StartUp Scena – wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B

1578

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie w uczestnictwie w wybranych, międzynarodowych wydarzeniach o charakterze biznesowym, dedykowanych startupom i organizowanych cyklicznie w Europie i Izraelu.

Oferta adresowana jest do firm będących na wczesnym etapie rozwoju, prowadzących działalność innowacyjną (innowacje produktowe, procesowe i marketingowe). Zasadniczym celem programu jest ułatwienie rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności na arenie międzynarodowej.

Zaplanowano udział w 5 imprezach startupowych:

  1. MIXiii-Biomed-Start-up Arena & Competition, (2021, 2022), Izrael
  2. SLUSH, (2020, 2021, 2022), Finlandia

Uczestnicy mogą niezależnie aplikować do organizatorów imprez, o udział w sesjach prezentacji ze sceny (tzw. Pitch presentation), przy czym niezakwalifikowanie się firmy do prezentacji nie pozbawia ich możliwości uzyskania wsparcia i udziału w imprezie.  

W całym okresie realizacji projektu można wielokrotnie brać udział w imprezach, a także skorzystać z innych składników oferty, w tym szkoleń, konferencji Life Science Open Space oraz wsparcia promocji.

Zasady udziału w projekcie /Startup Scena/:

1. Wsparciem mogą zostać objęte firmy sektora MŚP na wczesnym etapie rozwoju (działające nie dłużej niż 24 miesiące, chyba, że zaznaczono inaczej) prowadzące działalność innowacyjną (innowacje produktowe, procesowe i marketingowe) oraz mające swoją siedzibę w Małopolsce.

2. Do programu wsparcia kwalifikowane są wyłącznie firmy, które mogą wykazać przynajmniej jeden z poniższych celów udziału:

  • przedstawienie innowacyjnego rozwiązania w celu uzyskania oceny zwrotnej o projekcie;
  • budowanie wartości firmy na rynku VC/SF;
  • nawiązanie kontaktów z inwestorami;
  • pozyskanie inwestora. 

Ocena kwalifikacji odbywać się będzie poprzez rozmowę z przedstawicielem firmy.

3. W każdej imprezie będzie mogło wziąć udział do 2 pracowników z jednej firmy. Jedna firma może uczestniczyć w wielu imprezach.

4. Uczestnicy mają za zadanie aktywną promocję Regionu poprzez wykorzystanie w czasie spotkań materiałów promocyjnych przygotowanych przez Klaster oraz nawiązanie roboczych kontaktów z min. 5 partnerami biznesowymi.

5. Wsparcie udziału obejmuje pokrycie 85% kosztów podróży wraz z ubezpieczeniem, koszty zakwaterowania oraz koszty biletów wstępu (także w przypadku imprez online ). Pozostałe koszty pokrywane są we własnym zakresie przez firmy uczestniczące.

6. Wsparcie w ramach projektu stanowi pomoc ‘de minimis’i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. Uczestnicy są odpowiedzialni za właściwe i zgodne ze stanem rzeczywistym raportowanie otrzymanej pomocy ‘de minimis’.

7. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają podmioty i osoby uczestniczące w warsztatach przygotowujących do udziału w targach organizowanych w ramach Projektu.


Poprzedni artykułMisje handlowe – organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce
Następny artykułRozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP