poniedziałek, 24 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN zatrudnia 88 pracowników, w tym 40 pracowników naukowych: 8 profesorów i doktorów habilitowanych, 25 adiunktów i 5 asystentów (stan na marzec 2010). Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie metalurgii i inżynierii materiałowej. Prowadzona jest szeroka współpraca międzynarodowa z Francją, Austrią, Rosją, Węgrami, Ukrainą, Słowacją, Holandią, Hiszpanią, Kanadą. W instytucie funkcjonuje Zespół Laboratoriów Badawczych.

Priorytety badawcze:

 • Priorytet I: Materiały i technologie przyjazne dla środowiska.
 • Priorytet II: Materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne.
 • Priorytet III: Materiały funkcjonalne.
 • Priorytet IV: Rozwijanie narzędzi badawczych i technik diagnostycznych.

Laboratoria objęte akredytacją:

 • LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW: Statyczne próby rozciągania i ściskania, pomiary twardości metali.
 • LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: Analizy jakościowe i ilościowe pierwiastków w metalach, stopach i materiałach ceramicznych, identyfikacja faz, analiza gęstości dyslokacji, rozkładu i kształtu wydzieleń, badania struktury granic ziaren, określanie morfologii powierzchni, kształtu i wielkości wtrąceń obcych oraz analiza wad).
 • LABORATORIUM DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ: Jakościowe i ilościowe analizy składu fazowego, pomiary wielkości parametrów sieciowych krystalitów oraz naprężeń własnych, analiza tekstury.
 • LABORATORIUM SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: Identyfikacja składników mikrostruktury w stali, staliwie oraz w metalach i stopach metali nieżelaznych.
 • LABORATORIUM MIKROKALORYMETRII: Pomiary własności fizykochemicznych, właściwości struktury, w szczególności pomiary zakresu temperatur, entalpii oraz kinetyki przemian fazowych.
 • LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ: Ilościowa, chemiczna analiza materiałów metalicznych i ceramicznych.
 • LABORATORIUM KONFOKALNEJ MIKROSKOPII LASEROWEJ: analiza związków fluorescencyjnych.

W Instytucie realizowanych jest wiele projektów badawczych- krajowych, strukturalnych i ramowych.

Obsługa administracyjno-finansowa projektów prowadzona jest przez doświadczony zespół działu finansowo-księgowego.

Adres

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego
ul. W. Reymonta 25,
30-059 Kraków

Kontakt

Major Roman
telefon: 12 295 28 60
telefon (centrala): +48-12-2952800 telefon (sekretariat): +48-12-2952801

e-mail: office@imim.pl
r.major@imim.pl

Strona www