poniedziałek, 24 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 11.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Krakowski Oddział SIMP rozpoczął pracę w Małopolsce w 1946r. Sprzyjały temu niewątpliwie takie okoliczności, jak duży napływ kolegów inżynierów i techników mechaników do Krakowa, jedynego wówczas prawie nie zniszczonego miasta, stosunkowo szybkie uruchomienie zakładów przemysłu maszynowego, powołanie licznych biur projektowo-konstrukcyjnych branży maszynowej (zarówno na terenie miasta jak i województwa).

Od samego początku istnienia Oddziału jego działalność rozwijała się równolegle w dwóch zasadniczych kierunkach, z których pierwszy obejmował zagadnienia organizacyjne, a drugi zespół działalności merytorycznej, wynikającej ze statutowych celów i zadań SIMP, uchwał walnych zjazdów delegatów Stowarzyszenia i walnych zgromadzeń Oddziału.

Stowarzyszenie zrzesza techników, inżynierów, pracowników naukowych ( profesorów, doktorów), oraz rzeczoznawców wielu specjalności.

W chwili obecnej Stowarzyszenie SIMP O/Kraków prowadzi działalność w ramach 12 komisji tematycznych. Zrzesza ok. 200 członków. Współpracuje ściśle z Politechniką Krakowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie obsługi projektów innowacyjnych. Stowarzyszenie jest członkiem NOT. W Stowarzyszeniu jest wdrożony certyfikowany system zarządzania ISO 9001.

Główne obszary zainteresowań:

  • Współpraca z Wydziałem Strategii Urzędu Miasta Krakowa przy realizacji celu strategicznego nr 3, dotyczącego Krakowa, jako europejskiej metropolii o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu. Współpraca SIMP z Urzędem Miasta polega na uczestniczeniu w pracach zespołów pracujących nad tworzeniem warunków korzystnych dla rozwoju nauki. Forum to związane jest ściśle z projektami edukacyjnymi, które mogą zachęcić młode pokolenia absolwentów uczelni krakowskich do pozostania w Krakowie.
  • Udział Stowarzyszenia SIMP w opracowaniu dokumentów związanych z realizacją celu strategicznego nr 3.
  • Program udziału miasta w zabezpieczaniu warunków działania krakowskiego ośrodka naukowego
  • Program rozwoju instytucji transferu wiedzy i technologii. Programy te mają doprowadzić do realizacji projektów ściśle związanych z wykorzystaniem potencjału naukowego dla rozwoju miasta Krakowa, jako ważnego centrum opartego na wiedzy.
  • Współpraca centrów nauki z Urzędem Miasta Krakowa w celu rozwiązywania problemów krakowskich przedsiębiorców. Stowarzyszenie jest członkiem Porozumienia na Rzecz Wspierania Rozwoju Przedsiębiorców. Porozumienie jest platformą wymiany informacji pomiędzy władzami miasta, uczelniami, organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie SIMP O/Kraków aktywnie współpracuje na tym forum prezentując nowoczesne rozwiązania związane z innowacjami w zakresie mechaniki. Uczestniczy w konferencjach, które mają na celu likwidację barier w rozwoju przedsiębiorczości.
  • Współpraca w celu wspierania nowatorskich rozwiązań i pomysłów osób związanych z szeroko rozumianą mechaniką. Przykładem może być współpraca z Michałem Lataczem, autorem nowatorskiego rozwiązania w dziedzinie napędów. Michał Latacz zaprojektował innowacyjny system napędowy, do budowy którego inspirację czerpał z obserwacji technik poruszania się głowonogów. Jego wynalazek jest chroniony przez międzynarodowe prawo patentowe.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji oraz warsztatów CIRP.

Oczekiwania w zakresie współpracy w ramach klastra biotechnologicznego Life Science:

  • Uczestniczenie w projektach badawczych, w których możliwe będzie wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, robotyzacji oraz wykorzystanie nowoczesnych urządzeń medycznych i technologii.
  • Wyposażenie szpitali i placówek medycznych w nowoczesny sprzęt medyczny oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie serwisowania urządzeń wraz z utrzymaniem ich w ruchu.
  • Uczestnictwo w pracach badawczych w zakresie wykorzystania urządzeń i sprzętu monitorującego ( utrzymanie wysokich reżimów w pomieszczeniach badawczych dzięki wykorzystaniu urządzeń klimatyzacyjnych oraz przeciwpyłowych lub projektowanie systemów pracujących w sytuacji awaryjnej).
  • Projekty, których tematem wiodącym są systemy kontroli dostępu do pomieszczeń, monitoring pomieszczeń oraz archiwizacja danych.

Adres

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 20/5,
31-516 Kraków

Kontakt

Korzeniowska Alicja
Tel / faks.: 12 422 32 84
e-mail: simpkrakow@poczta.onet.pl

Strona www