MRPO 8.2. – Klaster LifeScience Kraków – budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio-regionów Europy

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski”, Klaster realizuje projekt: Klaster LifeScience Kraków – budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio-regionów EuropyProjekt realizowanych jest w ciągu 20 miesięcy, w okresie od II kwartału 2011 do IV kwartału 2012. Całkowita wartość projektu wynosi 1 087 398, 00 zł.

Projekt realizowany jest wraz z międzynarodowymi partnerami: SKEMA Buisness School, Francja ; GENOPOL, Francja ; BioCon Valley, Niemcy ; Biotechnology Cluster Aragoni (BIOARATEC), Hszpania; Latvian Biotechnology Association (LBA), Łotwa ;  Midlothian Council, Szkocja.

Cele projektu:

  • budowanie silnej pozycji Bio-Regionu Małopolska oraz wiodącej roli Klastra LifeScience w Europie Środkowej
  • zwiększenie zdolności Klastra do podejmowania i realizowania międzynarodowych projektów kooperacyjnych, w tym w roli lidera GIN.

Zadania:

  • rozwój świadomości i kompetencji zespołu ekspertów Klastra poprzez warsztaty: Innowacyjność i współpraca w ramach międzynarodowych powiązań kooperacyjnych.
  • pozyskanie „know-how” i zdobycie doświadczeń z zakresu zarządzania innowacjami poprzez program staży w Parku Biotech Genopole, we Francji.
  • przygotowanie merytoryczne członków Zespołu Innowacji (ZIN), posiadających różną wiedzę i doświadczenie z różnych instytucji, do pracy w ramach interdyscyplinarnego zespołu, posiadającego wspólne cele i program działania w ramach Klastra.
  • wymianę doświadczeń i transfer know-how oraz wypracowanie metod i narzędzi współpracy poprzez wizyty studyjne, wspólne warsztaty strategiczne realizowane u partnerów Klastra reprezentujących wybrane bio-regiony EU.
  • promocja Bio-Regionu Małopolska jako lidera w Europie Centralnej oraz promocję współpracy w ramach GIN poprzez organizację w Krakowie 2 międzynarodowych konferencji. Imprezy w Krakowie będą wzmacniać i utrwalać pozycję Klastra, jako partnera w projektach współpracy międzynarodowej. Dzięki konferencji wzrośnie zainteresowanie przystąpieniem do GIN regionów, które nie zostały bezpośrednio objęte projektem, a które będą miały możliwość zapoznania się z ofertą współpracy. Zakłada się, że konferencja w Krakowie, poświęcona tematyce innowacji w life science, wejdzie na stałe do kalendarza imprez Klastra i Miasta.
  • wzmocnienie działań ZIN poprzez wykorzystanie e-narzędzi marketingowych.
  • uzyskanie pełnego członkostwa w Europejskich sieciach współpracy, w którymi Klaster jest już stowarzyszony i podejmuje współpracę w wybranych projektach. Pełne członkostwo ułatwi dostęp do informacji i umożliwi większe zaangażowanie we wspólne inicjatywy i projekty, przy czym wzrośnie również pozycja Klastra w tych organizacjach.

Projekty realizowane przez Klaster LifeScience obejmują wszystkich partnerów (70 instytucji) oraz ich pracowników (ok. 35 tys.) i dotyczy całego Bio-Regionu Małopolska.

Liderem projektu jest Jagiellońskie Centrum Innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.