ProBio Małopolska 2.0

3301

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ProBio Małopolska

Celem Projektu było wzmocnienie konkurencyjności MŚP i StartUp’ów, poprzez zintegrowany program oferty gospodarczej BioRegionu Małopolska, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe. Projekt ProBioM2 oparty był na doświadczeniach pierwszego projektu ProBio Małopolska, realizowanego w latach 2016-2019.

Projekt nawiązywał bezpośrednio do szans i wyzwań sektora MŚP, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian i rozwoju oraz wysokim kosztem i stopniem ryzyka rozpoczynania działalności biznesowej.

Projekt Promocja Bioregionu Małopolska (ProBioM-2) jest elementem strategii Klastra LifeScience Kraków, której długoterminowym celem jest budowanie pozycji „Bio-Regionu Małopolska, jako lidera wśród bio-regionów w Europie Centralnej i Wschodniej, posiadającego zdolność konkurowania i współpracy z rozwiniętymi regionami w Europie i na Świecie”.

Cel ten w perspektywie długoterminowej zostanie osiągnięty dzięki istnieniu efektywnego „ekosystemu innowacji w obszarze nauk o życiu” w Małopolsce. Kluczowym elementem tego ekosystemu, posiadającym największy potencjał wzrostu w skali globalnej, jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność innowacyjną w obszarze inteligentnej specjalizacji „nauki o życiu”, będących na wszystkich etapach rozwoju firmy (tj. od startupu do rozwiniętej działalności komercyjnej).

Organizacja Projektu i zaplanowane zadania

Projekt był realizowany przez konsorcjum 2 podmiotów: Fundację Klaster LifeScience Kraków (lider) oraz Fundację Inicjatyw Innowacyjnych. Podział zadań podyktowany był kluczowymi kompetencjami i zasobami, jakie były potrzebne dla osiągnięcia celów Projektu.

Zaprojektowano łącznie 8 zadań, w tym siedem komplementarnych, realizujących cele projektu:

  1. Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP
  2. StartUp Scena: wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B
  3. PARTNERING: wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze PARTNERINGOWYM
  4. MISJE Handlowe: organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce.
  5. GIN – promocja Bio-Regionu Małopolska w globalnej sieci współpracy gospodarczo-naukowej
  6. Rozwój Life Science Open Space jako markowej imprezy branżowej o znaczeniu międzynarodowym
  7. Przygotowanie i aktualizacja Katalogu Regionalnych Zasobów Intelektualnych i Organizacyjnych

oraz jedno, którego celem jest monitoring i ewaluacja efektywności realizowanych przedsięwzięć oraz efektywne zarządzanie Projektem.

Projekt wpisuje się w cele Regionalnej Strategii Innowacji, w szczególności odnoszące się do wzrostu innowacyjności gospodarki regionalnej (oś priorytetowa 1) oraz do budowania otwartego na innowacje, konkurencyjnego i silnego sektora MŚP (oś priorytetowa 3).

Projekt zakładał realizację kompleksowych działań w zakresie:

 • rozwoju i wykorzystania nowoczesnych narzędzi promocji,
 • rozwoju kompetencji, wsparcia udziału w misjach eksperckich,
 • wsparcia udziału w specjalistycznych targach branżowych,
 • ułatwienia kontaktów z inwestorami branżowymi,
 • oraz budowania marki Regionu Małopolska w oparciu o międzynarodową imprezę branżową.

Działania w Projekcie były skoordynowane z innymi działaniami na rzecz rozwoju Bio-Regionu Małopolska w ramach programu Klastra LifeScience Kraków.

Lider projektu: Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Partner projektu: Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Budżet projektu: 4 471 943,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 801 152,19 zł
Czas trwania projektu: 30 miesięcy (1.07.2020 – 30.06.2023)

W ramach projektu ProBio Małopolska 2.0. wspieraliśmy firmy sektora MŚP, mające swoją siedzibę w Małopolsce oraz prowadzące działalność innowacyjną.

Projekt ProBio Małopolska 2.0 był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koordynatorem projektu była Fundacja Klaster LifeScience Kraków. Partnerem była Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych. Więcej informacji na temat projektu oraz zrealizowanych zadań na stronie www.lifescience.pl/projekty/probio-m2

Projekt realizowany był od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku., a jego koszt szacuje się na kwotę 4 575 753,10 zł w tym 3 801 152,19 zł dofinansowania w ramach konkursu.

Poprzedni artykułHorizon 2020 Green Deal Call; Farm to Fork Strategy – warsztaty informacyjne
Następny artykułPartnering – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym