Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Narzędzia współpracy poprzez Internet

Oferta narzędzi współpracy poprzez Internet obejmuje serwisy internetowe Klastra przygotowane w celu wspierania działalności Partnerów Klastra, w szczególności wspierania współpracy i ułatwiania dostępu do przydatnych informacji.


Intranet Klastra

Każdy Partner Klastra otrzymuje konto firmowe i adres internetowy w domenie lifescience.pl (np. mojafirma@lifescience.pl), które umożliwia mu dostęp do systemu Intranetu Klastra na platformie www.podio.com. Dzięki jednemu adresowi, wszyscy pracownicy Partnera mogą mieć bezpośredni dostęp do systemu. Intranet Klastra ułatwia aktywne i efektywne korzystanie z oferty Klastra dzięki ciągle rozbudowywanemu zestawowi usług, podzielonych na różne obszary robocze (workspace). Aktualnie system oferuje:

  • KLSK Intranet – informacje o projektach, wydarzeniach, firmach, instytucjach, pomysłach i innych dynamicznie definiowanych działaniach. Intranet służy również komunikatom nt. działalności Rady Programowej Klastra. W tym obszarze partnerzy mogą również podejmować wspólne inicjatywy, tworzyć konsorcja i projekty, a także efektywnie zarządzać nimi.
  • KLSK Fundusze i Finansowanie – codzienne aktualności nt. funduszy, programów, konkursów i różnych innych możliwości finasowania działalności pochodzące z różnych oficjalnych źródeł krajowych i zagranicznych (H2020, ERC, COSME, Health Program, EUSBSR, NCN, RPO i inne). Aktualności są wypychane do odbiorców, a system umożliwia szybkie nawiązywanie współpracy z innymi osobami zainteresowanymi wybranym ogłoszeniem.
  • KLSK Global Innovation Network – aktualności, informacje, wydarzenia, projekty oraz zaproszenia do współpracy w ramach międzynarodowych powiązań Klastra. Współpraca międzynarodowa jest ważnym składnikiem strategii rozwoju regionu, a w odniesieniu do Parnerów Klastra ułatwia im znalezienie partnerów dla swoich projektów lub uczestniczenie w projektach innych.

Jeśli jesteś Partnerem Klastra LifeScience Kraków – zaloguj się!

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Intranetu Klastra – skontaktuj się z biurem Klastra.


Technology Transfer Offers

Platforma tto.lifescience.pl jest narzędziem wspierającym zarządzanie rozwojem innowacyjnych projektów oraz służącym promocji tych projektów na arenie międzynarodowej. Platforma wspiera w sposób systemowy rozwój innowacyjnego projektu od fazy pomysłu do jego komercjalizacji, stosując przy tym światowe standardy zarządzania innowacjami. Partnerzy Klastra mogą korzystać z platformy, jako narzędzia promocji, w ramach swoich projektów, w których jednym z celów jest komercjalizacja wyników badań. Pełne wykorzystanie platformy wymaga ścisłej współpracy w ramach Zespołu Innowacji Klastra.