dokumentów elektronicznych nie posiada poprawnej struktury, tytułów i tagów. Mapa dojazdu do siedziby jest niedostępna.

Wyłączenia

Część dokumentów elektronicznych opublikowano przed dniem 23 września 2018 r. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-15
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Utilitia Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Janik, gjanik@lifescience.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48575409309. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Park LifeScience, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków. Biuro siedziby znajduje się na parterze w budynku A. Po drodze nie ma żadnych barier architektonicznych (jedynie bramki kontroli dostępu, które mają szerokość powyżej 90 cm). Biuro Klastra jest na antresoli, ale goście są przyjmowani w Sali konferencyjnej na parterze. Obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zapewniają to następujące rozwiązania: na poziom parteru do głównych wejść prowadzą pochylnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiedniej szerokości główne drzwi wejściowe bez progów, odpowiedniej szerokości drzwi wewnętrzne bez progów, windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające dostęp do wszystkich kondygnacji budynku,, toalety na wszystkich kondygnacjach przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, dogodny dostęp do wszystkich pomieszczeń użytkowych budynku.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Uruchomić menu dostępności można za pomocą skrótu CTRL+U.