Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 12 (kod pocztowy: 30-348), zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które przetwarzane będą w związku z przesłanym przez Ciebie zapytaniem.

Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa.

Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, a ich przetwarzanie odbywać będzie się wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji zapytania skierowanego w formularzu kontaktowym.

Administrator informuje, iż masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Aby zrealizować swoje uprawnienia należy skontaktować się z Administratorem listownie (ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków) lub mailowo (rodo@lifescience.pl).

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami.

Zapoznałem się i wyrażam zgodę.


The administrator of your personal data is Fundacja Klaster LifeScience Kraków, with the registered seat in Kraków, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków, in accordance with the wording of the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation), which will be processed in connection with the inquiry sent by you. The basis for data processing is your consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR). Your data will not be made available to third parties. Recipients of data may only be institutions authorized by law. Your data will not be subject to profiling or automated decision making. The administrator does not intend to transfer personal data to a third country or an international organization, and their processing will take place only for the purpose and for the period necessary to implement the inquiry addressed in the contact form. The administrator informs you that you have the right to request access to the content of your personal data, rectification, deletion, cessation of processing, processing restrictions, withdrawal of consent to data processing at any time, without affecting the compliance of data processing until the consent is withdrawn, data transfer and submission complaints to the supervisory body, which is the President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw). To exercise your rights, please contact the Administrator by mail (ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków) or by e-mail (rodo@lifescience.pl). Please be advised that the Administrator makes every effort to provide the necessary physical, technical and organizational measures to protect personal data against accidental or intentional destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure, use or access, in accordance with generally applicable regulations.

I have read and I agree.