PATHOS

PATHOS (Platforms Added Together for Med-Tech Sector Innovations Originate Transnational Synergy) to projekt mający na celu zwiększenie konkurencyjności sektora med-tech przez dzielenie się wiedzą z obszaru innowacji. Projekt skierowany jest do wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego: partnerzy kapitału zalążkowego pochodzą ze Szwecji, Danii, Finlandii, Niemczech, Polski i Estonii. PATHOS jest otwarty dla kolejnych podmiotów sektora med-tech z regionu, co umożliwi maksymalizację przepływu informacji i nawiązanie korzystnej międzynarodowej współpracy.

Partnerzy:

  • Department of Health Care, Region Västra Götaland (SE)
  • ScanBalt®fmba (DK)
  • BioCon Valley GmbH (DE)
  • Turku Science Park Ltd (FI)
  • Entrepreneurship Development Centre for Biotechnology and Medicine (EE)
  • Fundacja Klaster LifeScience Kraków (PL)

Priorytet projektu – Wykorzystanie pełnego potencjału regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie innowacji i R&D.

 

Klaster jest liderem interest group #4:  Develop concepts for innovative hospitals.

 

Celem projektu jest połączeniem różnych platformy wiedzy i narzędzi w jedną nową platformę innowacji, aby:
– zwiększać rozwój i wprowadzanie na rynek  innowacyjnych produktów, technologii i usług z sektora med-tech;
– napędzać dostęp do rynku dla innowacyjnych produktów, technologii i usług z sektora med-tech.

 

W ten sposób PATHOS bezpośrednio wpisuje się w działanie EUSBSR „aby zwiększyć dobrobyt w regionie Morza Bałtyckiego”, z naciskiem na Priorytet 7: Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie innowacji oraz badań i rozwoju.

 

Potencjalne rezultaty programu PATHOS

 Technologie medyczne niosą szereg korzyści. Dzięki innowacjom medycznym pacjenci mogą cieszyć się dłuższym, produktywnym i niezależnym życiem. Nowoczesne technologie poprawiają też produktywność i wydajność systemów opieki zdrowotnej. Mówiąc o sektorze opieki zdrowotnej mamy na myśli nie tylko producentów urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, lecz również osoby zajmujące się świadczeniem usług medycznych, producentów sprzętu radiologicznego oraz dystrybutorów rozmaitych akcesoriów. W skali Europy sektor ten zrzesza około 500,000 osób, przy czyn za 80% jego obrotów odpowiadają przedsiębiorstwa małej i średniej skali (SME) – w tym liczne organizacje badawcze. W ramach projektu HealthPort konsorcjum instytucji działających w regionie morza Bałtyckiego (BSR) – wspólnie ze stowarzyszonymi instytucjami – zidentyfikowały następującą listę barier utrudniających skuteczną współpracę międzynarodową: (1) fakt, iż dostępne rozwiązania nie są w wystarczającym stopniu współdzielone; (2) długotrwały proces wdrażania nowych rozwiązań, wynikający ze złożonych uwarunkowań prawnych; (3) słaba dostępność kapitału zalążkowego, który ułatwiłby rozwój przedsiębiorczości w zakresie technologii medycznych. Na to nakładają się kolejne problemy – takie, jak kryteria przetargów publicznych, które faworyzują duże przedsiębiorstwa i tym samym utrudniają tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Należy również wspomnieć o problemach w promowaniu współpracy między przedstawicielami rozmaitych sektorów systemu opieki zdrowotnej oraz dostawcami technologii medycznych.

Konsorcjum projektu PATHOS postanowiło skupić uwagę na pięciu obszarach tematycznych, które mają bezpośredni związek z innowacyjnością w zakresie technologii medycznych:

1. Istnieje wyraźna potrzeba tworzenia infrastruktur testowych, które umożliwiłyby wykazanie przydatności nowych technologii w warunkach klinicznych.

2. Konieczność lepszego współdzielenia informacji na temat nowych technologii i usług medycznych na forum międzynarodowym – wiąże się z tym wymóg przezwyciężenia naturalnej skłonności przedstawicieli służby zdrowia do koncentrowania uwagi na rozwiązaniach dostępnych na lokalnym rynku.

3. Konieczność przezwyciężenia przeszkód o charakterze organizacyjno-prawnym.

4. PATHOS będzie w dalszym ciągu rozwijany i przybierze postać samodzielnej platformy wymiany informacji dotyczących technologii medycznych oraz pokrewnych obszarów tematycznych.

O ile niektóre spośród powyższych celów były już przedmiotem zainteresowania rozmaitych projektów i organizacji, stwierdzamy wyraźną konieczność współdzielenia wytworzonych rozwiązań i implementacji na forum międzynarodowym, co ma na celu podniesienie konkurencyjności naszego regionu w zakresie technologii medycznych. Mając to na uwadze uczestnicy projektu nawiązali współpracę w ramach inicjatywy o nazwie Platforms Added Together for Med-Tech Sector Innovations Originate Transnational Synergy (PATHOS), która ma z założenia charakter makroekonomiczny i ponadsektorowy.

Ideę PATHOS można streścić w następujących słowach: w oparciu o podstawowe cele projektu wyróżniamy pięć pilotażowych obszarów tematycznych mających związek z problematyką sektora technologii medycznych. Każdy obszar obejmuje aspekt kolaboracyjny oraz aspekt infrastrukturalny. Docelowo wszystkie pięć obszarów ulegnie scaleniu w zbiorczą platformę rozwoju technologii medycznych w regionie morza Bałtyckiego – w myśl hasła sharing is caring – zakładającą ukierunkowanie prac wdrożeniowych na konkretne potrzeby pacjentów.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego spośród pięciu obszarów tematycznych:

1. Kliniczna infrastruktura testowa dla produktów opracowywanych przez przedsiębiorstwa SME.

Celem koncepcji „klinicznej infrastruktury testowej” jest transfer innowacji z uniwersytetów oraz firm do placówek ochrony zdrowia. W ramach tego obszaru PATHOS wspiera rozwój i testowanie nowych technologii w środowisku klinicznym. Przykładowo, w zakresie diagnostyki oraz badań nad nowymi materiałami testy kliniczne stanowią nieodłączny element prac rozwojowych, wymagany do skutecznego wprowadzenia nowego produktu na rynek. Niniejszy obszar tematyczny powinien usprawnić komunikację między uczestnikami tego procesu, ułatwiając wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, z pożytkiem dla szpitali – a więc również dla pacjentów.

2. Interoperabilność w analizie obrazów medycznych

Skuteczne współdzielenie danych medycznych przez niezależne organizacje wymaga uzgodnień w zakresie schematów metadanych. Posługiwanie się współdzielonymi metadanymi stanowi pierwszy krok na drodze do zastąpienia procedur o charakterze lokalnym szerszą (w tym również międzynarodową) współpracą instytucji zainteresowanych diagnozą i terapią konkretnych schorzeń. Tego rodzaju kolaboracja może obejmować również partnerów spoza regionu BSR – np. w ramach międzynarodowych konferencji poświęconych skutecznym procedurom medycznym.

3. Kontrola infekcji z wykorzystaniem nowych produktów i narzędzi diagnostycznych

Wielolekoodporne drobnoustroje (Multi-resistant Organisms; MRO) stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów a także dla funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wielu regionach świata. Coraz szersze rozprzestrzenanie się bakterii odpornych na większość znanych antybiotyków stanowi poważne wyzwanie dla służby zdrowia i wymaga innowacyjnych strategii. W ramach projektu problem kontroli MRO będzie analizowany w kontekście nowych technologii diagnostycznych oraz terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implantologii. Analiza skutecznych praktyk opracowywanych w różnych krajach i instytucjach zaowocuje rekomendacjami dotyczącymi wyboru antybiotyków, narzędzi diagnostycznych, przygotowania pacjentów oraz potencjalnych czynników ryzyka.

4. Opracowywanie rozwiązań dla innowacyjnych szpitali.

Konsekwentne wdrażanie paradygmatu „otwartej innowacji” może przyspieszyć rozwój praktyk i narzędzi medycznych, zaś regionalne platformy transferu technologii umożliwiają skuteczną propagację osiąganych tą drogą rozwiązań na forum międzynarodowym. Szczególne znaczenie mają tu kwestie bezpiecznego współdzielenia treści chronionych prawem autorskim, a także zgodność z wymogami prawnymi, które narzuca korzystanie z publicznych źródeł finansowania. W ramach tego obszaru tematycznego dokonana zostanie ewaluacja dostępnych narzędzi i metodologii (a także systemów znajdujących się w fazie implementacji). Ponadto projekt opracuje wytyczne dla integracji tego rodzaju rozwiązań celem rozwoju współpracy międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcimy współpracy owocującej nowymi usługami oraz produktami wspierającymi świadczenie usług medycznych.

5. Koordynacja systemów wspierania przedsiębiorczości (business accelerator) w zakresie technologii medycznych w rejonie morza Bałtyckiego

Ostatni spośród wymienionych zakresów tematycznych obejmuje program wspierania przedsiębiorczości nazwany Accelerace. Celem tego programu jest ustanowienie europejskiego „akceleratora” technologii medycznych, kładącego nacisk na platformy cyfrowe (e-health; narzędzia promujące zdrowy styl życia itp.), urządzenia i wyposażenie medyczne, diagnostykę (mobilną oraz stacjonarną), profilaktykę zdrowotną, rozwój nowych leków oraz technologie wsparcia (odczynniki biologiczne, analityka, bioinformatyka itp.)

Podstawowym celem programu PATHOS jest wspieranie innowacyjności. Projekt opiera się na istniejących innowacyjnych rozwiązaniach, które powinny być przedmiotem międzynarodowej wymiany i współpracy.

W regionie morza Bałtyckiego wykorzystuje się rozmaite strategie transferu innowacji między instytucjami badawczymi i firmami a placówkami opierki zdrowotnej. Mając to na uwadze konieczna wydaje się analiza porównawcza dostępnych rozwiązań, udzielająca odpowiedzi na pytanie o zalety rozmaitych systemów oraz możliwości ich wdrażania w innych krajach regionu. Ważna jest również ścisła współpraca z firmami zajmującymi się problematyką medyczną oraz szpitalami, celem uzyskania informacji o lokalnych uwarunkowaniach i potrzebach.

PATHOS opiera się na modułowej strategii współdzielenia usług oraz wsparcia organizacyjnego. Z marketingowego punktu widzenia projekt stanowi wirtualne portfolio rozwiązań, które można wdrażać w zależności od potrzeb konkretnych klientów. Zawartość portfolio zależy od regionalnych kompetencji partnerów, zaś każdy moduł obejmuje centrum kompetencji oraz instytucje satelitarne działające w poszczególnych krajach regionu.

Wymienione wyżej porfolio może zostać podzielone na części składowe (udostępniane w ramach projektów pilotażowych), z których każdy składa się z kilku elementów (tj. centrum kompetencji oraz satelitów). Między poszczególnymi instytucjami może zostać nawiązana interaktywna współpraca, poprawiająca ich efektywność i ułatwiająca współdzielenie ograniczonych zasobów – PATHOS należy więc traktować jako otwartą, elastyczną platformę wymiany informacji.

Członkowie projektu uzyskują dostęp do narzędzi oferowanych przez PATHOS – w tym do szkoleń i konsultacji, narzędzi wspierania biznesu i wymiany idei, programów ułatwiających branding oraz komunikację, pomocy w pozyskiwaniu środków publicznych oraz akceleratorów przedsiębiorczości. Mogą również korzystać z kompetencji oraz umiejętności pozostałych uczestników konsorcjum. Projekt zakłada nawiązywanie współpracy z kolejnymi instytucjami – w tym z przedstawicielami projektów wdrożeniowych w regionie morza Bałtyckiego, agencjami zajmującymi się opieką zdrowotną oraz przedsiębiorstwami o profilu biomedycznym. Szczególną uwagę poświęcimy przyciągnięciu partnerów z Rosji.

Za podstawowy rezultat projektu PATHOS należy zatem uznać wdrożenie atrakcyjnej platformy udostępnianej partnerom z regionu morza Bałtyckiego oraz z Rosji, mającej na celu wspieranie rozwoju i implementacji innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów, a także przyspieszenie ich komercjalizacji.

Bo Samuelsson,
Koordynator projektu PATHOS
SCANBALT

 

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie https://lifescience.pl/en/pathos