Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO – (Dz. Urz. UE L119/1) Fundacja Klaster LifeScience Kraków informuje wszystkich Partnerów, współpracowników, uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, firma) podanych w formularzach rejestracyjnych jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14 (kod pocztowy 30-348), posiadająca NIP: 6762464304, wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458418;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu prawidłowego wykonania Umowy wiążącej Administratora bezpośrednio z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą, lub też na podstawie zgody wyrażonej w ramach uprzedniej współpracy bądź realizacji projektu/konferencji, w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt b RODO lub Pani/Pana zgody;
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom naszych usług techniczno –  informatycznych oraz współpracownikom Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres łączącej nas umowy/projektu, jak również do czasu zakończenia okresu wymagalności ewentualnych roszczeń z nią związanych, chyba, że konieczność ich dalszego przetwarzania przez Administratora wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie rachunkowości lub świadczeń emerytalno-rentowych),
  5. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem: a) listownie: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków;
    b) przez e-mail: rodo@lifescience.pl,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa,
  7. Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla potrzeb zawarcia i/lub wykonania umowy/projektu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Umowy/Projektu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Nadto, Pani/Pana dane nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.