Poznajcie nowych członków Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków

3418

W tym roku rozpoczyna pracę nowa Rada Programowa czyli zespół ekspertów reprezentujących i działających w imieniu Partnerów Klastra, z którymi wspólnie wypełniamy zadania, mające na celu budowanie i rozwój ekosystemu innowacji.

Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji Klaster LifeScience Kraków. Kadencja trwa cztery lata.

Do głównych zadań Rady Programowej należą:

  • Inicjowanie kierunków działalności Fundacji
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych
  • Opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań
  • Powoływanie grup zadaniowych Klastra.

Przedstawiamy sylwetki nowych członków Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków. Spośród 13 zgłoszonych kandydatów, Partnerzy Klastra wybrali 9 ekspertów, z którymi wspólnie będziemy wypełniać zadania, mające na celu budowanie i rozwój ekosystemu innowacji.

Nowa Rada Programowa (nazwiska w kolejności alfabetycznej)


Do pracy RP chciałby wnieść swoje doświadczenie z interdyscyplinarnych badań naukowych oraz integrować ekosystem Klastra Life Science Kraków wokół medycyny obliczeniowej – z uwzględnieniem różnorodnych interesariuszy, od instytucji badawczych, przez środowisko lekarskie, szpitale, po organizacje regionalne i firmy komercyjne różnej wielkości. Dzięki pozycji w różnych instytucjach (Sano, AGH, Cyfronet, WSZiB, PTI) będzie działał na rzecz zbliżenia tych środowisk. Dzięki doświadczeniu we współpracy międzynarodowej zamierza wspomagać międzynarodową działalność Klastra, w tym budowanie partnerstw i konsorcjów oraz projektów łączących różne regiony UE.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP zamierza intensyfikować współpracę sektora nauki z sektorem biznesu, doprowadzać do wspólnych projektów B+R wspierających wdrażanie innowacji.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W RP chciałby doprowadzić do wypracowania i wdrożenia w życie spójnej wizji w zakresie możliwości wykorzystania technologii medycznych do profilaktyki, wsparcia procesu diagnostyki i leczenia, a także wzmocnienia możliwości do aktywnego, zdrowego starzenia się. Połączenie potencjału technologicznego Małopolski wraz z już wypracowanymi koncepcjami merytorycznymi (np. „Program strategiczny Srebrna Małopolska 2030”) mogą mieć realny wpływ na poprawę dobrostanu naszej Społeczności. Możliwość urealnienia takiej wizji, wdrożenie konkretnych działań, a jednocześnie wypromowanie wzorców działania wraz z efektami, które mogłyby z powodzeniem być wykorzystane nie tylko w skali kraju, zdecydowanie motywują go do działania.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP chce promować rozwój sektora SME w biotechnologii i ekosystemu finansowego, poprzez budowanie widoczności regionu na arenie międzynarodowej. Dostęp do wyspecjalizowanych w biotechnologii funduszy inwestycyjnych, dostęp do kluczowych ekspertów w zakresie budowania struktur, operacji i biznesu uważa za kluczowy obszar w rozwoju start-upów i mniejszych organizacji.

Wiodący obszar działania – Procesy pomocnicze


W ramach RP chciałaby wzmocnić współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i naukowcami w obszarze Life Science, poprzez wskazanie przedstawicielom przemysłu zasobów dostępnych na uczelniach, jak i pokazanie naukowcom potrzeb ze strony przemysłu, na które można znaleźć rozwiązania przy aktywnej współpracy na linii nauka-przemysł.
Ważnym elementem działania będzie także pokazanie potencjału młodych naukowców oraz studentów, którzy już na etapie wcześniej kariery czy edukacji, mogliby w aktywny sposób przyczynić się do wdrożenia rozwiązań użytecznych dla przemysłu.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W RP chce nadal konkretyzować dialog, w którym (wspólnie z regionem i ośrodkami naukowymi) doprecyzowywać będzie cele strategiczne i operacyjne, aby inkubować i rozwijać innowacje oraz współpracę. Wie, że jako sektor potrzebujemy kolejnego parku technologicznego, promocji, sieciowania, wspierania projektów instrumentami publicznymi (w tym z UE). Nasz głos jako interesariuszy, sektora wysoce innowacyjnego, dającego wykształcenie i pracę w obszarze B+R wielu absolwentom z Krakowa i całego kraju, ale też „ściągającego” wiedzę z całego świata, musi być słyszany, bo gospodarka, która nie wspiera faktycznego rozwoju innowacji, oparta jest na modelu imitacyjnym. Innowacje cechują wysokorozwinięte gospodarki – co charakteryzuje właśnie sektor biomedyczny.
Celem jest zatem konkret określonych:
– priorytetów partnerów klastra
– instrumentów wparcia – po stronie publicznej.
Tylko wyraźne korzyści dla każdej grupy interesariuszy to szanse na rozwój.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP chce wspierać rozwój diagnostyki laboratoryjnej i biznesu uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju w regionie.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP chce realizować inicjatywy związane ze wsparciem podmiotów skupionych w Klastrze poprzez łączeniem ich ze światem biznesu. Chce realizować działania związane z promocją pozyskiwania kapitału dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. Celem jego działań będzie także inicjowanie kontaktów z Aniołami Biznesu i łączenie ich z podmiotami Klastra.

Wiodący obszar działania – Procesy pomocnicze


W ramach RP zamierza czynnie działać na rzecz promocji transferu osiągnięć naukowych do gospodarki, jak i wspierania transferu wiedzy od przedsiębiorstw do świata akademickiego na temat potrzeb edukacyjnych na rynku pracy. Będzie jak dotąd aktywnie wspierał administrację publiczną w skutecznym programowaniu projektów RPO tak, aby środki odpowiadały potrzebom sektora naukowego i przedsiębiorstw. W szczególności zamierza rozwijać tematykę biotechnologii, biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego, w oparciu o badania prowadzone w IKiFP PAN w Międzyinstytutowym Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej jak i Laboratorium Rozwoju Bioprocesów. Jego celem jest Rada Programowa jako platforma wspomagająca organizacyjną działalność Klastra jako Fundacji i jedocześnie platforma wspomagająca powstawanie wspólnych projektów członków Klastra.

Wiodący obszar działania – Technologie środowiska


Pełen skład Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków, dostępny jest na stronie wwww.lifescience.pl/o-klastrze-lifescience/rada-programowa-klastra

Poprzedni artykułWarsztaty SIG Agri-Food: budujemy Mapę Drogową dla rozwoju Technologii Żywności
Następny artykułCzy warto zmieniać świat dla seniorów? Zdecydowanie! Weź udział w AHAthonie!