Akcelerator Innowacji AHA – co osiągnęliśmy dzięki współpracy w ramach SIG’a Active Healthy Ageing?

8824

W pierwszej połowie roku aktywnie działaliśmy w ramach grupy SIG Active Healthy Ageing. Na spotkaniach zdefiniowaliśmy najistotniejsze obszary wymagające uwagi oraz wybraliśmy wyzwania, które zostały postawione przed uczestnikami AHAthonu.

Głównym celem Akceleratora Innowacji AHA jest identyfikowanie i wspieranie projektów i technologii „przyjaznych seniorom”.  Partnerami projektu wspieranego przez EIT Health są Województwo Małopolskie, Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz Klaster LifeScience Kraków.  

15 kwietnia – Akcelerator Innowacji AHA . Część 1. Założenia i cele.

Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o założeniach, szczegółowych celach i kalendarzu programu Akceleratora oraz o roli, jaką odgrywać będą włączające się instytucje i eksperci.

Wskazano dwa główne cele działań grupy SIG AHA:

 • Poprawienie jakości komunikacji i koordynacji działań, co wpłynie na jakość i trwałość rezultatów projektów dla seniorów w Małopolsce.
 • Wybór najbardziej obiecujących innowacyjnych projektów i technologii, aby zwiększyć ich szanse na uzyskanie finansowania, wdrożenie lub skalowanie. Nie zapominając o potrzebie integracji i koordynacji w przekroju całego środowiska.

Na zakończenie pierwszego spotkania postawione zostały pytania:

 • Jak zidentyfikować – nazwać – opisać wspólne wyzwania związane z AHA?
 • Co możemy osiągnąć wspólnie?
 • Jakie stawiamy sobie cele? Co chcemy wspólnie załatwić?
 • Kogo zaprosić do współpracy?

6 maja – Potrzeby i wyzwania w obszarze SIG Active Healthy Ageing. Część 2

Drugie z zaplanowanych spotkań poświęcone było zdefiniowaniu i omówieniu konkretnych, niezaspokojonych potrzeb osób w wieku 65+ i zdefiniowaniu odpowiadających im wyzwań, które można rozwiązać przede wszystkim poprzez innowacje technologiczne, ale również innowacje procesowe i organizacyjne. Do tego procesu zaprosimy pomysłodawców, innowatorów, startupy i małe przedsiębiorstwa.

Podjęliśmy dwa zagadnienia:

 • Jak zidentyfikować, nazwać i opisać wyzwania związane z aktywnym zdrowym życiem i starzeniem się, aby zachęcić studentów, naukowców, przedsiębiorców, lekarzy i wszystkich innych (włączając w to również samych zainteresowanych, tj. seniorów), do kreatywnego myślenia i innowacyjnego działania?
 • Jaki przyjąć system oceny, aby zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie i efekt dla wszystkich projektów, które mają potencjał, i które warto wspierać i promować – w sumie: jak wybrać dobre projekty?

Dyskusja dotyczyła czterech z sześciu obszarów problemowych dotyczących osób w wieku senioralnym (umownie 65+): 

 1. Opieka zdrowotna: Dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej staje się coraz bardziej kluczowy w miarę starzenia się społeczeństwa. Jednak nie wszyscy starsi obywatele mają łatwy dostęp do lekarzy specjalizujących się w opiece nad osobami starszymi, a także do specjalistycznych usług medycznych. 
 2. Opieka długoterminowa: W miarę starzenia się społeczeństwa, rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową. Brakuje wystarczającej liczby placówek opieki długoterminowej oraz profesjonalnego personelu, co prowadzi do trudności w opiece nad osobami starszymi, zwłaszcza tymi z ograniczoną sprawnością fizyczną lub psychiczną. 
 3. Izolacja społeczna: Starsze osoby często borykają się z izolacją społeczną, zwłaszcza gdy ich przyjaciół lub rodzin jest coraz mniej lub osoby te są ograniczone w swoich możliwościach ruchu. Brak odpowiednich programów społecznych i aktywności dla osób starszych może pogłębiać ten problem. 
 4. Mieszkania dostosowane do potrzeb: Starsi ludzie często potrzebują mieszkań dostosowanych do swoich potrzeb, takich jak mieszkania bez barier architektonicznych czy dostępność do usług wspomagających, ale dostępność takich mieszkań może być ograniczona. 

W dyskusji wyłonionych zostało łącznie 17 potrzeb lub możliwości dla rozwijania innowacyjnych rozwiązań / projektów. Tematy te przedstawia tabela poniżej: 

Opieka zdrowotna Komunikacja + informacja (o opiece zdrowotnej)  Pacjent – Opieka zdrowotna 
Dostęp do specjalistów 
Dostęp do nowoczesnych metod leczenia 
Wykluczenie cyfrowe spowodowane barierą w korzystaniu z technologii 
Zażywanie leków zgodnie z zaleceniami – WIELOLEKOWOŚĆ 
Opieka długoterminowa Wsparcie systemowe dla pacjenta, opiekunów i rodzin (w całym procesie) 
Brak scenariusza opieki długoterminowej – planowanie – ryzyka – monitoring – infrastruktura 
Brak wiedzy o możliwościach opieki długoterminowej i procesie 
Pacjent musi płacić sam za takie rozwiązania, brak refundacji ze środków publicznych 
Dostępność mieszkań dostosowanych do potrzeb Asystenci osób starszych 
Monitoring bezpieczeństwa (upadki, funkcje życiowe) 
Dostosowanie przestrzeni mieszkaniowej do potrzeb (metraż, urządzenie mieszkania, ciągi komunikacyjne, sanitariaty) 
Dostęp do usług w miejscu zamieszkania (np. „złota rączka” – pewne, godne zaufania usługi) 
Izolacja społeczna Ograniczony dostęp do informacji o możliwościach, wydarzeniach kulturalnych itp. 
Wykluczenie technologiczne / cyfrowe 
Ograniczenie (wykluczenie) z życia publicznego (wybory, sprawy urzędowe itp.) 
Kontakt społeczny (izolacja z wyboru) 

20 maja – Pogłębiamy zrozumienie wyzwania SIG Active Healthy Ageing. Część 3

Na trzecie spotkanie zaprosiliśmy również potencjalnych pomysłodawców, aby wspólnie pogłębić zrozumienie i znaczenie zdefiniowanych problemów i wyzwań. To pozwoliło na ukierunkowanie rozwiązań i zwiększyło ich szanse na realizację.     

Z prezentowanych i omawianych na drugim spotkaniu tematów, zostały wybrane i przedstawione poniżej 3, których definicja i uzasadnienie dają największe szanse na realizacje w postaci uruchomienia nowych lub rozwoju już istniejących projektów. Wybrane do dalszej pracy tematy zostały rozbudowane poprzez połączenie z innymi o podobnym charakterze.

Obszar  Opieka zdrowotna – Opieka farmaceutyczna (wielolekowość) 
Problem wielolekowość i zażywanie leków zgodnie z zaleceniem, dostęp do informacji o stanie zdrowia i leczenia dla bliskich i lekarza   
Obszar  Opieka zdrowotna 
Problem tylko 10% uprawnionych skorzystało z bezpłatnego programu badań profilaktycznych 40+ – dane z przeprowadzonych badań zawierają informacje mające wartość zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i dla indywidualnego pacjenta, ale nie są odpowiednio wykorzystywane
Obszar  Opieka długoterminowa – Scenariusz opieki długoterminowej – wsparcie systemowe
Problem brak scenariusza opieki długoterminowej – planowanie – ryzyka – monitoring – infrastruktura 

W toku dyskusji pogłebiliśmy więdzę na temat każdego w wyżej wymienionych wyzwań. Zdefiniowaliśy także istniejące projekty i rozwiązania, które odpowiadają na te potrzeby.

Przed nami jeszcze dwa wydarzenia w tej serii.

Warsztaty – część 4: Przegląd i wybór pomysłów projektowych i technologicznych. W trakcie sesji ewaluacyjnej eksperci wybiorą 5 projektów, które zostaną włączone do głównego programu akceleracyjnego. Wybór zostanie dokonany na podstawie zebranych zgłoszeń i wyników AHAThonu.

Warsztaty – część 6: Przegląd wyników programu, omówienie przydatności/użyteczności ostatecznie zaprezentowanych pomysłów i technologii pod kątem kolejnego kroku (planowanego na przyszły rok), czyli testów w środowisku naturalnym lub symulowanym (living lab).

Kolejne spotkanie SIG AHA zaplanowane jest na 22 października. Osoby zainteresowane dołączeniem do SIGa mogą to zrobić poprzez formularz rejestracyjny.

Spotkania organizowane są we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
w ramach projektu Capacity Building 2024 AHA Innovations Accelerator, prowadzonego przez LifeScience Kraków EITHealth Hub.


Zdjęcie: depositephotos.com

Poprzedni artykułSkorzystaj z bezpłatnych konsultacji z ekspertami Państwowej Inspekcji Pracy!
Następny artykułInnowacyjne Wsparcie dla Startupów – Healthcare Investment Hub