Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO – (Dz. Urz. UE L119/1) Fundacja Klaster LifeScience Kraków informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14 (kod pocztowy 30-348), posiadająca NIP: 6762464304, wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458418;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu:
  • prawidłowego wykonania Umowy/Projektu,
  • realizacji praw i obowiązków wynikających z wiążącego Administratora stosunku prawnego, w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO,
  • dotyczą osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
  • konieczność wykonania Umowy/Projektu,
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu rozliczeń finansowych oraz wykonania zobowiązań publiczno-prawnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, jak również podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą księgową, informatyczną lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

 6. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też 
prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
  • listownie: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków;
  • przez e-mail: rodo@lifescience.pl.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jej/Jego danych osobowych narusza przepisy prawa, 

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla potrzeb opisanych w pkt. 2, których zrealizowanie nie będzie możliwe w  przypadku niepodania danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.