Life Science Park – Polska Dolina Biotechnologiczna

2144

Czym są Parki technologiczne? Pierwszy park technologiczny w Polsce utworzono w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata później powstały kolejne trzy parki: Krakowski Park Technologiczny, Wrocławski Park Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej. Jednak co ciekawe, dopiero w 2002 roku w polskim ustawodawstwie zdefiniowano pojęcie „parku technologicznego”.

Definicja ta pojawiła się w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji i mówi, że przez „park technologiczny należy rozumieć zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych”. Warto wiedzieć, że w tej samej ustawie zdefiniowano także park przemysłowy i park przemysłowo-technologiczny.

Life Science Park – Polska Dolina Biotechnologiczna

W 2004 roku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie powołał spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI), która zarządza Life Science Parkiem. Jest to okazały kompleks trzech budynków o łącznej powierzchni 20 000 m², z infrastrukturą dedykowaną przedsiębiorcom i naukowcom rozwijającym nauki przyrodnicze. Z definicji Life Science Park jest więc parkiem naukowo-technologicznym.

W ofercie Parku znajduje się m.in. wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych firm, usługi badań i produkcji kontraktowych, a także badań klinicznych. Co więcej, w latach 2016-2018 Jagiellońskie Centrum Innowacji, wraz z dwoma partnerami, angażowało się we wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji Małopolski „Nauki o życiu” poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe. Działania te odbywały się w ramach projektu „PROmocja potencjału gospodarczego BIO-Regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)”. Obecnie na terenie Life Science Parku znajduje się 30 firm (w tym największa polska firma biotechnologiczna Selvita S.A.), w których zatrudnionych jest aż 700 osób.

Najnowocześniejsze rozwiązania

Life Science Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Oprócz elastyczności powierzchni, przy budowie Parku, zastosowano szereg rozwiązań technologicznych sprzyjających prowadzeniu działalności w obszarze life science. Z powierzchnią laboratoryjną zintegrowano powierzchnie wspólne, stanowiące uzupełnienie organizacyjne dla lokatorów Parku: pokoje spotkań, nowoczesne sale konferencyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne. W Parku znajduje się również przedszkole, elektroniczna biblioteka oraz fitness i sauna.

Oferowana powierzchnia pozwala na dowolną modyfikację układu pomieszczeń, podyktowaną rodzajem prowadzonych prac. Firmy działające w Parku prowadzą szerokie spektrum badań i dysponują często zróżnicowanym sprzętem. Decyduje to o potrzebie spełnienia przez budynki wszelkich wymogów technologicznych i zachowania ciągłości procedur laboratoryjnych. Z uwagi na możliwość ulokowania w laboratoriach ciężkiego sprzętu, podniesiono nośność podłóg do wytrzymałości pozwalającej na instalację urządzeń o wadze do 2000 kg. Warto też podkreślić, że w Parku zastosowano system rozwiązań technicznych, pozwalający jednocześnie na utrzymanie stałej temperatury (klimakonwektory indukcyjne) i wysoki współczynnik wymiany powietrza dochodzący nawet do 22 wymian powietrza na godzinę. W przypadku gdy powstaje konieczność rozbudowy lub re-aranżacji powierzchni, JCI zapewnia wsparcie projektowe i techniczne zarówno nowym jak i już obecnym lokatorom. Bardzo ważnym elementem jest dbanie o bezpieczeństwo na terenie Parku dlatego dla różnych rodzajów działalności laboratoryjnej zastosowane są odmienne poziomy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels), uzależnione od szkodliwości drobnoustrojów, z którymi pracuje dane laboratorium. Na istniejące 4 grupy ryzyka, w Parku możliwe jest przygotowanie laboratorium w standardzie BSL-3. Ponadto, Life Science Park jest jedną z pierwszych inwestycji w Polsce wyposażonych w instalację tryskaczową w systemie HI-FOG (wysokociśnieniowa mgła wodna), który skutecznie gasi pożar schładzając przestrzeń objętą pożarem oraz lokalnie zobojętnia atmosferę. Ponadto, zatrzymuje promieniowanie cieplne, umożliwiając ewakuację ludzi oraz ogranicza rozprzestrzenianie się pożaru.

Budowanie świadomości społecznej

Warto podkreślić, że Jagiellońskie Centrum Innowacji posiada sześć laboratoriów (Chromatografii i Spektrometrii Mas, NMR, Obrazowania, Biologii Molekularnej, Mikrobiologiczne oraz Tkanek i Komórek), w których realizowane są nie tylko badania kontraktowe, ale także własne. Od 1 stycznia 2014 r. do końca roku 2018 Jagiellońskie Centrum Innowacji otrzymało Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) nadany przez MNiSW. Na podstawie przeprowadzanych wówczas badań pracownicy JCI napisali kilkanaście not aplikacyjnych. Popularyzowanie nauki i informowanie opinii publicznej na temat wyników badań przeprowadzanych w laboratoriach JCI jest jedną z głównych misji firmy dlatego we wrześniu 2013 roku powstał Instytut Jakości JCI. Jest to niezależny ośrodek badawczy, którego misją jest budowanie świadomości społecznej poprzez edukację i dostarczanie konsumentowi rzetelnych informacji na temat kosmetyków, suplementów diety i zdrowej żywności. Misja Instytutu realizowana jest przede wszystkim poprzez opiniowanie produktów i wyróżnianie ich Znakiem Jakości JCI, prowadzenie własnych badań rankingowych a także publikacje popularnonaukowe na temat zdrowego odżywiania. Instytut opiniuje produkty na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań korzystając m.in. z infrastruktury Life Science Parku.

Więcej na temat Life Science Parku oraz działalności Jagiellońskiego Centrum Innowacji można przeczytać na stronie www.jci.pl.

Źródło: materiał własny JCI

Zajrzyj na BLOG Klastra!

Dołącz do #LSOS19

Poprzedni artykułNowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego – przestrzeń dla innowacji
Następny artykułRobot – Slave or Hero?