ProBio Małopolska

1034
ProBio Małopolska

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ProBio Małopolska

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „Nauki o życiu”, poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe.

Projekt nawiązuje bezpośrednio do szans i wyzwań sektora MŚP, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian i rozwoju oraz wysokim kosztem i stopniem ryzyka rozpoczynania działalności biznesowej.

Prowadzisz Przedsiębiorstwo Mikro, Małe lub Średnie?
Weź udział w projekcie!


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
Zadzwoń – dowiedz się więcej: +48 122974698


Projekt PROmocja potencjału gospodarczego BIO-Regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) jest elementem strategii Klastra LifeScience Kraków, której długoterminowym celem jest budowanie pozycji „Bio-Regionu Małopolska, jako lidera wśród bio-regionów w Europie Centralnej i Wschodniej, posiadającego zdolność konkurowania i współpracy z rozwiniętymi regionami w Europie i na Świecie”.

Cel ten w perspektywie długoterminowej zostanie osiągnięty dzięki istnieniu efektywnego „ekosystemu innowacji w obszarze nauk o życiu” w Małopolsce. Kluczowym elementem tego ekosystemu, posiadającym największy potencjał wzrostu w skali globalnej, jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), prowadzących działalność innowacyjną w obszarze inteligentnej specjalizacji „nauki o życiu”, będących na wszystkich etapach rozwoju firmy (tj. od startupu do rozwiniętej działalności komercyjnej).

Organizacja Projektu i zaplanowane zadania

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 3 podmiotów: Fundację Klaster LifeScience Kraków (lider), Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz Fundację Inicjatyw Innowacyjnych. Podział zadań podyktowany jest kluczowymi kompetencjami i zasobami, jakie są potrzebne dla osiągnięcia celów Projektu.

Zaprojektowano łącznie 9 zadań, w tym siedem komplementarnych, realizujących cele projektu:

  1. Strategia promocji Bio-Regionu i sektora life science, jako inteligentnej specjalizacji Małopolski
  2. Rozwój funkcjonalności portalu Klastra: www.lifescience.pl
  3. Rozwój kompetencji w zakresie internacjonalizacji MŚP sektora wysokich technologii
  4. Misje wyjazdowe przedstawicieli MŚP na spotkania eksperckie dotyczące współpracy przy rozwoju innowacyjnych produktów i usług
  5. Wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach targowych / partneringowych
  6. Rozwój Life Science Open Space jako markowej koncepcji promocji inteligentnej specjalizacji Regionu
  7. Organizacja misji przyjazdowych Ekspertów-Inwestorów

oraz dwa, których celem jest monitoring i ewaluacja efektywności realizowanych przedsięwzięć oraz efektywne zarządzanie Projektem:

 1. Monitorowanie i ewaluacja rezultatów projektu
 2. Obsługa administracyjna projektu

Projekt wpisuje się w cele Regionalnej Strategii Innowacji, w szczególności odnoszące się do wzrostu innowacyjności gospodarki regionalnej (oś priorytetowa 1) oraz do budowania otwartego na innowacje, konkurencyjnego i silnego sektora MŚP (oś priorytetowa 3). W tym zakresie Projekt zakłada realizację kompleksowych działań w zakresie:

 • rozwoju i wykorzystania nowoczesnych narzędzi promocji,
 • rozwoju kompetencji, wsparcia udziału w misjach eksperckich,
 • wsparcia udziału w specjalistycznych targach branżowych,
 • ułatwienia kontaktów z inwestorami branżowymi,
 • oraz budowania marki Regionu Małopolska w oparciu o międzynarodową imprezę branżową.

Działania w Projekcie będą skoordynowane z innymi działaniami na rzecz rozwoju Bio-Regionu Małopolska w ramach programu Klastra LifeScience Kraków.

Lider projektu: Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Partnerzy projektu:

Budżet projektu: 3 165 412,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 690 600,63 zł
Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Raporty z projektu

ProBio Małopolska

WARSZTATY I SZKOLENIA MISJE GOSPODARCZE IMPREZY TARGOWO PARTNERINGOWE SPOTKANIA Z INWESTORAMI

Poprzedni artykułLife Science Open Space 2016
Następny artykułKatering na Life Science Open Space 2016