Wybory do Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków 2024 – Prezentujemy Osoby Kandydujące

3037

Przedstawiamy Państwu sylwetki Kandydatek i Kandydatów do Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków. Głosowanie, w wyniku którego zostanie ustalony nowy skład Rady, odbędzie się online w dniach od 29.04.2024 do 13.05.2024.

Zgłoszonych zostało 13 kandydatów, którzy ubiegać się będą o 9 wolnych miejsc w Radzie Programowej. Partnerzy Klastra mogą oddać głos na maksymalnie 3 kandydatów. Osoby uprawnione do głosowania, otrzymają na swoje adresy e-mailowe indywidualny link.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 16.05.2024. Nowy skład Rady Programowej zostanie zaprezentowany 23.05.2024 podczas KLSK Summit 2024, czyli Ogólnego Zgromadzenia Partnerów Klastra LifeScience Kraków.

Kandydaci do Rady Programowej (w kolejności alfabetycznej)

Jest przedstawicielem biznesu odpowiadającym za realizację prac badawczo rozwojowych w firmie Intermag sp. z o. o. – producenta specjalistycznych preparatów dla rolnictwa. Wyniki prowadzonych prac B+R wdrażane są do bieżącej działalności komercyjnej Intermag. W kontekście skutecznej działalności Klastra LifeScience Kraków istotna jest obecność w Radzie Programowej przedstawiciela biznesu działającego w obszarze badań i rozwoju mającego również doświadczenie w pracy akademickiej.

Wiodący obszar działania – Technologie żywności


Do pracy RP chciałby wnieść swoje doświadczenie z interdyscyplinarnych badań naukowych oraz integrować ekosystem Klastra Life Science Kraków wokół medycyny obliczeniowej – z uwzględnieniem różnorodnych interesariuszy, od instytucji badawczych, przez środowisko lekarskie, szpitale, po organizacje regionalne i firmy komercyjne różnej wielkości. Dzięki pozycji w różnych instytucjach (Sano, AGH, Cyfronet, WSZiB, PTI) będzie działał na rzecz zbliżenia tych środowisk. Dzięki doświadczeniu we współpracy międzynarodowej zamierza wspomagać międzynarodową działalność Klastra, w tym budowanie partnerstw i konsorcjów oraz projektów łączących różne regiony UE.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP zamierza intensyfikować współpracę sektora nauki z sektorem biznesu, doprowadzać do wspólnych projektów B+R wspierających wdrażanie innowacji.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W RP chciałby doprowadzić do wypracowania i wdrożenia w życie spójnej wizji w zakresie możliwości wykorzystania technologii medycznych do profilaktyki, wsparcia procesu diagnostyki i leczenia, a także wzmocnienia możliwości do aktywnego, zdrowego starzenia się. Połączenie potencjału technologicznego Małopolski wraz z już wypracowanymi koncepcjami merytorycznymi (np. „Program strategiczny Srebrna Małopolska 2030”) mogą mieć realny wpływ na poprawę dobrostanu naszej Społeczności. Możliwość urealnienia takiej wizji, wdrożenie konkretnych działań, a jednocześnie wypromowanie wzorców działania wraz z efektami, które mogłyby z powodzeniem być wykorzystane nie tylko w skali kraju, zdecydowanie motywują go do działania.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP chciałby wzmocnić współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i naukowcami w obszarze Life Science, zarówno poprzez wskazanie przedstawicielom przemysłu zasobów dostępnych na uczelniach jak i pokazanie naukowcom potrzeb ze strony przemysłu, na które można znaleźć rozwiązania na Uniwersytetach przy aktywnej współpracy na linii nauka-przemysł.

Wiodący obszar działania – Technologie żywości


W ramach RP chce promować rozwój sektora SME w biotechnologii i ekosystemu finansowego, poprzez budowanie widoczności regionu na arenie międzynarodowej. Dostęp do wyspecjalizowanych w biotechnologii funduszy inwestycyjnych, dostęp do kluczowych ekspertów w zakresie budowania struktur, operacji i biznesu uważa za kluczowy obszar w rozwoju start-upów i mniejszych organizacji.

Wiodący obszar działania – Procesy pomocnicze


W ramach RP chciałaby wzmocnić współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i naukowcami w obszarze Life Science, poprzez wskazanie przedstawicielom przemysłu zasobów dostępnych na uczelniach, jak i pokazanie naukowcom potrzeb ze strony przemysłu, na które można znaleźć rozwiązania przy aktywnej współpracy na linii nauka-przemysł.
Ważnym elementem działania będzie także pokazanie potencjału młodych naukowców oraz studentów, którzy już na etapie wcześniej kariery czy edukacji, mogliby w aktywny sposób przyczynić się do wdrożenia rozwiązań użytecznych dla przemysłu.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W RP chce wykorzystać swoje doświadczenie w sektorze high-tech i naukowym, aby aktywnie wspierać innowacje w obszarze life science. Chce działać na rzecz tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych oraz wspierać przedsiębiorczość w sektorze life science.
Jego celem jest:
• Inicjowanie i wspieranie projektów badawczo-rozwojowych: doświadczenie w kierowaniu projektami B+R pozwoli mu skutecznie identyfikować nowe obszary badań oraz koordynować prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w diagnostyce medycznej i biotechnologii;
• Budowanie międzynarodowych konsorcjów: planuje wspierać rozwój sieci współpracy Klastra, umożliwiając efektywną wymianę wiedzy i zasobów między partnerami krajowymi i zagranicznymi;
• Pozyskiwanie finansowania i rozwój biznesu: doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych oraz współpracy z funduszami VC pomoże w identyfikacji i realizacji nowych możliwości finansowania dla partnerów Klastra.

Wiodący obszar działania – Procesy pomocnicze


Dzięki pracy w RP chce stworzyć platformę integrującą środowisko akademickie i firmy odkrywające innowacyjne leki oraz stymulować transfer wiedzy.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W RP chce nadal konkretyzować dialog, w którym (wspólnie z regionem i ośrodkami naukowymi) doprecyzowywać będzie cele strategiczne i operacyjne, aby inkubować i rozwijać innowacje oraz współpracę. Wie, że jako sektor potrzebujemy kolejnego parku technologicznego, promocji, sieciowania, wspierania projektów instrumentami publicznymi (w tym z UE). Nasz głos jako interesariuszy, sektora wysoce innowacyjnego, dającego wykształcenie i pracę w obszarze B+R wielu absolwentom z Krakowa i całego kraju, ale też „ściągającego” wiedzę z całego świata, musi być słyszany, bo gospodarka, która nie wspiera faktycznego rozwoju innowacji, oparta jest na modelu imitacyjnym. Innowacje cechują wysokorozwinięte gospodarki – co charakteryzuje właśnie sektor biomedyczny.
Celem jest zatem konkret określonych:
– priorytetów partnerów klastra
– instrumentów wparcia – po stronie publicznej.
Tylko wyraźne korzyści dla każdej grupy interesariuszy to szanse na rozwój.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP chce wspierać rozwój diagnostyki laboratoryjnej i biznesu uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju w regionie.

Wiodący obszar działania – Technologie medyczne


W ramach RP chce realizować inicjatywy związane ze wsparciem podmiotów skupionych w Klastrze poprzez łączeniem ich ze światem biznesu. Chce realizować działania związane z promocją pozyskiwania kapitału dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. Celem jego działań będzie także inicjowanie kontaktów z Aniołami Biznesu i łączenie ich z podmiotami Klastra.

Wiodący obszar działania – Procesy pomocnicze


W ramach RP zamierza czynnie działać na rzecz promocji transferu osiągnięć naukowych do gospodarki, jak i wspierania transferu wiedzy od przedsiębiorstw do świata akademickiego na temat potrzeb edukacyjnych na rynku pracy. Będzie jak dotąd aktywnie wspierał administrację publiczną w skutecznym programowaniu projektów RPO tak, aby środki odpowiadały potrzebom sektora naukowego i przedsiębiorstw. W szczególności zamierza rozwijać tematykę biotechnologii, biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego, w oparciu o badania prowadzone w IKiFP PAN w Międzyinstytutowym Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej jak i Laboratorium Rozwoju Bioprocesów. Jego celem jest Rada Programowa jako platforma wspomagająca organizacyjną działalność Klastra jako Fundacji i jedocześnie platforma wspomagająca powstawanie wspólnych projektów członków Klastra.

Wiodący obszar działania – Technologie środowiska


Poprzedni artykułZaawansowana opieka telemedyczna pacjentów szpitalnych | Podsumowanie Śniadania z Klastrem
Następny artykułKraków dla klimatu i środowiska