Kraków dla Seniorów – jak miasto wspiera Active Healthy Ageing?

555

Miasto Kraków, to Złoty Partner Klastra LifeScience Kraków, ale to także aktywny partner Klastra w szeregu wspólnych inicjatyw. Jedną z nich jest projekt Active Healthy Ageing (AHA), realizowany w ramach działań LifeScience Kraków EIT Health Hubu, którego koordynatorem, wyznaczonym przez EIT Health, jest KLSK.

W ramach kwietniowej odsłony projektu Miesiąc Partnera Klastra przybliżamy szeroki wachlarz inicjatyw podejmowanych przez Miasto Kraków na rzecz społeczeństwa, szczególnie Seniorów.

Kraków dla Seniorów!

Starzenie się społeczeństwa to nieunikniony proces, który ma znaczący wpływ na strukturę społeczną, gospodarczą i kulturową wielu krajów na całym świecie, w tym także Polski. W miastach takich jak Kraków, gdzie dynamiczny rozwój idzie w parze z zachowaniem bogatej historii i kultury, konieczne jest dostosowanie się do zmieniających się potrzeb mieszkańców, w tym szczególnie seniorów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, odsetek osób powyżej 65. roku życia stale rośnie. Jest to wynik wzrostu długości życia oraz spadku dzietności, co prowadzi do wyzwań związanych ze zdrowiem, opieką i jakością życia osób starszych.

Miasto Kraków, jako jedno z najważniejszych ośrodków kulturalnych i naukowych w Polsce, podejmuje szereg inicjatyw mających na celu stworzenie przyjaznego i dostosowanego do potrzeb środowiska dla wszystkich mieszkańców, w tym seniorów.

Jedną z kluczowych inicjatyw jest program „Senior+ Kraków”, który skupia się na promowaniu aktywnego starzenia się i integracji społecznej osób starszych. Program ten oferuje szereg działań, takich jak warsztaty, spotkania, wyjazdy czy zajęcia sportowe, które mają na celu zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Dzięki temu seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, nawiązywać nowe kontakty oraz czuć się częścią wspólnoty lokalnej.

Kolejną istotną inicjatywą jest rozbudowa infrastruktury przyjaznej seniorom. Miasto Kraków inwestuje w dostępność komunikacyjną, tworząc miejsca odpoczynku i strefy rekreacyjne dostosowane do potrzeb osób starszych. Dodatkowo, prowadzone są działania mające na celu poprawę dostępności budynków publicznych, takich jak urzędy, biblioteki czy instytucje kulturalne, poprzez instalację windy, ramp czy podjazdów dla osób z ograniczoną mobilnością.

Ważnym elementem dbania o seniorów jest również zapewnienie im dostępu do opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej. Miasto Kraków wspiera różnego rodzaju programy zdrowotne oraz organizuje spotkania informacyjne dotyczące dostępnych form wsparcia dla osób starszych. Ponadto, istniejące placówki opieki społecznej są stale rozbudowywane i modernizowane, aby sprostać rosnącym potrzebom społeczności seniorów.

Działania dla seniorów  realizowane są w Krakowie w ramach Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025 (PASIOS), przyjętego uchwałą nr LII/1454/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2021 r. Program skierowany jest głównie do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat.

Poznajcie najważniejsze działania kierowane do seniorów w Krakowie, realizowane w ramach programu PASIOS:

CENTRA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

Tworzenie finansowanych przez Miasto lokalnych Centrów Aktywności Seniorów (CAS). Cała sieć ma aktualnie 55 centrów, które działają w każdej dzielnicy Krakowa. Prowadzą je wybrane w otwartych konkursach ofert krakowskie organizacje pozarządowe lub inne instytucje, np. parafie. Zajęcia prowadzą także sami seniorzy na zasadzie wolontariatu. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Krakowa, którzy chcą uczyć się nowych rzeczy, podnosić kondycję psychiczną i fizyczną oraz działać na rzecz dobra wspólnego. Oferta centrów jest bardzo szeroka: zajęcia rekreacyjne, gimnastyczne, artystyczne, językowe, informatyczne, wykłady, warsztaty i seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej, wydarzenia edukacyjne, kulturalne oraz promujące zdrowy tryb życia i profilaktykę. Seniorzy biorą również udział w wycieczkach oraz wyjściach do kin, muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. Łącznie wszystkie centra skupiają ponad 8 tys. seniorów.

EDUKACJA DO PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI i DZIAŁAJMY RAZEM

Miasto zaprasza szkoły do udziału w programie pn. „Edukacja do późnej dorosłości”, który ma na celu przygotowywać dzieci i młodzież do tego etapu życia, tj. do „starości” i jest odpowiedzią miasta Krakowa na wyzwania demograficzne i społeczne. Certyfikat „Szkoły Łączącej Pokolenia” może otrzymać placówka, która m.in. weźmie udział w konkursie „Działajmy Razem”.Celem konkursu „Działajmy razem” jest rozwijanie dialogu i więzi międzypokoleniowych, kreowanie wśród uczniów wizerunku osób starszych jako godnych partnerów w realizacji wspólnych projektów, a także wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia. Zgłaszane i realizowane projekty powinny uwzględniać: integrację międzypokoleniową dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób 60+ bogatych w doświadczenie życiowe; zaangażowanie uczniów we współtworzenie koncepcji projektu; wspólne działania dzieci, młodzieży i osób 60+ wokół dowolnej problematyki; wzajemne poznawanie się i uczenie się od siebie nawzajem. Beneficjentami zadania publicznego mogą być mieszkańcy Krakowa – osoby 60+ oraz uczniowie krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

PORTAL KRAKÓW DLA SENIORA i DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Celem portalu i publikacji jest edukacja i informacja, która ma ułatwić seniorom korzystanie z przysługujących im udogodnień oraz z coraz bogatszej oferty adresowanej do starszego pokolenia przez różnego rodzaju instytucje miejskie i współpracujące z Miastem organizacje. Temu celowi służy także Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów, stała rubryka „Senior” w miejskim dwutygodniku „KRAKÓW.PL” oraz bieżąca, dobra współpraca z lokalnymi mediami.

RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW

Dwudziestopięcioosobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia. Członkowie Rady Krakowskich Seniorów IV kadencji zostali wybrani 1 lutego 2023 r. podczas Zebrania Wyborczego przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a skład osobowy Rady ogłosił Prezydent Miasta Krakowa. Posiedzenia Rady odbywają się co miesiąc, oprócz tego członkowie Rady pełnią regularne dyżury dla mieszkańców w swojej siedzibie przy ul. Daszyńskiego 19.

PROGRAMY POMOCOWE

Kontynuowana jest realizacja projektu „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”. Celem tego projektu jest poprawa jakości i poziomu życia krakowian, poprzez zapewnienie im opieki i wsparcia przez asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, ale także towarzyszących im w zadaniach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa. Uczestnicy projektu otrzymują możliwość korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, realizowanych przez 7 dni w tygodniu w godz. od 7 do 22. Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosi 50 godzin w kwartale.

Kolejny program pomocowy dla seniorów to „Pielęgnacja i profilaktyka stóp PODOLOG 85+ oraz 70+ dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej diagnostyki i podstawowych zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych stóp, świadczonych przez specjalistę podologa. Żeby skorzystać z programu PODOLOG 85+, konieczne jest zarejestrowanie się w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu pod numerem telefonu 609 915 005 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 i ustalenie terminu wizyty.

Miasto realizuje również program MELEKS 70+ oraz 65+ dla osób z niepełnosprawnościami. Usługa ma na celu pomoc w dotarciu do grobów bliskich i jest świadczona w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 10 do 14 na terenie trzech największych cmentarzy komunalnych: Rakowice, Prądnik Czerwony, Grębałów. Jedna osoba nie może skorzystać z usługi transportowej więcej niż 4 razy w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Bez zmian świadczona jest również nieodpłatna pomoc osobom starszym w drobnych naprawach domowych w ramach miejskiego programu „Złota Rączka”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również nie pociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc. Jak uzyskać wsparcie w ramach programu? Wystarczy zadzwonić na numer 12 616 7814 i wskazać jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Przyjęcie zgłoszenia wymaga podania danych kontaktowych, ale także wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o usługę. Potem pozostaje już tylko czekać na kontakt „Złotej Rączki” w celu potwierdzenia i umówienia wizyty, jeśli po weryfikacji zgłoszenia osoba dzwoniąca zostanie zakwalifikowana do uzyskania nieodpłatnej pomocy w ramach programu.

PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

Wsparcie mogą otrzymać osoby starsze, które prowadzą działalność gospodarczą w Krakowie, lub pragnące ją rozpocząć. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa od 2 października 2023 roku rozszerzył zakres usług dostępnych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Zabłocie 22, o nowe stanowiska informacyjno-obsługowe: Grodzkiego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Okręg Małopolski.

To pierwsze w Polsce miejsce o tak szerokim spectrum bezpłatnej pomocy dla przedsiębiorców, gdyż obok nowopowstałych stanowisk, w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK funkcjonują także punkty konsultacyjne: Krajowej Izby Małopolskiego Oddziału Doradców Podatkowych, Okręgowej Rady Adwokackiej i Urzędu Statystycznego. Krakowscy przedsiębiorcy przy ulicy Zabłocie 22 mogą także dokonać czynności ewidencyjnych związanych z prowadzeniem firmy i otrzymać kompleksową wiedzę na temat obowiązków związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

OPIEKUN PRZEDSIĘBIORCY/PRZEDSIĘBIORCZYNI

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy, mogą skorzystać z pomocy i wsparcia „Opiekuna Przedsiębiorcy/Przedsiębiorczyni”. Stanowisko opiekuna powstało w celu ułatwienia podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla osób, które obawiają się biurokracji, nieznajomości procedur oraz przepisów, a także potrzebują indywidualnego wsparcia mentoringowego.

Opiekun przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni oferuje kompleksową i fachową pomoc we wszystkich sprawach związanych z otwarciem własnego biznesu.  Pomoże wypełnić wszelkie niezbędne formularze związane z zakładaniem firmy, doradzi w wyborze kodów PKD, sprawdzi jakie są obecnie formy wsparcia finansowego, udzieli porady w wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania. Skontaktuje się również z innymi wydziałami urzędu oraz instytucjami, w celu pozyskania informacji o procedurach, leżących w sferze zainteresowania przyszłego przedsiębiorcy lub przedsiębiorczyni. Istotną korzyścią usługi jest możliwość bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni ze swoim opiekunem na dalszym etapie prowadzenia własnej firmy.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z KOMPUTERA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Zabłocie 22 jest możliwość bezpłatnego skorzystania z komputera z dostępem do Internetu. Zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają dostępu do Internetu, a potrzebują założyć profil zaufany lub załatwić inne sprawy urzędowe w sposób elektroniczny. Można też tu uzyskać pomoc pracownika Urzędu Miasta przy korzystaniu ze stanowiska komputerowego.

Na stanowisku można zrealizować m.in. poniższe usługi:

  • wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet,
  • założyć w CEIDG  działalność gospodarczą za pomocą profilu zaufanego,
  • wypełnić  potrzebne formularze do ZUS-u po rejestracji działalności gospodarczej,
  • zarejestrować się na portalu PUE ZUS celem uzyskania świadczeń rodzinnych,
  • założyć konto na Internetowym Koncie Pacjenta IKP.

Więcej informacji można uzyskać wchodząc na stronę Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (www.dlabiznesu.krakow.pl/pop), lub dzwoniąc pod numer telefonu 126165600 [PL], 126165607 [UA, EN].

Wszystkie te inicjatywy mają na celu stworzenie kompleksowego i zintegrowanego systemu wsparcia dla seniorów, który umożliwi im godne i aktywne starzenie się, a jednocześnie przyczyni się do tworzenia bardziej otwartego i przyjaznego społeczeństwa dla wszystkich jego członków. Miasto Kraków, starając się dostosować do zmieniających się potrzeb społecznych, stawia sobie za cel zapewnienie jakości życia dla wszystkich swoich mieszkańców, niezależnie od wieku czy statusu społecznego.

Poprzedni artykułMetody in silico w ocenie bezpieczeństwa chemicznego – szkolenia dla ekspertów z branży life science
Następny artykułWarto przenieść swój StartUp na wyższy poziom! Startuje kolejna edycja programu EIT Jumpstarter.