Polityka Prywatności Klaster LifeScience Kraków

I. WSTĘP 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzania danych osobowych przez Fundacja LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie. Z tego też powodu na niniejszej stronie uwzględniamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie: 

 • Część I – (Polityka Cookies) – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z  korzystaniem z  serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.lifescience.pl (dalej również jako: „Serwis”). 
 • Część II – informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników naszych klientów i kontrahentów – osób kontaktowych 
 • Część III – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację Klaster LifeScience Kraków 
 • Część IV – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na  wybrany newsletter  
 • Część V – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Fundacja Klaster LifeScience Kraków  (telefonicznie, mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja Klaster LifeScience Kraków  (telefonicznie oraz mailowo) 
 • Część VI – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z „Bazą eskspertów Klastra LifeScience Kraków W dziedzinie AKTYWNE ZDROWE ŻYCIE (AHA – Active Healthy Ageing) 

Definicje: 

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w niniejszej polityce: 

 • Administrator lub Fundacja Klaster LifeScience (dalej „Fundacja” lub “my”) Kraków z siedzibą w Krakowie 
  • ul. Bobrzyńskiego 14, kod pocztowy 30-348, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458418, NIP: 6762464304, REGON: 122838510,  adres e-mail: rodo@lifescience.pl , korespondencja listowna ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków – która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i dla celów wskazanych w części I-V  niniejszej polityki. 
 • RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 • Serwis – strona internetowa Fundacji dostępna w domenie www.lifescience.pl 

Część I Polityka Cookies 

Przesyłanie plików Cookies (Ciasteczka) 

 1. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookies umożliwiają:
  • dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników; 
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu; 
 1. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. 
 1. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 

Cel i podstawa prawna wykorzystania danych zgromadzonych za pomocą technologii cookies 

W ramach Serwisu stosujemy pliki cookies, w celach statystycznych, utrzymania kontaktu z Użytkownikami, oceny i optymizacji naszej strony internetowej, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) W szczególności, możemy przetwarzać dane aby: 

 1. umożliwić korzystanie ze strony; 
 2. określić ustawienia połączenia; 
 3. zapewnić bezpieczeństwo systemu; 
 • śledzić aktywność Użytkowników na stronie; 

W razie potrzeby wykorzystania danych w innych celach, poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach (oraz spełnimy pozostałe wymogi wynikające z przepisów). 

Inne formularze: 

 1. Dostępne za pośrednictwem Serwisu formularze, służące do wypełnienia danych osobowych użytkownika, które dotyczą usług, produktów, serwisów i czasopism nie pochodzących od Fundacji Klaster LifeScience Kraków nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz prywatności użytkowników w związku z korzystaniem z formularzy i usług, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega zasadom określonym przez te podmioty. 

Postanowienia końcowe: 

 1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące niniejszej polityki cookies, a także dodatkowe pytania związane z gromadzeniem i użyciem plików cookie przez Kancelarię należy przesyłać na adres:  rodo@lifescience.pl  
 1. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych przez kancelarię, w tym praw przysługujących użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zostały zawarte w poniżej 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką cookies, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego oraz RODO. 

Część II informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników naszych klientów i kontrahentów –  osób kontaktowych 

Dane Administratora 

Administratorem danych osobowych Fundacja Klaster LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie.  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Fundacja Klaster LifeScience Kraków może przetwarzać dane osobowe osób kontaktowych, pracowników bądź współpracowników naszych partnerów, klientów, kontrahentów w postaci: : imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz stanowiska pracy, a także rodzaju spraw, które powierzono danej osobie, jako osobie kontaktującej się z nami lub reprezentującej naszego partnera, klienta, kontrahenta. Niniejsze dane, są pozyskiwane w toku bieżącej komunikacji z ww. osobami kontaktowymi (podanie danych jest dobrowolne, lecz mogą być niezbędne w celu bieżącego kontaktu z nami) lub za pośrednictwem partnera, klienta, kontrahenta z którym współpracujemy. 

W związku z tym będziemy przetwarzać ww.  dane, aby: 

 • Kontaktować się z osobami kontaktowymi w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a partnerem, klientem, kontrahentem , którego wskazana osoba kontaktowa reprezentuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi partnerami, klientami, kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami). 
 • Zapraszać osoby kontaktowe do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach oraz przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych partnerów, klientów,  kontrahentów. 
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, który osoba kontaktowa reprezentuje, czyli naszym partnerem, klientem,  kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe osób kontaktowych wyznaczonych przez naszych partnerów, klientów, kontrahentów będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia współpracy z wyżej wspomnianymi podmiotami, w imieniu których występują ww. osoby kontaktowe, przy czym po tym czasie, takie dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i dla celów niezbędnych do obrony, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osobom, wyznaczonym do kontaktu z nami przez partnerów, klientów, kontrahentów Fundacji  przysługuje: 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację, 
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w części „Definicje” pkt. a niniejszej Polityki prywatności. 

Ww. osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych osobowych: 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: 

 1. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych 
 2. podmiotom z grupy Administratora 
 3. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

Fundacja nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Fundacja nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe. 


Część III  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację Klaster LifeScience Kraków   

Dane Administratora 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe osób, które dokonują zgłoszenia udziału w wydarzeniach (szkolenia, webinaria, konferencje, warsztaty) organizowanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie będą przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na dokonane zgłoszenie, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie udziału w wydarzeniu, rejestracji udziału w wydarzeniu, udzielenia informacji dotyczących wydarzenia lub udziału w wydarzeniu , a także umożliwienia udziału w szkoleniu oraz ewentualnego utrzymywania relacji profesjonalnych nawiązanych w trakcie szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników. W określonych przypadkach Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę. W każdym takim przypadku zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody.

Obowiązek podania danych 

Podanie określonych w formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na Stronie danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika wydarzenia oraz kontakt z nim (imię i nazwisko, nazwa organizacji oraz adres e-mail) jest niezbędne, aby móc dokonać zgłoszenia udziału w wydarzeniu, a w przypadku potwierdzenia przez Administratora zgłoszenia udziału w wydarzeniu, aby móc wziąć udział w takim wydarzeniu.  

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać twoje dane osobowe w okresie odpowiednio przez okres wymiany korespondencji dot. danego zgłoszenia udziału lub do czasu zakończenia wydarzenia, a po tym czasie: przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu utrzymywania relacji profesjonalnych nawiązanych w trakcie wydarzenia (do 1 roku), a także przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (do czasu ustania okresu przedawnienia, który wynosi 3 lata).

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osobom, które dokonują zgłoszenia oraz udziału w wydarzeniu przysługuje: 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację, 
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w części „Definicje” pkt. a niniejszej Polityki prywatności. 

Ww. osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych osobowych 

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne oraz usługi związane z organizacją i realizacją wydarzeń. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

Fundacja nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Fundacja nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe. 


Część IV – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newsletter 

Dane Administratora  

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie.   

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

ane osobowe osób, które zapisały się na nasz Newsletter za pośrednictwem Strony będą przetwarzane w celu dostarczania Newslettera, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przy zapisie na Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Osoba może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez wycofanie zgody.

Pomimo wycofania Newslettera, Dane Osobowe będą nadal przechowywane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z wysyłką Newslettera, w celu wykazania faktu wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera oraz kiedy została ona wycofana. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby Osoba mogła otrzymywać Newsletter. Niepodanie danych spowoduje, że Osoba nie będzie mogła otrzymywać Newslettera.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a po tym przez okres obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osoby, które zapisały się do otrzymywania naszego newsletteru przysługuje: 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację, 
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w części „Definicje” pkt. a niniejszej Polityki prywatności. 

Ww. osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


Odbiorcy danych osobowych 

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

Fundacja nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Fundacja nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe. 


Część V – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Fundacja Klaster LifeScience Kraków  (telefonicznie, mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja Klaster LifeScience Kraków  (telefonicznie oraz mailowo) 

Dane Administratora 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe osób, które kontaktują się z nami będą przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie związane ze współpracą z nami, a także w celu przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy Fundacji , polegające na możliwości bieżącego kontaktu z osobami kierującymi zapytania zarówno na adres główny Fundacji, jak i na indywidualne adresy e-mail’owe poszczególnych pracowników Fundacji.. 

Obowiązek podania danych 

Nie ma obowiązku podawania nam danych przez osoby, które się z nami kontaktują – jest to całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane do Fundacji. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób, które się z nami skontaktowały przez okres wymiany korespondencji, oraz w zakresie niezbędnym w celu ewentualnego ponowienia kontaktu bądź utrzymywania bieżących relacji  a także przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osobom, które się z nami kontaktują w celu poznania naszej oferty lub pozyskania informacji o działalności Fundacji przysługuje: 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację, 
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w części „Definicje” pkt. a niniejszej Polityki prywatności. 

Ww. osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Odbiorcy danych osobowych 

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

Fundacja nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Fundacja nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe. 


CZĘŚĆ VI – INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z „BAZĄ ESKSPERTÓW KLASTRA LIFESCIENCE KRAKÓW W DZIEDZINIE AKTYWNE ZDROWE ŻYCIE (AHA – ACTIVE HEALTHY AGEING)

Dane Administratora 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zainteresowaniem do dołączenia do wewnętrznej bazy ekspertów zainteresowanych współpracą w dziedzinie AKTYWNE ZDROWE ŻYCIE. Będziemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach: 

 • dołączenia do wewnętrznej bazy dla ekspertów. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
 • nawiązanie współpracy oraz budowanie relacji z ekspertami m.in. poprzez skontaktowania się z ekspertami w celu pozyskania ich opinii lub udziału w projektach. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Obowiązek podania danych 

Nie ma obowiązku podawania nam danych przez osoby, które się z nami kontaktują – jest to całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić podjęcie z Państwem kontaktu.

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych. 

Informujemy, iż zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres:  rodo@lifescience.pl. Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu: dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację, 
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w części „Definicje” pkt. a niniejszej Polityki prywatności. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Fundacji Klaster LifeScience Kraków, którzy będą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanymi zadaniami.

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe również, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

Fundacja nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Fundacja nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.