Jak zwiększać kompetencje personelu medycznego w zakresie efektywnego wykorzystywania nowych technologii cyfrowych?

310

Głównym celem Klastra LifeScience Kraków jest stymulowanie współpracy na rzecz rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii, usług i  produktów „dla zdrowia i jakości życia”. Jednym z działań, jakie aktualnie realizujemy we współpracy międzynarodowej jest projekt o nazwie „Digital & Innovation Skills Helix in Health” (DISH). Celem tego projektu jest podniesienie jakości opieki medycznej poprzez zwiększenie kompetencji personelu medycznego w zakresie efektywnego wykorzystywania nowych technologii cyfrowych.

Projekt jest odpowiedzią na problem istotny dla całej Europy, gdzie wiele z nowych rozwiązań technologicznych nie przechodzi do etapu wdrożenia, ponieważ rozwiązania są często rozwijane bez bliskiej współpracy z pracownikami służby zdrowia, brakuje ogólnej wiedzy z zakresu cyfryzacji i e-zdrowia wśród personelu, a także z powodu barier we wprowadzaniu zmian w praktykach organizacyjnych, modelach działania, które pozwoliłyby na wdrożenie lepszych rozwiązań.

Projekt DISH ma na celu rozwinięcie i przetestowanie trzech koncepcji:

 • „jednostki wdrożenia innowacji” (learning innovation unit) – polegającej na opracowaniu schematu i zasady współpracy przy wdrażaniu nowych rozwiązań cyfrowych w partnerstwie pomiędzy jednostką medyczną, personelem i dostawcą technologii;
 • „szkoleń w miejscu pracy” (on the job training) – polegającej na opracowaniu schematu efektywnego  programu szkolenia na stanowisku pracy, w celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej pozyskania praktycznej wiedzy i umiejętności skutecznego wykorzystania nowych technologii cyfrowych;
 • „oceny i potwierdzania kompetencji” (competence evaluation and validation) – polegającej na opracowaniu systemu oceny nabytych kompetencji, który zapewni pracownikom potwierdzenie posiadanych kompetencji.

Partnerzy projektu DISH pochodzą z ośmiu krajów Unii Europejskiej reprezentując odmienne kultury, struktury polityczne, zwyczaje edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej. Mając na uwadze różnorodność takiego zespołu potrzebne jest indywidualne podejście i elastyczność w testowaniu koncepcji, aby umożliwić efektywny transfer wiedzy.

W ramach projektu zostały już opracowane pierwsze dwie koncepcje, które wymagają sprawdzenia w realnych warunkach funkcjonowania jednostki świadczącej opiekę medyczną i działania personelu medycznego. Stąd nasza propozycja włączenia się do współpracy w ramach projektu DISH.

Realizujesz projekt szkoleniowy dotyczący adaptacji nowych rozwiązań lub technologii cyfrowych przez personel medyczny?

Zaproszenie do współpracy adresowane jest do podmiotów, które aktualnie przygotowują, bądź już realizują projekty mające na celu wdrożenie do praktyki opieki medycznej nowych procesów i narzędzi wykorzystujących technologie cyfrowe. Elementem projektu wdrożeniowego musi być proces szkolenia personelu medycznego, a następnie weryfikacja nabytych w ramach szkolenia kompetencji.

Działanie ma charakter pilotażowy i ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób, w praktyce sprawdzają się trzy proponowane koncepcje, jako zintegrowane, systematyczne podejście do rozwijania cyfrowych kompetencji personelu medycznego. W naszej propozycji, co do zasady chodzi szkolenia o charakterze zawodowym, które mają już miejsce lub są zaplanowane w najbliższym czasie.

W ramach projektu Digital & Innovation Skills Helix in Health oferujemy wsparcie metodologiczne i finansowe w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji szkolenia zawodowego personelu medycznego. 

Proponujemy wspólny przegląd konkretnych projektów wdrożenia technologii cyfrowych oraz przeprowadzenia takiego pilotażowego działania na wybranym przykładzie, gdzie osiągnięcie pełnych kompetencji personelu wymaga efektywnego i systematycznego podejścia.

Współpraca wymaga zaangażowania się Partnera w następujące działania

 1. Przygotowanie opisu jednostki (np. oddziału, przychodni) pod kątem faktycznych potrzeb i celów wdrożenia konkretnego urządzenia technologicznego (cyfrowego) – opis wykonywany jest we współpracy z naszymi ekspertami i weryfikowany przez osoby wyznaczone do współpracy ze strony Partnera;
 2. Przygotowania opisu standardu i programu szkolenia (wszystkich składników procesu szkolenia) w celu zapewnienia przekazania kompetencji zgodnie z wymaganiami procesu lub narzędzia – opis przygotowany jest we współpracy z dostawcą urządzenia i weryfikowany przez osoby wyznaczone ze strony Partnera do współpracy;
 3. Przeprowadzenie szkolenia (serii szkoleń) zgodnie z przyjętym standardem – zadanie realizowane przez wybrane osoby (np. przygotowany do tego celu personel Partnerów).

Korzyści dla Partnera (dostawcy technologii, szpitala, przychodni)   

 • zostanie opracowany i przetestowany praktyczny schemat działania dla procesu  przygotowania i wdrożenia nowego rozwiązania, wymagającego szkolenia personelu medycznego – schemat ten będzie można stosować, jako standard działania w innych programach wdrożenia technologii i rozwoju kompetencji personelu medycznego;
 • zostanie opracowany schemat weryfikacji kompetencji nabytych w ramach szkolenia – schemat ten będzie można podobnie j.w. wykorzystywać, jako standard działania w instytucji Partnera; 
 • wypracowane standardy będą mogły być wykorzystane w procesie składania (oceny) oferty, zakupu urządzeń medycznych, jako element wdrożenia poprzez szkolenia na stanowisku pracy;
 • poprawa jakości działania wynikające ze stosowania standardowych procedur w obszarze rozwoju i weryfikacji kompetencji personelu medycznego;
 • pracownicy zaangażowani we współpracę na etapie przygotowania dokumentów, realizacji szkolenia oraz weryfikacji kompetencji dostaną dodatkowe wynagrodzenie przewidziane w ramach projektu – łączne zaangażowanie pracowników (2-3 osoby) szacujemy na około 150 godzin w okresie 3-5 m-cy, przy czym przeprowadzanie szkolenia będzie odbywało się, jako czynności w ramach normalnych obowiązków i godzin pracy.

Jeżeli oferta współpracy jest dla Państwa interesująca zapraszamy do kontaktu w celu omówienia wszystkich szczegółów projektu oraz zasad działania.