SME Go Global Networks

Projekt SME Go Global Networks (SMEGoNET) realizowany jest w ramach projektu SMART+. Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema krajami (Hiszpanią, Grecją oraz Rumunią). Klaster Lifescience jest liderem tego projektu.

Cele projektu:

 1. promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, a także określenia i rozpowszechniania dobrych praktyk,
 2. profesjonalne zarządzanie i badanie możliwości komunikowania się w ramach międzynarodowej sieci współpracy (tworzonej przez partnerów projektu) oraz poza nią,
 3. podnoszenie efektywności współpracy w sieciach lokalnych i międzynarodowych,
 4. stosowanie koncepcji Open Innovation w celu promocji  i rozpowszechniania zasobów dostępnych w sieci,
 5.  strategiczne zarządzanie procesami innowacji biznesowych, w tym związanych z nauką i zarządzania aktywami wiedzy.

Partnerzy projektu:

 • Polska (Klaster LifeScience, administrowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji)
 • Hiszpania (Cluser de empresas biotecnologicas de Aragon (Bioaratec, Saragossa)
 • Rumunia (Universytatea Babes-Bolyai Cluj Napoca)
 • Grecja (University of Western Macedonia – Reaserch Committee)

Działania i inicjatywy projektowe:

W celu osiągnięcia wyżej określone celów partnerzy będą wspólnie rozwijać i testować narzędzia, metody oraz procedury niezbędne do profesjonalnego zarządzania globalną siecią klastrów lifescience. Koncepcje Open Innovation oraz Blue Ocean Strategy są wspólnym mianownikiem dla wszystkich działań. Zadaniem każdego partnera jest:

 • Organizacja warsztatów regionalnych mających na celu identyfikację lokalnych potrzeb i perspektyw na dwóch poziomach: inicjatywy  klastra oraz inicjatywy środowiska MŚP,
 • Organizacja ponadregionalnych warsztatów  w celu wymiany spostrzeżeń z inicjatyw regionalnych,
 • Organizacja wizyty studyjnej,
 • Rozwój stosowanie narzędzi komunikacyjnych (strona internetowa i biuletyn),
 • Organizacja wspólnej e-konferencji,
 • Rozwój szkoleń i materiałów dotyczących koncepcji Open Innovation.

SMART+ to projekt wspierający rozwój innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W programie uczestniczy sześć regionów partnerskich z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rumunii, Bułgarii oraz Grecji.

Cele SMART+ to:

 • zwiększenie uczestnictwa firm z sektora MŚP w klastrach i sieciach współpracy;
 • poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do wyników badań i partnerów biznesowych;
 • tworzenie strategii promocji innowacyjnych pomysłów;
 • zwiększenie kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie badań i nowoczesnych technologii oraz zarządzania innowacjami w firmie poprzez szkolenia i wsparcie ze strony ekspertów;
 • poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania.

Rezultaty projektu:

 • Powstanie platformy internetowej Global Innovation Network, służącej do wymiany informacji zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Partnerzy projektu dzielą się dobrymi praktykami, informują o aktualnych wydarzeniach oraz prezentują oferty współpracy.
 • Powołanie dwóch nowych, innowacyjnych klastrów w Cluj-Napoca i Kozani. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły naukowe z obu regionów są zaangażowane w rozwój klastrów w sieciach współpracy oraz realizację długoterminowych celów.
 • Stworzenie i rozpowszechnienie regionalnych oraz interregionalnych newsletterów: Małopolski, Grecji, Rumunii.
 • Organizacja serii warsztatów regionalnych o tematyce networkingowej. Dzięki warsztatom lokalni przedstawiciele MŚP zostali przeszkoleni w zakresie innowacyjności i działalności klastrowej, co pozwoliło zwiększyć ich możliwości udziału w klastrach i sieciach współpracy międzynarodowej.
 • Przeprowadzenie wśród MŚP analizy dotyczącej ich postawy w stosunku do innowacji i ich opracowanie w formach raportów. Badania pomogły zrozumieć rzeczywiste problemy oraz bariery, które utrudniają MŚP wprowadzenie polityki innowacyjności i zaangażowanie w we współpracę w obrębie lokalnych klastrów.
 • Opracowanie Programu Szkoleniowego i Przewodnika nt. innowacji, koncepcji Open Innovation, Blue Ocean Strategy oraz działalności klastrowej i networkingowej, mających na celu zwiększenie możliwości innowacyjnych odbiorców.  Program szkoleniowy stworzony w ramach projektu SMART zostanie udostępniony na platformie TED-Ed, gdzie każdy użytkownik będzie mógł zmienić i przebudować treść, stosownie do swoich potrzeb. Będzie to przykład zastosowania koncepcji Open Innovation do szkolenia poświęconego Open Innovation.

Projekt SME Go Global Networks (SMEGoNET) realizowany jest w ramach podprojektu SMART+  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej dnia 02.06.2011 z Partnerem Wiodącym SMART+: The Aragonese Federation of Municipalities, Regions and Provinces.