Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Projekty i programy - opcje współpracy

Partnerzy Klastra mogą wykorzystywać wspólną inicjatywę, jako narzędzia współpracy w ramach swoich projektów i programów. Partnerzy mają możliwość uczestniczenia w działaniach wybranych „grup tematycznych”, których celem jest skoordynowanie wspólnych działań wokół wybranego tematu (programu, zagadnienia, wyzwania). Działanie w grupie daje możliwość skupienia najważniejszych zasobów i efektywnego zrealizowania celów, które przyniosą konkretne korzyści zainteresowanym. Grupy docelowe są łatwiejszą ścieżką do wypracowania założeń wspólnego projektu, czy – dzięki swojej wyrazistości – łatwiejszym celem dla firm, instytucji i konsorcjów poszukujących współpracy. Grupy tematyczne są efektywniejsze w działaniach innowacyjnych i mogą mieć swoje odniesienia do podobnych grup w międzynarodowych sieciach współpracy Klastra, przez co zwiększają swoje możliwości udziału w projektach. Obecnie w ramach Klastra funkcjonują następujące grupy tematyczne:

  • Diagnostyka Medyczna – aktualnie realizowany jest projekt Global Biomarker Program we współpracy z CEBR;
  • Innowacyjny Szpital – aktualnie realizowany jest projekt PATHOS we współpracy ze SCANBALT, oraz projekt SmartFin we współpracy z CityMart.com)
  • Zespół Innowacji Klastra, ZIN – utworzył wspólnie platformę tto.lifescience.pl, aktualnie opracowuje katalog ofert kooperacyjnych instytucji naukowych w Klastrze.

Rezultatem współpracy w ramach grup tematycznych są konkretne projekty, które stwarzają kolejne możliwości współpracy. Oferta Klastra w tym zakresie obejmuje dwa rodzaje możliwości:

  1. Marketing Projektów, tj. użycie Klastra, jako partnera w realizacji projektów oraz platformy promocji ich rezultatów; Fundacja, występująca jako lider Klastra, może być partnerem w realizacji wspólnych projektów, występując w roli (i) lidera całego konsorcjum i/lub zarządzającego projektem, (ii) lidera pakietu roboczego, w szczególności dotyczącego promocji projektu i dysseminacji rezultatów oraz (iii) podwykonawcy zadań. Klaster (Fundacja) stanowi istotną wartość, jako zasób na etapie składania wniosku o wsparcie projektu oraz narzędzia, kompetencje i możliwości na etapie jego realizacji. Znaczenie Klastra, jako wspólnego zasobu jest podkreślane w wielu konkursach – wartość ta będzie wzrastać w związku wprowadzaniem do życia tzw. „polityki klastrowej”. Wykorzystując Klaster, Partnerzy budują jego wartość, a przez to zwiększają swoje szanse na powodzenie.
  2. Marketing Produktów i Usług, tj. użycie Klastra, jako platformy promocji swojej oferty komercyjnej; Klaster, jako wspólna platforma marketingowa może posłużyć do sprzedaży promocji produktów i usług rynkowych. Oferta kierowana jest do wszystkich Partnerów, jednak największą korzyść mogą odnieść małe, startujące na rynku firmy, dla których Klaster, wykorzystując jego rozpoznawalną markę i sieć kontaktów, może posłużyć, jako trampolina na nowe rynki. Rozwijamy również możliwości sprzedania usług czy towarów poprzez rozwiązania systemowe, we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. CityMart.com.