Transformacja energetyczna z wykorzystaniem narzędzia LCMQ®

1120

Czy przedsiębiorstwa sektora energetycznego są gotowe na transformację energetyczną? Firmy te nieustanie zmieniają strategie oraz dotychczasowe modele biznesowe. Pojawia się jednak pytanie, czy wykorzystane w tym celu uznane koncepcje i narzędzia zarządzania (np.: koncepcje zarządzania jakością, lean management, business process reengineering, systemy zarządzania zgodne z wymaganymi norm ISO 9001, 14001, 45001, modele doskonałości –  np. Polskiej Nagrody Jakości) nie omijają większości przypadków na etapie diagnozy i oceny sfery społecznej?

W większości przypadków wdrażane zmiany rozpatruje się wyłącznie poprzez pryzmat efektywności w sferze organizacyjno-technicznej (koszty, czas, zgodność). Nie mamy natomiast wiedzy, czy pracownicy byli wystarczająco gotowi do zmiany, czy i w jaki sposób zmiana wpłynęła na ich kulturę pracy. Czy ich zaangażowanie w proces nieustannego doskonalenia wzrosło czy może zmalało? A jak zmieniła się kultura organizacji? Ma to swoje źródło w niedocenianiu roli czynnika społecznego, kultury organizacyjnej w całym procesie zmiany, oraz – do tej pory – deficytu dopasowanych i jasnych narzędzi diagnostycznych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi narzędzie opracowane podczas badań prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przez dr hab. Justynę Maciąg. Badania te pozwoliły na opracowanie modelu oraz narzędzi diagnozowania dojrzałości/gotowości dowolnej organizacji do wdrożenia procesowych koncepcji zarządzania, a w szczególności lean management.

Poznaj narzędzie LCMQ™

LCMQ™ (Lean Culture Maturity Questionnaire) jest nowatorskim, zweryfikowanym naukowo, opatentowanym narzędziem badawczym stosowanym do oceny dojrzałości kultury organizacyjnej do wprowadzenia lean management.  LCMQ™ to kwestionariusz ankietowy skierowany do pracowników organizacji. Celem LCMQ™ jest zbadanie, jak pracownik widzi gotowość swoją oraz organizacji do wdrożenia zmiany. Ocena dojrzałości kultury organizacyjnej  odbywa się w 6 z 7 wymiarów wyodrębnionych w Modelu LCMM (Lean Culture Maturity Model). Są to: wartości, zasady Lean – proces, przywództwo, artefakty, ludzie, praca i relacje w zespołach. Pozostałe z wymiarów – z uwagi na swoją specyfikę – są badane z wykorzystaniem technik takich jak obserwacja i wywiady.

Rys.1 Lean Culture Maturity Model ™ [Maciąg 2019]

LCMQ™ pozwala na:

  • zbadanie poziomu dojrzałości kultury organizacyjnej w wymiarze społecznym i procesowym,
  • określenie, w jakich wymiarach istniejąca kultura organizacyjna będzie wspierała proces wdrażania lean management i innych koncepcji procesowych, a w jakich będzie stanowiła barierę.
  • określenie dominującego rodzaju Kultury Lean,
  • określenie luki kulturowej,
  • przygotowanie planu i programu wdrażania zmiany w organizacji z uwzględnieniem działań w sferze organizacyjnej, technicznej i kulturowej,
  • określenie najbardziej efektywnych, z punktu widzenia istniejącej kultury organizacyjnej, metod i narzędzi zmiany z wykorzystaniem koncepcji lean management,
  • porównywanie się w branżowych grupach benchmarkingowych i wspólnotach praktyków.

Diagnoza przeprowadzona z wykorzystaniem LCMQ może być uzupełniona o samoocenę zgodnie z wymaganymi normy ISO 9004:2018. Pozwala to na kompleksową ocenę poziomu doskonałości organizacyjnej.

W podsumowaniu należy podkreślić, że wszystkie wymiary kultury organizacyjnej, które znalazły się w modelu LCMM są tak samo ważne. Zatem zaniedbanie w procesie zmiany któregokolwiek obszaru może skutkować opóźnieniem restrukturyzacji oraz oporem wśród pracowników i części kadry zarządzającej, a w konsekwencji marnotrawstwem zasobów i entuzjazmu ludzi. Dlatego wypracowanie programu zmiany wymaga świadomego i planowego podejścia wiążącego sferę społeczną ze sferą organizacyjno-techniczną. Jest to zmiana czasochłonna, ale niezbędna, jeśli organizacja dąży do tego, aby zmiany miały charakter trwały i głęboko wpisały się w jej kod DNA.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.leanuj.uj.edu.pl

Materiały i treść do powyższego artykułu zostały dostarczone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Poprzedni artykułŚniadanie z Browin, czyli przepisy na zdrowy styl życia
Następny artykułWirtualne Targi Przedsiębiorczości UR