Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Tech Transfer ZIN

Celem Zespołu Innowacji Klastra (ZIN) jest skoordynowane działanie na rzecz rozwoju innowacyjności, trwałego podniesienia jakości i efektywności działań w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz systematycznego rozwijania powiązań sfery nauki i biznesu w obszarze biotechnologii i life science w Regionie Małopolski.

Rezultatem działania ZIN będzie wzrost liczby i jakości projektów innowacyjnych zrealizowanych przy udziale Partnerów Klastra LifeScience, zakończonych praktycznym wdrożeniem do praktyki i przynoszących wymierne korzyści dla zaangażowanych instytucji i osób.

Cele ZIN są realizowane poprzez współpracę w ramach wspólnych projektów i inicjatyw obejmujących:

  • organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zakresie innowacyjności, transferu technologii i przedsiębiorczości,
  • organizowanie praktyk, staży i wymian ukierunkowanych na transfer wiedzy i rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i praktyki,
  • spotkania, wizyty studyjne i inne działania ukierunkowane na nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami Partnera ZIN i Klastra,
  • tworzenie i wdrażanie narzędzi oraz rozwiązań organizacyjnych wspomagających działalność Partnerów ZIN w zakresie transferu technologii, komercjalizacji i przedsiębiorczości,
  • zbieranie, organizowanie, systematyzowanie i udostępnianie informacji oraz opracowywanie i promowanie wykorzystania narzędzi komunikacji i dostępu do informacji dotyczącej oferty technologicznej i oferty kooperacyjnej Partnerów ZIN,
  • promocja oferty technologicznej i oferty kooperacyjnej Partnerów ZIN,
  • wymiana informacji i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym realizowanych przez Partnerów ZIN, a także Klaster LifeScience i pozostałych Partnerów Klastra.

Zespół Innowacji został utworzony jako część projektu Klaster LifeScience Kraków – budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio-regionów Europy, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 8.2. w latach 2011-2013.

[btnsx id=”17376″] [btnsx id=”17378″][btnsx id=”17381″][btnsx id=”17383″][btnsx id=”17384″][btnsx id=”17385″][btnsx id=”17387″]

GRUPY TEMATYCZNE SIG

SIG - TECH TRANSFER ZIN