Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Grupy tematyczne SIG

Grupy Tematyczne Klastra i Inteligentna Specjalizacja Małopolski Nauki o Życiu

 

Grupy Tematyczne Klastra (SIG) odpowiadają kierunkom rozwoju określonym w ramach Inteligentnej Specjalizacji Nauki o Życiu (life science) w Małopolsce, tzn. dla każdego strategicznego kierunku rozwoju w obszarze life science tworzony jest zespół składający się przedstawicieli  firm i instytucji bezpośrednio zainteresowanych współpracą w danej specjalizacji.

Grupa Robocza Nauki o Życiu przedstawiła szczegółowy opis obszaru life science, jako jednej z małopolskich inteligentnych specjalizacji, ujętych w zarysie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis stanowić będzie wytyczną w zakresie określania zgodności projektów (ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy; Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami. Docelowo opis będzie częścią dokumentacji konkursowej wykorzystywanej podczas naboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inteligentna Specjalizacja „Nauki o Życiu” Województwa Małopolskiego obejmuje dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju innowacji opartych na wiedzy z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu. Są to:

 

  • zdrowie i jakość życia – produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt;

 

 

  • bio-gospodarka – półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii.

 

W ramach działań Klastra funkcjonowały dotyczczas trzy grupy tematyczne:

Zespół Innowacji (ZIN) – celem ZIN jest współpraca dla rozwoju innowacyjności oraz trwałego podnoszenia jakości i efektywności działań w zakresie komercjalizacji i transferu technologii, a także systematyczne rozwijanie powiązań sfery nauki i biznesu w obszarze life science w Bio-Regionie Małopolska.

Diagnostyka medyczna – głównym celem działania grupy jest inicjowanie i realizowanie interdyscyplinarnych projektów rozwojowych (innowacyjnych) dotyczących rozwoju diagnostyki medycznej. Członkami grupy są przedstawiciele instytucji z zakresu ochrony zdrowia oraz reprezentanci przedsiębiorstw i środowiska naukowego.

Innowacyjny Szpital – zadaniem zespołu jest wspieranie działań w zakresie innowacyjnych rozwiązań do szpitali i placówek medycznych w Małopolsce. Uruchomienie spotkań grupy planowane jest na drugie półrocze 2012.

GRUPY TEMATYCZNE SIG