Regulamin Rady Programowej

§1. Wybór członków Rady

 1. Wykonywanie funkcji członka Rady Programowej ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
 2. Rada Programowa liczy do 15 członków i składa się z osób:

A: powołanych przez:

 1.  Fundatorów;
 2. Marszałka Województwa Małopolskiego;
 3. Prezydenta Miasta Krakowa;
 4. Wojewodę Małopolskiego;

B: wybranych w drodze głosowania spośród kandydatów reprezentujących pozostałych Partnerów Klastra.

 • Kadencja Członka Rady Programowej trwa dwa lata i może być odnawiana wielokrotnie.
 • Każdemu z Fundatorów (z zastrzeżeniem §12 pkt 7 Statutu Fundacji) przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Programowej.
 • Wojewodzie Małopolskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Prezydentowi Miasta Krakowa przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Programowej.
 • Pozostali członkowie Rady Programowej są wybierani spośród osób rekomendowanych przez Partnerów Klastra, którzy zawarli z Fundacją umowę o współpracy w ramach Klastra LifeScience Kraków.
 • Każdemu podmiotowi z grupy Partnerów wymienionych w ust.2 pkt B przysługuje prawo do nominowania jednego kandydata na Członka RP. Kandydatem może być  wyłącznie pracownik lub współpracownik nominującego Partnera.
 • Członkiem Rady Programowej może zostać kandydat, który uzyskał pisemne poparcie, co najmniej 3 (trzech) spośród Partnerów Klastra wymienionych w ust.2 pkt A ppkt a lub pkt B.
 • Wybór na Członka Rady Programowej Klastra następuje w drodze głosowania przeprowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez system Intranetowy Klastra.
 • Członkiem Rady Programowej zostają kandydaci, którzy w terminie głosowania uzyskają odpowiednio największą liczbę głosów, przy udziale w głosowaniu, co najmniej 50% wszystkich uprawnionych Partnerów Klastra.  
 • Wybór na Członka RP może nastąpić w trybie wyborów uzupełniających, w sytuacji gdy:
 1. w głosowaniu, o którym mowa w ust. 10 nie zostanie wyłoniona całkowita ilość członków przewidzianych w ust. 2
 2. dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów w głosowaniu, o którym mowa
  w ust. 10
 3. miejsce w Radzie Programowej zwolni się z powodu rezygnacji lub odwołania jednego z jej członków

§2. Odwołanie, ustąpienie członka Rady

 1. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady Programowej, zakończenia współpracy lub ustanie stosunku pracy z Partnerem Klastra.
 2. Prawo odwołania Członka RP przysługuje temu, kto tego członka powołał lub nominował. Odwołanie następuje na pisemny wniosek złożony do Zarządu Fundacji. 
 3. W przypadku Członków RP wybranych w drodze głosowania, wniosek o odwołanie może złożyć zgodnie grupa minimum 5 (pięciu) Partnerów  Klastra.
 4. Odwołanie na wniosek, o którym mowa w ust. 3 następuje w drodze głosowania przeprowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez system Intranetowy Klastra, jeżeli wniosek poprze, co najmniej 13 (trzynastu) Partnerów Klastra. 
 5. Członek RP może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja musi być złożona pisemnie do Zarządu Fundacji.

§3. Przewodnictwo w Radzie

 1. Rada Programowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący – w zastępstwie Przewodniczącego – wykonuje wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Przewodniczącemu.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Programowej.
 3. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący może być odwołany bądź zrezygnować z pełnienia funkcji.
 4. Rada Programowa może dokonać wyboru Sekretarza, którym może być osoba spoza grona członków Rady Programowej.

§4. Kompetencje Rady

 1. Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 3. inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
 5. opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań;
 6. uchwalanie regulaminu Rady Programowej (z wyjątkiem pierwszego uchwalanego uchwałą Rady Fundacji) oraz jego zmian;
 7. wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji;
 8. powoływanie grup zadaniowych Klastra;
 9. opiniowanie sprawozdań Zarządu Fundacji;
 10. wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Fundacji umowy o uczestnictwie w porozumieniu Klaster Life Science Kraków, z zastrzeżeniem zd. następującego. Zgoda Rady Programowej na zawarcie przez Zarząd Fundacji umowy o uczestnictwie w porozumieniu Klaster Life Science Kraków nie jest wymagana w stosunku do podmiotów przyjętych w poczet Klastra Life Science na podstawie „Umowy o współpracy w ramach Klastra Life Science Kraków” zawartej w dniu 20 października 2006 r. przed powstaniem Fundacji.

§5. Posiedzenia Rady

 1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Przewodniczący Rady Programowej może zwołać posiedzenie w każdym terminie.
 3. Posiedzenie Rady Programowej powinno być zwołane na pisemne żądanie, złożone na ręce Przewodniczącego, Zarządu lub któregokolwiek z członków Rady Programowej.
 4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej wraz z porządkiem obrad oraz materiałami, które mają być przedmiotem obrad, doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Programowej upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady Programowej. Projekty uchwał powinny być składane Przewodniczącemu Rady Programowej lub Sekretarzowi Rady Programowej przed posiedzeniem Rady Programowej.
 6. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem zdań poniższych. W razie równego rozkładu głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, o ile jest obecny na posiedzeniu.
 7. W posiedzeniach Rady Programowej biorą udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Programowej.
 8. Bez odbycia posiedzenia Rady Programowej mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Programowej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. W przypadku głosowania pisemnego Przewodniczący Rady Programowej doręcza, za potwierdzeniem odbioru, projekt uchwały wszystkim członkom Rady Programowej, którzy w terminie tygodnia od doręczenia uchwały mogą złożyć swój głos na piśmie. W sytuacji, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu uchwały członkowi Rady Programowej, jego oświadczenie o wykonaniu prawa głosu nie zostało doręczone Fundacji, przyjmuje się, że ten członek Rady Programowej nie brał udziału w głosowaniu. Głosowanie pisemne jest ważne, jeżeli brała w nim udział co najmniej połowa członków Rady Programowej.

§6. Protokół z Rady

 1. Z posiedzenia Rady Programowej sporządza się protokół.
 2. Protokół sporządza Sekretarz Rady lub powołany uchwałą Rady Programowej protokolant. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady Programowej.
 3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady Programowej, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole.
 4. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Programowej, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
 5. Protokoły z posiedzeń Rady Programowej przechowywane są w biurze Zarządu.