ProBio Małopolska 2.0

2582

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2020-2022

ProBio Małopolska

Celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP i StartUp’ów, poprzez zintegrowany program oferty gospodarczej BioRegionu Małopolska, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe. Projekt ProBioM2 jest oparty na doświadczeniach  pierwszego projektu ProBio Małopolska, realizowanego w latach 2016-2019.

Projekt nawiązuje bezpośrednio do szans i wyzwań sektora MŚP, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian i rozwoju oraz wysokim kosztem i stopniem ryzyka rozpoczynania działalności biznesowej.

Prowadzisz Przedsiębiorstwo Mikro, Małe lub Średnie?
Weź udział w projekcie!

Zadzwoń – dowiedz się więcej: +48 797 767 882 lub +48 512 073 207

Projekt Promocja Bioregionu Małopolska (ProBioM-2) jest elementem strategii Klastra LifeScience Kraków, której długoterminowym celem jest budowanie pozycji „Bio-Regionu Małopolska, jako lidera wśród bio-regionów w Europie Centralnej i Wschodniej, posiadającego zdolność konkurowania i współpracy z rozwiniętymi regionami w Europie i na Świecie”.

Cel ten w perspektywie długoterminowej zostanie osiągnięty dzięki istnieniu efektywnego „ekosystemu innowacji w obszarze nauk o życiu” w Małopolsce. Kluczowym elementem tego ekosystemu, posiadającym największy potencjał wzrostu w skali globalnej, jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność innowacyjną w obszarze inteligentnej specjalizacji „nauki o życiu”, będących na wszystkich etapach rozwoju firmy (tj. od startupu do rozwiniętej działalności komercyjnej).

Organizacja Projektu i zaplanowane zadania

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 2 podmiotów: Fundację Klaster LifeScience Kraków (lider) oraz Fundację Inicjatyw Innowacyjnych. Podział zadań podyktowany jest kluczowymi kompetencjami i zasobami, jakie są potrzebne dla osiągnięcia celów Projektu.

Zaprojektowano łącznie 8 zadań, w tym siedem komplementarnych, realizujących cele projektu:

  1. Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP
  2. StartUp Scena: wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B
  3. PARTNERING: wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze PARTNERINGOWYM
  4. MISJE Handlowe: organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce.
  5. GIN – promocja Bio-Regionu Małopolska w globalnej sieci współpracy gospodarczo-naukowej
  6. Rozwój Life Science Open Space jako markowej imprezy branżowej o znaczeniu międzynarodowym
  7. Przygotowanie i aktualizacja Katalogu Regionalnych Zasobów Intelektualnych i Organizacyjnych

oraz jedno, którego celem jest monitoring i ewaluacja efektywności realizowanych przedsięwzięć oraz efektywne zarządzanie Projektem.

Projekt wpisuje się w cele Regionalnej Strategii Innowacji, w szczególności odnoszące się do wzrostu innowacyjności gospodarki regionalnej (oś priorytetowa 1) oraz do budowania otwartego na innowacje, konkurencyjnego i silnego sektora MŚP (oś priorytetowa 3). W tym zakresie Projekt zakłada realizację kompleksowych działań w zakresie:

 • rozwoju i wykorzystania nowoczesnych narzędzi promocji,
 • rozwoju kompetencji, wsparcia udziału w misjach eksperckich,
 • wsparcia udziału w specjalistycznych targach branżowych,
 • ułatwienia kontaktów z inwestorami branżowymi,
 • oraz budowania marki Regionu Małopolska w oparciu o międzynarodową imprezę branżową.

Działania w Projekcie będą skoordynowane z innymi działaniami na rzecz rozwoju Bio-Regionu Małopolska w ramach programu Klastra LifeScience Kraków.

Lider projektu: Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Partner projektu: Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Budżet projektu: 4 471 943,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 801 152,19 zł
Czas trwania projektu: 28 miesięcy

W ramach projektu ProBio Małopolska 2.0. wspieramy firmy sektora MŚP, mające swoją siedzibę w Małopolsce oraz prowadzące działalność innowacyjną.


Zadzwoń – dowiedz się więcej: +48 797 767 882 lub +48 512 073 207

Poprzedni artykułHorizon 2020 Green Deal Call; Farm to Fork Strategy – warsztaty informacyjne
Następny artykułPartnering – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym