Uniwersytet Jagielloński

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza, a zarazem najlepsza polska uczelnia wyższa. Założony w roku 1364 przez Kazimierza Wielkiego i odnowiony w 1400 przez królową Jadwigę i króla Władysława Jagiełłę, Uniwersytet umiejętnie łączy wielowiekową tradycję z nowoczesnością.

W skład Uniwersytetu Jagiellońskiego wchodzi 15 wydziałów, z czego 3 tworzą Collegium Medicum. Uczy się na nich prawie 50 000 studentów. Zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego, studia podzielone są na trzy stopnie: licencjacki, magisterski i doktorancki. Na wszystkich kierunkach, blisko 140, obowiązuje europejski system punktów kredytowych ECTS, umożliwiający łączenie studiów na UJ ze studiami na innych uczelniach zagranicznych. Na Uniwersytecie prowadzone są także studia podyplomowe.

Swą renomę UJ zawdzięcza zarówno wysokiemu poziomowi nauczania, jak również badaniom naukowym prowadzonym na światowym poziomie.

W chwili obecnej Uniwersytet Jagielloński jest jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków life science w kraju.

Od początku XXI wieku trwa zakrojona na szeroką skalę rozbudowa infrastruktury dydaktyczno-naukowej. Wraz z powstaniem III Kampusu UJ nowoczesne siedziby otrzymały (lub otrzymają w najbliższym czasie) wszystkie wydziały matematyczno-przyrodnicze, a więc:

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
 • Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • Wydział Chemii.

Dzięki zdobywanym umiejętnie dotacjom z Unii Europejskiej Uniwersytet dysponuje aparaturą pomiarową najwyższej klasy. Pozyskane środki pozwoliły stworzyć szereg nowych pracowni specjalistycznych.

Na wydziałach medycznych oraz przyrodniczych prowadzone są zarówno badania podstawowe jak i stosowane. Wiele ma charakter interdyscyplinarny. Można wśród nich wyróżnić projekty, których celem jest poznanie struktury i funkcji biocząsteczek, wyjaśnienie mechanizmów powstawania chorób, opracowanie skutecznych terapii, stworzenie materiałów mogących znaleźć zastosowanie kliniczne, uzyskanie nowych narzędzi i technologii użytecznych w diagnostyce oraz ochronie środowiska.

Wielkim przedsięwzięciem UJ jest budowa synchrotronowego źródła promieniowania elektromagnetycznego o szerokim zakresie widmowym – od dalekiej podczerwieni do twardego promieniowania rentgenowskiego. Synchrotron powstaje na terenie III Kampusu. Po uruchomieniu, w roku 2014, będzie on wykorzystywany do badań z dziedziny fizyki, chemii, biologii, farmakologii i medycyny.

Uniwersytet Jagielloński konsekwentnie realizuje politykę otwarcia się na przedsiębiorczość. Jej owocem są:

 • CITTRU (Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu) – jednostka, której celem jest promowanie osiągnięć naukowych UJ, wspieranie innowacji oraz budowanie relacji z biznesem. Jej składowa to Baza Wynalazków UJ:
  • identyfikacja nowych produktów i usługi naukowych powstających na UJ
  • zabezpieczanie prawne wyników badań
  • tworzenie modeli biznesowych wdrażania wynalazków, technologii, nowych metod diagnostycznych, terapii, urządzeń itp.
 • JCI (Jagiellońskie Centrum Innowacji) – spółka z o.o. odpowiedzialna między innymi za zarządzanie (wynajem) wysokiej klasy powierzchni laboratoryjnych w Jagiellońskim Parku i Inkubatorze Technologii, inwestująca w innowacyjne projekty.
  i firmy, oferująca usługi z wykorzystaniem zasobów sprzętowych i know-how UJ;
 • MCB (Małopolskie Centrum Biotechnologii) – park badawczo-rozwojowy mający na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy sferą naukową a gospodarką. Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) powstało jako projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Małopolskie Centrum Biotechnologii tworzy 6 ośrodków o zróżnicowanych, ale komplementarnych tematykach badawczych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup badawczych. Obszary działalności naukowej MCB (biotechnologia, choroby zakaźne, bezpieczeństwo żywności, biologia strukturalna, nutrigenomika, neurobiologia oraz bioinformatyka) wchodzą w skład grupy tematycznej Bio, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce”.

Dział Kliniczny UJ | Collegium Medicum – Do zakresu Działu Klinicznego UJ CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych dotyczących szeroko rozumianej współpracy ze szpitalami klinicznymi. Wewnętrznymi jednostkami Działu Klinicznego UJ CM są:

 • Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich – prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zapewniających współpracę z urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami służby zdrowia makroregionu w zakresie organizacji i ochrony zdrowia, prowadzenie całości spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych ze szpitalami, w których UJ CM posiada swoją bazę dydaktyczną, obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych. Sekcja zajmuje się ponadto aktualizacją polis ubezpieczeniowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej studentów, doktorantów oraz członków Komisji Bioetycznej UJ.
 • Sekcja ds. Badań Klinicznych – obsługa formalna i monitoring niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w których Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum występuje w roli podmiotu odpowiedzialnego za podjęcie i przeprowadzenie badania klinicznego (Sponsora).
  Sekcja ds. badań klinicznych zajmuje się również pomocą w aplikowaniu o projekty naukowe finansowane ze środków krajowych i międzynarodowych, pomocą w ich realizowaniu w jednostkach teoretycznych i klinicznych UJ CM. To również obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako niezależnej instytucji opiniującej i kontrolującej projekty naukowe prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dostosowywanie ustawodawstwa dotyczącego działalności Komisji Bioetycznych w Polsce do ich praktycznego zastosowania.

Adres

ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 4221033,
e-mail: rektor@uj.edu.pl

Strona www

Członkowie Klastra