środa, 1 grudnia 2021

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Zgodnie ze statutem, zadaniem Centrum Onkologii Oddział w Krakowie jest prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej na potrzeby systemu ochrony zdrowotnej, a także działalności dydaktycznej (przed- i podyplomowej). Realizując te zadania, Krakowski Oddział Centrum Onkologii zajmuje się przede wszystkim badaniami klinicznymi i paraklinicznymi dotyczącymi rozpoznawania, przebiegu i leczenia nowotworów, a także epidemiologią onkologiczną. Jest na terenie województwa małopolskiego jedyną placówką mogącą świadczyć kompleksowe usługi diagnostyczne i terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemio-, hormono- i immunoterapia) w zakresie chorób nowotworowych.

Badania diagnostyczne koncentrują się w Zakładach: Patologii Nowotworów, Analityki i Biochemii Klinicznej oraz Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. W Zakładzie Patologii Nowotworów wykonywany jest pełny zakres morfologicznych badań diagnostycznych, przy użyciu technik histologicznych oraz cytologicznych. W badaniach diagnostycznych znajduje zastosowanie również cytofluorometria przepływowa, zarówno do oceny immunofenotypu wybranych nowotworów (chłoniaki), jak i do oceny aktywności proliferacyjnej i ploidalności nowotworów. Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej prowadzi badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w tym laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej, wybranych wskaźników krzepnięcia, analityki ogólnej i biochemii klinicznej, a także badania szeregu krążących markerów nowotworowych, wybranych hormonów, cytokin i ich receptorów, białek ostrej fazy i innych związków biologicznie czynnych. Działalność diagnostyczna Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej obejmuje wykonywanie badań obrazowych (z zakresu radiologii konwencjonalnej, mammografii, ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) mających na celu wykrywanie, ocenę stopnia zaawansowania i monitorowanie skuteczności leczenia. Zakład Fizyki Medycznej prowadzi prace w zakresie dozymetrii klinicznej, komputerowego planowania leczenia i kontroli jakości urządzeń radioterapeutycznych.

Przychodnia, Zakład Radioterapii oraz Kliniki: Chirurgii Onkologicznej (52 łóżka), Nowotworów Głowy i Szyi (32 łóżka), Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej (32 łóżka), Nowotworów Jamy Brzusznej (30 łóżek), Ginekologii Onkologicznej (40 łóżek) i Nowotworów Układowych i Uogólnionych (34 łóżka), prowadzą działalność kliniczną. W 2005 roku w Przychodni zbadano 18 758 chorych, udzielając 88 310 porad. Leczono szpitalnie i ambulatoryjnie 11 622 chorych, w tym 3 209 po raz pierwszy. W 2005 roku wykonano 1 772 zabiegi chirurgiczne, leczono napromienianiem od zewnątrz 1 828 chorych.

Krakowski Oddział Centrum Onkologii dysponuje obecnie czterema przyspieszaczami liniowymi (dwa Clinac 600 i dwa Clinac 2300) oraz trzema aparatami do brachyterapii (Selectron LDR/MDR, Micro Selectron PDR i HDR). Liczba chorych leczonych chemicznie utrzymuje się od szeregu lat na niezmienionym poziomie, jednak rysują się tendencje do wzrostu udziału chemioterapii w leczeniu skojarzonym. Najliczniejszą grupę chorych leczonych w Instytucie stanowią chorzy na raka piersi, szyjki macicy i chłoniaki.

Adres

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11,
31-115 Kraków

Kontakt

Jeżak Katarzyna
Tel.: 12 634 82 97, 12 422 99 00
e-mail: katarzyna.jezak@onkologia.krakow.pl

Strona www